AKTUELLE PROJEKTER

ENERGI & VAND, CALL Copenhagen og HOFOR: Demonstrationslaboratorie for vejbede

Der investeres allerede massivt i vejbede rundt om i de danske kommuner. For at understøtte vidensgrundlaget for vejbede og dermed sikre en mere robust investering, ønsker Energi & Vand, Call Copenhagen og HOFOR i samarbejde med Task Forcen at etablere et test-bed, der kan teste for en række parametre. Test-bedet skal øge viden og dermed lette beslutning om design, valg af planter, æstetisk udtryk, drift og vedligehold m.m.

Test-bedet skal også bidrage til en øget eksport af danske produkter og teknologier, ligesom det skal bidrage til formidlingen af klimatilpasningsløsninger.

ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab er et samarbejde mellem HOFOR og Københavns Kommune med det formål at bygge bro til den bæredygtige by gennem uddannelse, formidling, borgerinddragelse og forskningsbaseret vidensdeling. Herudover har CALL Copenhagen et klimatilpasningsshowroom samt en række demolabs på stedet, som har til formål at indsamle data, fungere som udstillingsvindue for klimatilpasningsløsninger samt systemeksport inden for klimatilpasning.

Task Forcen bidrager i dette forprojekt med et byggeteknisk idéoplæg, der skal gøre ENERGI & VAND klogere på, hvordan test-bedet kan og bør bygges op, for at understøtte sit formål bedst muligt. Det byggetekniske idéoplæg skal bl.a. indeholde en funktionsanalyse, overvejelser om materialevalg og skitsetegninger. Task Forcen støtter dette projekt, da det vil bidrage til at kommuner og forsyninger vil kunne træffe beslutninger om klimatilpasningsløsninger på et mere oplyst grundlag.

Projektet er startet i november 2018 og forventes afsluttet i februar 2019.

Fredensborg Kommune: Regnvandshåndtering i Sørup

Sørup er et mindre boligområde langs Esrum sø. De tidligere sommerhuse oplever problemer med oversvømmelser, da grundvandet står højt og terrænet ligger omtrent på niveau med vandspejlet i søen. Der er altså ikke mulighed for nedsivning. Grundene er hævet af samme årsag, og flere af dem er koblet fejlagtigt på spildevandskloakken. For Fredensborg Kommune og Forsyning er udfordringerne i Sørup gammelkendte, derfor vil de gerne løse dem en gang for alle.

Task Forcen støtter opgaveløsningen, da højtstående grundvand langt fra er et enestående problem i Sørup.

Projektet skal munde ud i et løsningskatalog der indeholder prisoverslag på både anlæg og drift.

Flere kommuner udleder vand til Esrum sø, og det er Fredensborg Kommunes ønske, at der bliver lavet en aftale om fælles udlederkrav. Som knopskud til denne opgave bliver søens miljømæssige tilstand derfor analyseret med henblik på i dialog med nabokommunerne og Miljøstyrelsen at stille relevante krav til udledning, som vil gøre kommunerne i stand til at styre både kvalitet og vandstand i Esrum sø.

Som endnu en knopskydning til projektet støtter Task Forcen en juridisk afklaring af lovhjemmel vedrørende grundvandssænkning, som kan blive en del af løsningen. Den juridiske udredning vil også vurdere, om det er muligt at give grundejerne dispensation for deres fejlkobling, og om dispensationen da vil danne præcedens, da flere grundejere sandsynligt vil have samme problem i fremtiden.

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2018.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Forsyning: Fremtidens regnvandshåndtering i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk forsyning skal udarbejde en ny strategi for afløbssystemet, som skal bruges i den kommende spildevandsplan. Kommunen har nogle spændende byudviklingsprojekter i støbeskeen og ønsker i den forbindelse at være på forkant med at håndtere regnvand. Kommunen står også overfor at udarbejde en skybrudsplan.

Task Forcen ser flere generelle problemstillinger i det arbejde der ligger foran kommune og forsyning, og støtter derfor, at de får udarbejdet nogle analyser, som skal fremme det strategiske arbejde med vandhåndtering. Der er følgende elementer i opgaveløsningen:

  1. En robusthedsanalyse af Mølleåen for at få et overblik over muligheder og begrænsninger i forhold til at anvende Mølleåen til øget udledning af regnvand
  2. En analyse af hele kommunen der viser, hvor der er opstuvning/oversvømmelser i forbindelse med hverdagsregn og skybrud
  3. Anbefaling til fastsættelse af serviceniveau i henhold til Skrift 31 for udvalgte byudviklingsområder
  4. En anbefaling af, hvordan resultaterne af ovenstående analyser kan implementeres

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2018.

Rudersdal Kommune og Novafos: Skrift 31 notat og tekst til spildevandsplan

Spildevandskomiteens Skrift 31 beskriver en metode til at bestemme serviceniveau for regnvand på terræn gennem funktionskrav. Men hvordan hænger det sammen med opgavefordelingen mellem kommune og vandselskab? Det satte Rudersdal Kommune og Novafos, i samarbejde med Task Forcen, sig for at finde ud af. Forprojektet har fokus på opmærksomhedspunkter og juridiske overvejelser i implementeringen af skrift 31.

I samarbejde med Horten er der derfor udarbejdet et notat, samt en tekst, til implementeringen af Skrift 31 i kommunernes spildevandsplaner, således, at vandselskaber kan finansiere analyser og anlægsprojekter i henhold til skriftets metoder.

Task Forcen er gået ind i projektet, da mange kommuner og forsyninger knokler med implementeringen af skrift 31 i spildevandsplanen. De udarbejdede materialer ses derfor som en hjælp til en eventuel opgavefordeling og implementering.

