Vi har fået spørgsmålet om, hvem der skal vedligeholde et rør, der leder et vandløb under en vej eller en sti. Der kan også være tale om en sø eller regnvandsbassin, hvor en vej eller sti skærer gennem dele af søen eller regnvandsbassinet.

Vejdirektoratet har udtalt sig om emnet så sent som i august 2016. Det er nødvendigt at skelne mellem to forhold:

  1. Et åbent vandløb rørlægges på grund af etableringen af en vej eller sti henover vandløbet.
  2. En ledningsejer får tilladelse til at etablere en ledning på privat eller offentligt ejet grund – det såkaldte gæsteprincip.

Røret som en del af vejen

I det første spørgsmål udtaler Vejdirektoratet, at hvis et vandløb er rørlagt af hensyn til vejen – og vandløbet altså lå der først – er det vejmyndigheden, der har pligt til at vedligeholde ledningen. Den bliver en del af det, man kalder vejens udstyr, og derfor skal vejmyndigheden også finansiere vedligeholdelsen.

Gæsteprincippet

Det andet spørgsmål tager udgangspunkt i gæsteprincippet efter vejlovens § 77. Gæsteprincippet er betegnelsen for de tilfælde, hvor der er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som gæst skal bekoste ledningsarbejder i de tilfælde, hvor ejeren af grunden ændrer benyttelse af den.

Gæsteprincippet kan fraviges ved en deklaration (aftale), som kan tinglyses på en ejendom. Det kan have to formål. Vandselskabet sikrer:

  1.  opmærksomhed på ledningernes placering
  2.  at grundejer betaler for ledningsomlægninger mv.

Tinglysning af aftalen sikrer, at den ikke glemmes, og at den har virkning over for fremtidige ejere. Det kan dog være omkostningstungt at tinglyse, især hvis grundejeren samtidig skal have en økonomisk kompensation for at fravige gæsteprincippet. (kilde: DANVA vejledning  nr. 98)

Vurderingsspørgsmål: Hvem kom først?

I tilfælde af et rørlagt vandløb under en vej (statsvej, kommunevej, privat fællesvej, sti), må der foretages en vurdering af, om vandløbet lå det pågældende sted, før vejen blev anlagt, og dermed om rørlægningen er sket af hensyn til vejen. Hvis ledningen, evt. et kunstigt vandløb, er kommet til efter anlæg af vejen, vil den som udgangspunkt skulle behandles efter gæsteprincippet.

Du kan læse Vejdirektoratets uforkortede udtalelse her.  
DANVA har udgivet en vejledning nr. 98 om gæsteprincippet.