Den 4. april afholdt KLIKOVAND et lynkursus i brugen af det værktøj, der er udviklet til at evaluere på merværdien i klimatilpasningsprojekter. Der var otte deltagere på kurset, som Lyngby-Taarbæk Forsyning lagde hus til.

Kurset startede med en kort introduktion til værktøjet, hvorefter deltagerne fik lov til at arbejde med værktøjet i grupper.

Et dialogværktøj der kan mere end at evaluere

Blandt deltagerne var der enighed om, at værktøjet er særdeles velegnet til dialog – både i forhold til den tværfaglige tilgang i kommunen, mellem kommune og forsyning, kommune/forsyning og borgere eller andre relationer.

Oprindelig var værktøjet tænkt til evaluering, med mulighed for at angive merværdien før og efter et projekt. Imidlertid kan det være relevant at evaluere flere gange – f.eks. efter 1 år og 5 år. Her spiller driften af området også ind – hvis driften ikke er i orden, kan et godt projekt f.eks. blive misligholdt, hvilket kan betyde, at en merværdi, der var tilstede i starten, bliver reduceret.

Der var også enighed om, at værktøjet kan benyttes inden projektet sættes i gang til at udføre en forventningsafstemning i forhold til merværdi. Endelig kan værktøjet bruges som en slags tjekliste eller inspiration til, hvilke typer merværdi, det kan være relevant at tænke på.

Processen er lige så vigtig som resultatet

Deltagerne på kurset var enige om, at selve processen med at udfylde værktøjet er vigtig. Det er især her, at dialogen kommer ind i billedet, fordi det er under diskussionen af de forskellige parametre, at der opstår en forståelse af, hvad der er vigtigt for det konkrete projekt. Nogle parametre, som er vigtige for planlæggerne kan vise sig at være ligegyldige for borgerne og omvendt. Det aspekt kom også frem, da værktøjet sidste år blev præsenteret på Skovskolen på KU, da det netop var udviklet.

Projektområdets afgrænsning er afgørende

En vigtig diskussion er også, hvordan projektområdet skal afgrænses. For nogle projekter er det indlysende, mens det for andre kan være en vigtig diskussion at få afgrænset det område, som merværdien skal vurderes på.

Forslag til forbedringer

For at sikre sporbarhed af evalueringen, blev det foreslået, at der enten udarbejdes et notat, eller skrives bemærkninger i skemaet om, hvem, der har deltaget i evalueringen, og hvad der har ligget til grund for evalueringen af de enkelte parametre.

Alt i alt var der enighed om, at værktøjet er meget brugbart, og der var stor lyst til at komme i gang med at bruge det.

Find værktøjet på KLIKOVANDs hjemmeside her >