Som det sikkert er flere bekendt, er vandsektorloven ved at blive reguleret. I den forbindelse sender Energistyrelsen en række nye og ændrede bekendtgørelser i høring med høringsfrist den 21. december 2015.

Det sker i kølvandet på det politiske forlig, der blev indgået den 29. april 2015, om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor.

Det drejer sig om følgende bekendtgørelser:
1. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber m.v.
2. Bekendtgørelse om tilknyttet virksomhed
3. Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål inkl. vejledning
4. Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning
5. Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand
6. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens § 53, stk. 3
7. Bekendtgørelse om Forsyningssekretariatets virksomhed (udmøntning af vandsektorforliget)
8. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljø-beskyttelseslovens kapitel 3 og 4
9. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning
10. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning

Bemærkninger til udkastet til ændring af bekendtgørelser skal sendes til Energistyrelsen senest den 21. december 2015 kl. 12.00

Se mere på Energistyrelsens hjemmeside http://www.ens.dk/hoeringer/hoering-diverse-udkast-bekendtgoerelser-udmoentning-vandsektorforliget og på høringsportalen http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59003