AFLØBSKOEFFICIENT ELLER BEFÆSTELSESGRAD?

Afstrømningen af regnvand fra byområder kan reguleres ved at fastsætte en afløbskoefficient i spildevandsplanen eller ved at fastsætte en maksimal befæstelsesgrad i lokalplanen. Task Force har flere gange mødt spørgsmål om, hvordan disse to spiller sammen.

KLIKOVANDs juranotat > behandler spørgsmålet på side 31, hvor muligheden for at udarbejde temalokalplaner beskrives. Juranotatet svarer desværre ikke på spørgsmålet om hjemmel til afløbskoefficienter og sammenhængen til befæstelsesgrad, og derfor har Task Force spurgt SVANA (nu Miljøstyrelsen), som svarer følgende:

Først og fremmest skal det fastslås, at en spildevandsplan i udgangspunktet med få undtagelser kun er formelt bindende for kommunen. En spildevandsplan kan ikke træde i stedet for en konkret tilladelse eller afgørelse. Spildevandsplanen kan derimod godt indeholde kommunens retningslinjer for, hvorledes den træffer konkrete afgørelser, og dermed fungere som et administrationsgrundlag.

Kravene til spildevandsplanens indhold er fastlagt i spildevandsbekendtgørelsens § 5. Herudover kan vi svare generelt vejledende på dine spørgsmål, da vi ikke kan tage stilling til konkrete sager.

1. Hvor står hjemlen til at fastsætte afløbskoefficienter i spildevandsplanen?

Der er ikke fastsat konkrete krav om, at en spildevandsplan skal indeholde afløbskoefficienter. Den kan indeholde afløbskoefficienter, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt for f.eks. planlægning af spildevandsselskabets spildevandshåndtering eller kommunens konkrete afgørelser om tilslutninger til kloak.

2. Hvornår kræver ændring af afløbskoefficienten for et område (fx i forbindelse med omdannelse af et erhvervskvarter til boliger) en ændring af spildevandsplanen?

En spildevandsplan afspejler kommunens bedste viden og planer på det tidspunkt, planen vedtages. Ændres forhold eller planer efterfølgende, skal spildevandsplanen snarest opdateres, så den afspejler denne nye viden. Der er imidlertid ikke formelle krav til, hvad der skal til af ændringer, før kommunen skal udarbejde en ny spildevandsplan, det er op til kommunen at vurdere. Se i øvrigt spørgsmål 1, hvoraf det fremgår, at afløbskoefficienter ikke er et formelt krav i spildevandsplanen.

3. Hvordan er sammenhængen mellem befæstelsesgrad (i lokalplanen) og afløbskoefficient (i spildevandsplanen) – hvis der er uoverensstemmelse…

Spildevandsplanens afløbskoefficienter er som nævnt ovenfor ikke umiddelbart bindende for grundejere, men tjener som et planlægnings- og statusværktøj for kommunen og spildevandsselskabet, og kan fungere som retningslinje for kommunens konkrete afgørelser. Lokalplanens befæstelsesgrader er reguleret i og håndhæves efter anden lovgivning – yderligere information om lokalplaners indhold kan fås hos Erhvervsstyrelsen.

4. Hvordan spiller forsinkelse af regnvand ind?

Kommunen kan kun stille krav til grundejere om forsinkelse af regnvand ud fra en konkret afgørelse om tilslutning eller udledning.