KLIKOVAND afholdt 4. juni workshop om implementering af klimatilpasningsplaner. Formålet med arrangementet var at udveksle erfaringer og blive klogere på hvordan kommuner og forsyninger bedst muligt håndterer trinene i implementeringsprocessen. Referat af KLIKOVAND-workshop 4. juni

Dagen startede med morgenmad og en halv times erfaringsudveksling inden for tre emner:
Hvad har vi lært omkring borgerinddragelse i forbindelse med klimatilpasningsplanen, og hvordan bruger vi de erfaringer i implementeringsfasen for planen? Blandt andet delte Dan Gabriel Jensen fra Haveselskabet ud af sine erfaringer.
Grønne områder som løsning på byens problemer med håndtering af regnvand. Her delte blandt andet Rina Erstad ud af Frederikssund Kommunes erfaringer med konkrete løsninger.
Green spot-kortlægning. Nina Caspersen fra KLIKOVAND fortalte om det digitale modelprojekt, der har til formål at udpege grønne områder, hvor vandet kan ledes hen, når der er pres på kloaknettet. Projektet gennemføres i samarbejde med Region Hovedstaden.

Efterfølgende var der tre oplæg:
Klimatilpasningsplanens snitflader til kommunernes andre planer, ved Charlotte Scheel, Halsnæs Kommune. Implementering af Klimatilpasningsplan og snitflader
Juraen i medfinansieringsprojekter og de praktiske erfaringer fra igangværende projekter, ved Carsten Raad Petersen, HOFOR. Jura i medfinansieringsprojekter, Projektnotat, LAR Lørenskogvej, Rødovre og Klimaprojektaftale Rødovre marts 2013
Prioritering på tværs af kommunegrænser. KLIKOVAND har på baggrund af kommunernes klimatilpasningsplaner undersøgt om der i nabokommuner er ensartet udpegning af risikoområder langs kommunegrænsen. Nina Caspersen, KLIKOVAND/Rudersdal Kommune. Sammenstilling af risikokort

Hovedpointer på dagen var:
– Opdater jævnligt beredskabsplanen og gør det til et aktivt dokument.
– Husk at bruge varslinger i beredskabssituationer – DMI har gode varsler for skybrud og højvande.
– Gør mere opmærksom på klimatilpasningsplanens oversvømmelseskort i din organisation – eksempelvis hos byggesagsbehandlere og planlæggere
– Undersøg om der er ubebyggede arealer i din kommune, der vil kunne anvendes til at håndtere udfordringerne
– Etabler arbejdsgrupper på tværs af fagligheder – eksempelvis ved opstart af ny lokaplanproces eller anden planlægning

Efterfølgende var der oplæg om VandPlus-projekterne i Solrød og Gladsaxe Kommuner og rundvisning på VandPlus-projektet på Gladsaxe Stadion ved Bo Brøndum Pedersen fra Nordvand A/S.

VandPlus (2)

Vi takker for en dag med mange gode drøftelser og stort engagement.