KLIKOVAND har udvidet sit fokus til at omfatte hele vandkredsløbet, hvilket vil sige, at vi nu også beskæftiger os med stigende grundvand, kystsikring og havvandsstigninger. Det besluttede Forretningsudvalget på deres møde op til sommerferien.

Oprindeligt har KLIKOVAND kun beskæftiget sig med vand fra oven, men i forbindelse med Task Forcens dialog med kommuner og vandselskaber er det blevet klart, at vi ikke kan nøjes med at se på regnvand. Mange af de problemer, kommuner og vandselskaber står over for, kan kun løses ved at se på hele vandkredsløbet. Det er ikke helt nyt for os, da Task Forcen allerede har støttet projektet Nordkystens Fremtid i forhold til deres kommunikationsplan.

Regnvand                    Kyst og havvand                 Grundvand

Derfor giver det mening

Vi tager ofte muligheden for udledning af regnvand til recipient for givet, særligt når recipienten er havet. Men sådan kan vi ikke altid anskue forholdene, for når vandstanden stiger i havene omkring os, eller kraftige storme trykker vandet op i vores vandløb, så kan vi ikke komme af med vandet. Derfor skal vi tænke vores løsninger ind i en større sammenhæng og tage højde for de forventede fremtidige ændringer.

I forhold til nedsivning af regnvand er det altafgørende at se på nedsivningsmulighederne og grundvandsstanden. Mange steder i hovedstadsregionen oplever vi, at grundvandsstanden stiger som følge af lukning af drikkevandsboringer og øget nedsivning af regnvand. Endnu et eksempel på, at vi ikke kan se på håndtering af regnvand isoleret, at vi men skal tænke i helheder.

Regeringen vil blandt andet se på finansiering

Regeringen og KL har netop indgået en økonomiaftale for 2018, som skal være med til at samle beslutningskompetencen for kystbeskyttelse hos kommunerne. Det vil sige, at der sker en forenkling i forhold til i dag, hvor kommuner og Kystdirektoratet deler beslutningskompetencen, når der skal etableres kystbeskyttelsesanlæg.

Regeringen vil derudover udarbejde vejledningsmateriale og modeller til blandt andet bidragsfordeling mellem ejerne i store kystbeskyttelsesprojekter.

Endvidere lægger økonomiaftalen op til at fremme sagsbehandlingstiden, da der etableres en fast track-model for klager om kystbeskyttelse.

Du kan læse lidt mere om, hvad det kommer til at betyde, når kommunerne overtager beslutningskompetencen ved kystbeskyttelse her.

KLIKOVAND vil følge udviklingen nøje og skrive mere om de nye lovændringer efter sommerferien.