Af: Philip Hartmann & Carsten Nystrup

KLIKOVAND blogger igen

Vi er glade for at kunne skyde KLIKOVANDs blogstafet i gang igen nu med fokus – fra plan til handling. I den forbindelse er Gladsaxe Kommune og Nordvand stolte over at kunne fortælle om deres tætte samarbejde ved et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter. Resultatet kan ses i Høje Gladsaxe Parken.

Vores overordnede mål med projektet var at kombinere klimatilpasning med naturforbedring og samtidig sørge for rekreative muligheder for bevægelse og ophold i smukke omgivelser.

Alt i alt har vores fælles projekt skabt synlige og mærkbare forbedringer, ikke kun fordi regnvandet nu bliver ført væk, men også fordi beboere og gæster i området får en stor oplevelse i et område, hvor miljøets tilstand er forbedret.

Vi håber, at vores erfaringer kan inspirere andre kommuner og forsyninger i deres arbejde. Derfor benytter vi muligheden for at fortælle vores historie i anledning af, at KLIKOVAND nu genopliver blogstafetten fra 2013. Den nye blogstafet har netop fokus på at give kød og blod til klimatilpasningsplanerne: Fra plan til virkelighed.

En sløjfe bindes

Kort fortalt kan Høje Gladsaxe Park-projektet ses som den sløjfe, der binder fire andre klimatilpasningsprojekter sammen: Vandledningsstien, Marielyst-bebyggelsen, Sportscenteret og Separatkloakering i Grønnemosekvarteret.

Vandet fra de fire projekter bliver samlet i Høje Gladsaxe Parken, og derfra leder vi vandet til Gyngemosen. Samlet beløber alle fem projekter sig til ikke mindre end 128 mio. kr. Høje Gladsaxe-projektet finansieres 100% via takstmidler, og prisen for projektet i Høje Gladsaxe Parken er cirka 38 mio. kr. Fysisk dækker Høje Gladsaxe Park-projektet 142 hektar, hvilket svarer til 200 fodboldbaner.

Mange parter, myndighedskrav og interesser

Vores store udfordring var, at Høje Gladsaxe Parken er et beskyttet naturområde. Parken er blandt andet fredet for at bevare områdets karakter som overdrev, sikre borgernes adgang til grønne områder og beskytte de biologiske og landskabelige værdier i området.

For at håndtere de mange myndighedskrav og interesser blev vi hurtigt klar over, at vi skulle inddrage centrale interessenter tidligt i processen – herunder de grønne organisationer. For at sikre en bred forståelse for projektet inviterede Nordvand og Gladsaxe Kommune tidligt i forløbet beboerforeningen i Høje Gladsaxe til en workshop om formålet og indholdet i projektet. Ved denne lejlighed var borgmesteren, tekniske direktør og flere byrådsmedlemmer samt Nordvands direktør og bestyrelse repræsenteret.

En af årsagerne til, at vi fik det til at fungere så godt med vores eksterne parter var, at vi fra kommunens side havde nedsat en arbejdsgruppe på tværs af afdelingerne for at håndtere myndighedsarbejdet optimalt. Naturfolk, planfolk og miljøfolk sikrede, at Fredningsnævnet blev inddraget som noget af det første, så vi kunne få en tilkendegivelse om projektet var realistisk.

Derudover vidste vi, at arbejdet med Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og de nødvendige dispensationer ville være knaster, der skulle håndteres tidligt i forløbet, så det samarbejdede vi intenst om kommune og forsyning imellem (se tidsplan nedenfor). Dertil kom, at vores rådgiver Orbicon udarbejdede VVM-redegørelsen i tæt dialog med parterne så alle essentielle problemer og spørgsmål løbende blev afklaret.

Uden en tidsplan for, hvornår de forskellige elementer såsom VVM-vurdering, dispensation og gravetilladelse skulle foregå, var vi aldrig kommet så godt i mål. Et fixpunkt var for eksempel at gravearbejdet skulle udføres hen over efteråret og vinteren.

Mere smidig myndighedsbehandling

De grønne organisationer var med til at pege på, hvordan søer og vandløb skulle placeres i parken. Deres input og kommentarer blev løbende indarbejdet i projektet, og det har haft stor betydning for synet på projektet.

Projektet krævede dispensationer i forhold til Naturbeskyttelsesloven og afstedkom også en regulering af et vandløb. Fordi en række organisationer havde været med til at planlægge og placere søer og vandløb, forløb dispensations- og vandløbssagen mere smidigt og gnidningsfrit.

Resultatet: En lykkelig slutning

Projektet bidrager i dag til større naturmæssig mangfoldighed i Høje Gladsaxe Parken. Det skaber en række nye levesteder blandt andet for beskyttede arter som stor vandsalamander og spidssnudet frø.

De nyanlagte søer og vandløb udgør spændende landskabselementer, som samtidig er med til at rense vandet, inden det ledes ud i det naturlige vandsystem i Gyngemosen. Regnvandet løber gennem parken og forsinkes dermed. Det betyder, at recipienter nedstrøms bliver aflastet, når vi oplever de voldsomme skybrud.

Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden LAR i Danmark: http://www.laridanmark.dk/regnvand-i-hoeje-gladsaxe-park/intro/34674
Her finder du også en illustration af hele projektet.

 Vigtige erfaringer

 • Inddrag myndigheder, grønne organisationer og borgere (boligforeninger med flere) tidligt i processen.
• Fasthold opmærksomheden på, at søer og vandløb udformes, så de passer ind i det eksisterende landskab og kan fungere som levested for truet dyre- og planteliv.
• Vigtigt med en tidsplan for, hvornår de forskellige elementer så som VVM-vurdering, dispensation og gravetilladelse skal være i hus. Specielt i lyset af, at vores store knaster var VVM og dispensationerne.

Tidsplan

Tidsplan HG

 

 

 

 

 

 

 

PhilipCarsten Nystrup copy

Philip Hartmann (tv.) er By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune. Carsten Nystrup (th.) er Direktør i Nordvand, og medlem af KTC Hovedstaden og KLIKOVANDs forretningsudvalg