”De har leveret mere end jeg regnede med – og de har stået til rådighed, når jeg havde brug for det”. Ordene er udtalt af en kommune og står i den flotte midtvejsevaluering af KLIKOVANDs Task Force. Ordene opsummerer i høj grad resultatet af evalueringen, der da også har resulteret i, at Forretningsudvalget har besluttet at forlænge Task Forcen med et halvt år. Det betyder, at KLIKOVAND-medlemmer kan benytte den regionale Task Force for klimatilpasning helt frem til midten af 2019.

Task Forcens konsulenter, Merle og Bente, er tydeligvis kommet sikkert og godt fra start, og alle samarbejdspartneren har taget vel imod dem. Tiden er imidlertid presset, og de er allerede halvvejs gennem deres treårige projektperiode. Derfor hilser vi Forretningsudvalgets beslutning om forlængelse velkommen.

Fra identifikation af projekter til videndeling af erfaringer

Task Forcen har sat flere vigtige projekter i verden i tæt samarbejde med jer kommuner og forsyninger. Vi har dog konstateret, at det tager tid at få defineret de gode projekter, at afvikle dem og ikke mindst at opsamle og videreformidle den nye generiske viden til de øvrige medlemmer i KLIKOVAND.

En forlængelse giver Task Forcen mulighed for at sætte forprojekter i gang sammen med jer helt frem til udgangen af 2018. Det sidste halve år kan Bente og Merle udnytte til at få alle projekter godt i hus. Endvidere giver det også mere tid til at identificere og initiere innovations- og demonstrationsprojekter.

Forretningsudvalget skriver snart ud til alle medlemmer i KLIKOVAND for at forklare, hvad forlængelsen betyder for jer. Jeres støtte er nemlig en forudsætning for forlængelsen.

Flot midtvejsevaluering

Oxford Research har stået bag den flotte midtvejsevaluering, der afspejler en meget stor tilfredshed med Task Forcens assistance og indsats.

Evalueringen viser, at forventningerne til Task Forcen er indfriet til fulde både med hensyn til samarbejdet og outputtet. Nogle gange overstiger Task Forcen forventningerne. Evalueringen peger på, at de har ”fingeren på pulsen” og formår at indsamle og videreformidle en masse ny viden til glæde for mange. Task Forcen har været med til at give KLIKOVAND et stort løft.

På en skala fra 1 til 5 scorer Task Forcen mellem 4 og 5 i forhold til outputtet af samarbejdet, hvilket må siges at være meget flot.

En forsyning udtaler: ”Samarbejdet hjælper med at løfte projekter, men de har ikke fået et output endnu. De kommer selv til at skabe outputtet. Men samarbejdet med Task Forcen er bestemt værdifuldt og relevant. Det løfter nogle ting, som ellers ikke ville blive løftet”.

Evalueringen viser dog også, at der fortsat skal gøres reklame for Task Forcen og de ydelser, de kan levere. Så det vil vi gøre.

Merle og Bente er rigtig glade for det gode samarbejde med kommuner og forsyninger og de flotte tilbagemeldinger. De udtaler: “Det er dejligt at opleve, at vi kan være med til at gøre en forskel”.

Du kan læse hel Oxfords evalueringen her.

Metode og baggrund for evaluering

Evalueringen tager afsæt i 19 semistrukturerede telefoninterview med deltagere i KLIKOVAND, sekretariatsleder for KLIKOVAND, repræsentant for Region Hovedstaden og repræsentant for Task Forcen.

Midtvejsevalueringen er sat igang for at danne grundlag for en eventuel justering af Task Forcens indsats. Imidlertid har det flotte resultat ikke givet anledning til at justere arbejdet i større grad. Midtvejsevalueringen følges op af en slutevaluering, som finder sted primo 2019.