Projektet forventes afsluttet i 2018.

Ballerup Kommune og Novafos: Skybrudsplan og oplandsanalyse

Ballerup Kommune er igennem Harrestrup Å-samarbejdet forpligtet til at kunne håndtere 10 % af sit skybrudsvand inden for kommunegrænsen. Kommunen ønsker på den baggrund en plan for forebyggelse af skybrud, da det antages, at der nogle steder er samfundsøkonomisk fornuft i at klimatilpasse til mere end det vedtagne serviceniveau. Forsyningen er i gang med at klimatilpasse afløbssystemerne og ønsker at håndtere vand i blå/grønne overfladeløsninger, når det er muligt, da det er billigere og samtidig kan spille sammen med andre hensyn. Kommune og forsyning ønsker at opnå synergieffekt af arbejdet, idet det ofte er de samme steder, der er i spil til håndtering af vand til klimatilpasning og skybrudssikring, og der kan skabes bedre og billigere løsninger ved at kombinere de to.

Task Forcen er gået ind i projektet fordi mange kommuner i regionen står med tilsvarende problemstillinger, og Task Forcen derfor ser en mulighed for at bruge projektet som udgangspunkt for læring for mange. Der er blandt andet tilknyttet et projektnetværk af medarbejdere fra andre kommuner og forsyninger, som følger projektet og drøfter både konkrete og generelle problemstillinger og derved lærer nyt, samtidig med at de giver input til projektet.

Projektet afsluttes i 2018.

Fredensborg Kommune: Klimatilpasning for grundejerforeninger

Hvordan kan grundejerforeninger selv arbejde med klimatilpasning? Hvad gør en grundejerforening, der oplever gentagne oversvømmelser?

Klimatilpasning er et teknisk felt, og det er svært for almindelige borgere at finde viden og komme frem til et beslutningsgrundlag, der sætter dem i stand til at handle. Derfor har Task Force sammen med Fredensborg Kommune og Forsikring & Pension sat et projekt i gang for at udarbejde en “kogebog” for grundejerforeningers arbejde med klimatilpasning. To grundejerforeninger i Fredensborg Kommune fungerer som case og får samtidig hjælp til deres problemer med våde kældre og oversvømmelser på veje og i haver.

Projektet afsluttes i sensommeren 2018.

Gribskov Kommune: Plan for regnvandshåndtering i ny bydel, Troldebakkerne

Nord for Helsinge skal der udvikles et nyt byområde. Projektet skal udarbejde en plan for regnvandshåndtering i den nye bydel Troldebakkerne (Helsinge Nord), således at en 5 års hændelse håndteres på overfladen, og der skal ses på mulighederne for at håndtere større regnhændelser udover hverdagsregn med henblik på, at disse ikke skaber gener hyppigere end hvert 100. år. Regnvandshåndteringen skal beregnes i forhold til vandføringskapaciteten i Ammendrup Å, idet afvandingen fra området sker gennem Ammendrup Å, som er hydraulisk belastet og løber gennem Helsinge.

Task Forcen er gået ind i projektet, da flere kommuner ønsker at indtænke klimatilpasning i nye eller renovering af bydele, men mangler viden om hvordan det gøres. Miljøstyrelsen påpeger i deres evaluering af klimatilpasningsplaner, at 39 planer ikke har retningslinjer, der understøtter klimatilpasning i nybyggeri. Projektet giver en beskrivelse af fremgangsmetode for integrering af klimatilpasning i nye bydele, som kan være inspirationsmateriale for andre kommuner.

Projektet afsluttes i foråret 2018.

Tårnby Forsyning: Klimatilpasning og forskønnelse af Gemmas Allé

Gemmas Allé skal have ny asfalt i 2019, og det har Tårnby Forsyning grebet som en mulighed for at indgå i samarbejde med Tårnby Kommune om et klimatilpasningsprojekt på vejen, som også er skrevet ind i kommunens skybrudsplan.

Der er mange muligheder, men også udfordringer i projektet: Det er en bred vej med begrænset trafik, men en kombination af tung trafik og små, bløde trafikanter stiller store krav til løsningen. Mulighederne for nedsivning er ringe, og en del af vejen går gennem et boringsnært beskyttelsesområde, hvor nedsivning er uønsket. En anden udfordring er topografien – på det flade Amager skal der desuden være styr på koterne, når man vil styre skybrudsvandet. Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning ønsker også, at projektet kan bruges som et udstillingsvindue for blå/grønne løsninger i klimatilpasning, hvor borgerne kan se konkrete, kreative løsninger i praksis.

Vejens mange brugere skal selvfølgelig inddrages i valget af løsninger – men det kan være svært, når projektet sættes i gang i februar, og der skal sendes en ansøgning til Forsyningssekretariatet inden midten af april. Opgaven for rådgiver er derfor, sideløbende med den tekniske løsning at designe en inddragelsesproces, som kan gennemføres meningsfyldt, når ansøgningen er sendt – herunder at pege på, hvilke elementer, interessenterne kan få indflydelse på.

Projektet kører i foråret 2018.

AFSLUTTEDE PROJEKTER

Task Forcen afslutter løbende projekter. Når et projekt er afsluttet, kommer der en mere detaljeret beskrivelse af forløbet, læringspunkter og eventuelle produkter. Find beskrivelser af afsluttede projekter her >

BOOK ET MØDE

Vil I gerne have besøg af vores Task Force? Skriv til Signe eller Jens, så kontakter vi dig snarest muligt.

Signe Boelsmand
T 2916 9217
sigboe@gladsaxe.dk

Jens Stærdahl
T 2916 9219
jensta@gladsaxe.dk