Den ny økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) skal sikre forenklinger og forbedringer af kommunernes og grundejernes muligheder for at sikre kystbeskyttelse og klimatilpasning.

Ifølge aftaleparterne indeholder aftalen en lang række forbedringer:

Beslutningsproces og klagesager: Beslutningskompetencen for kystbeskyttelse forenkles, fordi sagsprocessen samles i kommunerne. Parallelt hermed bliver behandlingen af borgernes klagesager gjort smidigere og hurtigere.

Finansiering af kystsikring: Regeringen vil udarbejde vejledende modeller til bidragsfordeling mellem grundejere.

Metoder til kystsikring: Kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse ændres, så der bliver øget mulighed for hård kystbeskyttelse. Samtidigt udarbejdes en vejledning om tekniske kystbeskyttelsesmetoder til kommuner og grundejere, blandt andet som følge af ændringen af kystbeskyttelsesloven. Regeringen udarbejder en vejledning for kystnært byggeri, der skal beskrive, hvilke forhold en bygherre bør overveje for at sikre sig mod vandstandsstigninger og stormflod.

Derudover vil Regeringen og KL drøfte medfinansieringsreglerne for kommunale klimaprojekter til håndtering af regnvand, når resultaterne af analyserne i forsyningsstrategien foreligger primo 2018.

De nødvendige lovændringer fremsættes i flere tempi. Ændring af kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse forventes fremsat til efteråret.

KLIKOVAND Jura vil følge op på, hvad ændringerne  kommer til at betyde for kommunerne, og hvilke juridiske udfordringer, de kan medføre.

Kilder:
http://www.altinget.dk/artikel/ny-aftale-aabner-for-haard-kystbeskyttelse-i-kommunerne  publiceret 2. juni 2017
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/det-bliver-nemmere-og-hurtigere-at-kystbeskytte/  publiceret 1. juni 2017