KLIKOVAND og Task Forcen har nu fået etableret en følgegruppe, som skal være med til at sikre retningen for en overordnet prioritering af Task Forcens arbejdsindsats de kommende år.

Målet med følgegruppen er at guide den regionale Task Force for klimatilpasning i en retning, hvor ressourcer og midler bliver anvendt der, hvor det skaber mest værdi og gør den største forskel i et samfundsmæssigt perspektiv. Her vil der særligt være fokus på blå/grønne løsninger, samarbejde på tværs af kommunegrænser samt kritisk infrastruktur.

”Vi har været så heldige, at så godt som alle, vi har opfordret til at være en del af følgegruppen til Task Forcen, har sagt ja til at bidrage med deres viden og erfaring”, fortæller Merle Larsen fra Task Forcen.

Følgegruppe med spændvidde

KLIKOVAND og Task Forcen har bevidst sammensat en følgegruppe med stor bredde. ”Det er vigtigt for os, at der både er en teoretisk/videnskabelig og en praktisk tilgang til udfordringer om klimatilpasning, da vi tror på, at det er i krydsfeltet mellem teori og praksis, de bedste og mest værdiskabende løsninger bliver realiseret,” siger Martin Moneaux, sekretariatsleder for KLIKOVAND.

Bente Villumsen fra Task Forcen fortsætter: ”Vi har brug for modspil, så det er vigtigt, at deltagerne i følgegruppen ikke ligner os for meget. Det er også godt med modsætninger i gruppen, så de kan bringe os videre i nye retninger”.

Strategi på dagsorden

Følgegruppen mødes første gang 25. august, hvor et udkast til en strategi for Task Forcens indsats er på dagsordenen. Task Forcen har brugt forsommeren på at mødes med så godt som alle kommuner og vandselskaber for at få overblik over status og udfordringer. Hen over sommeren arbejder Task Forcen videre med al den indhentede viden fra møder, postkort fra kick-off-mødet 1. april samt tilbagemeldin-ger på vores spørgeskemaundersøgelse. Outputtet bliver et udkast til en strategi med oplæg til priorite-ringer, der skal være udgangspunkt for temadrøftelser i Følgegruppen.

Arbejdsform

Målet er, at følgegruppen mødes en til to gang om året, hvor de ud over strategi skal diskutere kriterier for evaluering af Task Forcens indsats og mulighederne for synergi mellem Task Forcens arbejde og innovations- og udviklingsprojekter i andet regi.

Følgegruppen fungerer i Task Forcens projektperiode til og med 2018.

Følgegruppen består af repræsentanter fra:

CLEAN – Danske Anlægsgartnere – Danske Kloakmestre – DANVA – DTU – Erhvervsstyrelsen – Forsikring & Pension – Forsyningssekretariatet – Gate 21 – KLIKOVANDs Forretningsudvalg – Københavns Universitet – Naturstyrelsen – Region Hovedstaden – Regnvandsforum – Vand i Byer – Aalborg Universitet.

Se følgegruppens deltagere og kommissoriet her >