Af Ulrik Winge, By- og Miljødirektør i Frederiksberg Kommune

Slut med at hytte sit eget skind. Vandet kender ingen grænser, så samarbejde på tværs af kommuner og forsyninger er altafgørende for  klimasikring af vores byer.

Frederiksberg regner med investeringer på knap 1,5 mia. (milliard!) kr. over de næste 25-30 år. Det er en kompliceret og stor planlægningsopgave, som skal gennemføres i samarbejde med Frederiksberg Forsyning, Københavns Kommune og HOFOR.

Samarbejde med København

I samarbejde med Frederiksberg Forsyning, Københavns Kommune og HOFOR er der udarbejdet en overordnet masterplan for, hvordan de to kommuner kan sikre byen mod fremtidige oversvømmelser ved skybrud.

For Frederiksberg ligger der nu to konkrete forslag; ét som dækker det østlige Frederiksberg, og ét som dækker det vestlige Frederiksberg. Forslagene beskriver kvalificerede bud på skybrudsløsninger for Frederiksberg og samarbejdsprojekter med København.

Løsningerne består af et net af skybrudsveje, arealer til forsinkelse af regnvand, grønne veje til lokal håndtering af regnvand og regnvandstunneller, som for eksempel åbningen af Grøndalsåen og et projekt omkring Sankt Jørgens Sø.

Samarbejdet med Frederiksberg Forsyning, Københavns Kommune og HOFOR skal realisere visionerne i skybrudsplanen og gøre Frederiksberg robust over for fremtidens klimaændringer, samt skabe en bedre og smukkere by, med nogle grønne og spændende byrum.

Harestup å-samarbejdet

Samarbejde i en regional sammenhæng er også vigtig for Frederiksberg, fordi vi i vores arbejde med skybrudsløsninger for egen kommune også herigennem bidrager til en bæredygtig udvikling af hele Hovedstadsområdet.

Et eksempel herpå er projektet omkring Harrestrup Å, hvor åen er en vigtig vej til afledning af regnvand for ti kommuner, men åens kapacitet sættes under pres ved skybrud. Tilbage i oktober 2011 mødtes de 10 borgmestre fra hovedstadsområdet for at drøfte de store skybrud og deres ødelæggelser i milliardklassen, og de lovede hinanden at arbejde sammen om at finde fælles løsninger for en kontrolleret og ansvarlig anvendelse af  åsystemet.

Samarbejde med borgere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner

Frederiksberg skal for fremtiden være en klimaby. Når vi udvikler byen, skal vi derfor arbejde med at skabe løsninger, som er særligt egnede i vores tætte by. Det skal være løsninger, som skaber livskvalitet for borgerne, og som bidrager til grønne vækstmuligheder for erhvervslivet.

Skal det lykkes, kræver det et samarbejde med både borgerne, lokale foreninger, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Frederiksberg skal være en by i udvikling, hvor der tænkes nyt og innovativt. Vores ønske er at skabe byrum, som er grønne og sjove at være  i samtidig med, at de bidrager til at håndtere de store mængder vand, der kommer ved skybrud.

Klimatilpasning har givet os alle helt nye udfordringer, der kræver, at vi som kommuner og forsyninger skal tænke samarbejde på en helt ny måde. Slut med navlepilleriet, vi skal ud i den friske luft og få samarbejdet op at køre til gavn for brugerne af byen.

Ulrik Winge, By- og Miljødirektør, Frederiksberg Kommune

Ulrik Winge, By- og Miljødirektør, Frederiksberg Kommune