I KLIKOVAND arbejder vi hele tiden på at vores aktiviteter afspejler jeres ønsker og behov for kompetenceopbygning og erfaringsudveksling. Vi håber derfor, at vores mange spændende aktiviteter her i 2018 rammer ind i emner, I gerne vil vide mere om eller have mulighed for at diskutere med andre. Årets aktiviteter omfatter blandt andet emner som cost benefit analyser, merværdi og en innovationscamp. Alle aktiviteterne vil I kunne finde i vores arrangementsoversigt på KLIKOVANDs hjemmeside.

Kom godt fra start med cost benefit analyser

KLIKOVAND tilbyder i begyndelsen af året et kursus, der giver indblik i metoder og begreber inden for cost benefit analyser, så deltagerne kan gå i kvalificeret dialog med rådgivere, hvis de ønsker at udbyde cost benefit opgaver.

Det gør vi, fordi cost benefit analyser er vejen frem, når vi taler om klimatilpasningsprojekter. Det blev meget tydeligt på en temadag om skybrudsplaner, som Task Forcen arrangerede i samarbejde med Forsikring & Pension i august 2017. Dette er også blevet aktuelt i forbindelse med udgivelsen af Spildevandskomiéens Skrift 31, som lægger op til at udføre en samfundsøkonomisk analyse på én af to måder:

  1. en cost benefit analyse (CBA), der beskriver samfundsøkonomiske gevinster/tab ved sammenligning af konkrete projekter eller
  2. en samfundsøkonomisk optimering, hvor der fastlægges et serviceniveau for regnvand på terræn.

Meningsfuldt evalueringsværktøj om merværdi

KLIKOVAND inviterer til et gå-hjem-møde, hvor vores evalueringsværktøj om merværdi bliver gennemgået. Efterfølgende får I mulighed for at prøve værktøjet sammen med kollegaer.

I 2017 udviklede KLIKOVAND i samarbejde med Orbicon et evalueringsværktøj, der har fokus på merværdi. Baggrunden for at udvikle evalueringsværktøjet var, at Task Forcen havde bidt mærke i, at vi generelt ikke er så gode til at evaluere vores klimatilpasningsprojekter, når vi er færdige. Og det er en skam, for så får vi ikke fokus på vores læringspunkter. Værktøjet er med stor succes afprøvet på en workshop på Skovskolen. Her blev det klart, at værktøjet skaber en meningsfuld, udbytterig og struktureret dialog mellem forskellige parter.

Temadag om praktiske erfaringer med drift og driftsaftaler

I forlængelse af tidligere arrangementer om drift vil KLIKOVAND tilbyde en todelt temadag, hvor den første halvdel har fokus på de praktiske erfaringer med drift af blå/grønne klimatilpasningsløsninger. Den anden halvdel fokuserer på erfaringer med driftsaftaler, og hvordan vi bedst kan udbyde driftsopgaver.

Temadage om planlægning og prioritering af indsats

Planlægning kan være meget kompliceret. Det blev tydeligt på en temaeftermiddag i Egedal Kommune, hvor vi fik mange svar, men stod tilbage med mindst lige så mange spørgsmål. Derfor har vi valgt at holde en hel temadag om emnet, og forud for dagen etablerer vi et tidsbegrænset erfanetværk (se nedenfor). Det skal bådefungere som et rum for sparring og erfaringsudveksling og kan komme med input til selve temadagen.

Temadag om prioritering af indsats vil være centreret om præsentation af en minivejledning, som KLIKOVAND har taget initiativ til. Formålet med den er at inspirere og vise retning for prioritering af klimatilpasningsindsatser.

To tidsbegrænsede erfanetværk

KLIKOVAND vil facilitere to tidsbegrænsede erfanetværk i 2018. De skal være med til at sikre optimal vidensdeling inden for to afgrænsede områder:

  1. Planlægning af klimatilpasningsindsatser. Erfanetværket henvender sig til planlæggere, og skal ses som et add-on til temadagen om planlægning og prioritering af indsatser.
  2. Dialog med kommuner og statslige myndigheder. Erfanetværket henvender sig til medarbejdere i vandselskaberne. Det sætter fokus på at sikre en bred faglig sparring inden for miljøfaglige emner og sagsbehandling i relation til lovgivning blandt andet vedrørende afledning og udledning af spildevand. Målet er, at klæde medarbejdere i vandselskaberne på til at drøfte krav om vilkår med kommunale og statslige myndigheder.

Vi forventer, at begge erfanetværk kommer til at bestå af tre møder af hver to til tre timers varighed.

Studietur

Til september vil en bus tage os på studietur til Jylland, for at se på et udvalg af de seneste spændende tiltag inden for klimatilpasning. Studieturen er også et oplagt sted at møde kollegaer fra andre kommuner og vandselskaber, så der bliver rig mulighed for at udveksle erfaringer.

Innovationscamp

KLIKOVAND ønsker at afholde en klimainnovationscamp for studerende fra flere videregående uddannelser. Målet er at få unge til at arbejde sammen på tværs af fagligheder, så de både arbejder med de tværfaglige aspekter af et samarbejde og bidrager med nye ideer til, hvordan vi løser udfordringer inden for klimatilpasning. På den måde kan vi bidrage til at modne unge studerende til at være med til at løse fremtidens samfundsmæssige og klimamæssige udfordringer.

KLIKOVAND vil udvikle og afholde klimainnovationscampen i samarbejde med nogle af vores samarbejdspartner. Viden og erfaring fra innovationscampen skal videreformidles og implementeres i KLIKOVANDs fremadrettede arbejde.

Politikerseminar

KLIKOVAND har en tradition for at holde et årligt politikerseminar. Målet er at klæde vores lokalpolitikere på til at indgå i klimadebatten og træffe beslutninger, der taler ind i en klimaberedt region i 2025.

Vi havde et velbesøgt og udbytterigt arrangementet i 2017. Derfor håber vi på at kunne gentage sidste års gode samarbejde om politikerseminar med Region hovedstaden, Teknologirådet og Vand i Byer kan blive lige så velbesøgt og udbytterigt. Vi hører meget gerne fra andre, der kunne have lyst til at bidrage til et succesfuldt politikerarrangement.

Juridiske udfordringer

KLIKOVAND fortsætter med at tilbyde muligheden for at få støtte til løsning af juridiske udfordringer. Der findes en del materiale på KLIKOVANDs hjemmeside under Viden og Værktøjer – Jura og Økonomi. Finder du ikke her svar på dit spørgsmål, kontakt da Michael.Ollgaard@egekom.dk.

Det var så overskrifterne på hovedparten af aktiviteterne i 2018. Vi skal så ikke glemme at nævne, at vi også holder vores årskonference i marts og håber på at se jer alle der.

Vi glæder os til at aktivt 2018 med jer alle!