LINKS TIL VÆRKTØJER, VIDEN OG CASES

Her finder du links til andre hjemmesider med viden om klimatilpasning og værktøjer til de mange udfordringer. Hvis du har forslag til sider, vi bør linke til, så skriv til Bente Villumsen.

Værktøjer

Miljøministeriets kort >

Kortdata til klimatilpasningsplanerne fra Miljøministeriet.

PLASK – samfundsøkonomi >

SVANAs beregningsværktøj til screening af samfundsøkonomiske konsekvenser af konkrete klimatilpasningstiltag.

Regnvand på egen grund >

Rørcenterets anvisning anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, med bilag om nedsivningstest og beplantning af regnbede.

Regnvandskvalitet for overfladeafstrømning >

Screeningsværktøj til beregning af regnvandskvalitet for overfladeafstrømning, udarbejdet af Regnvandsforum (2014).

Separatvand.dk >

Faktablade, notater, vejledninger og et computerprogram til simulering af vand- og stoftilbageholdelse i bassiner (2012).

Spildevandskomiteens skrifter >

Beskrivelser og regneark, som blandt andet bruges til dimensionering af anlæg til håndtering af regnvand.

Værktøjer til klimatilpasning >

Klimatilpasningsportalen har en samling af værktøjer til klimatilpasning.


Viden

Byer i vandbalance >

Innovationskonsortiet Byer i Vandbalance har arbejdet med at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. Find notater og artikler, der er udviklet i konsortiet i perioden 2011-2014 her. Det handler blandt andet om filtermuld, vejbede og kortlægning af heterogenitet.

Forsikringsvejret >

Oplysninger om vejr, der kan give anledning til forsikringsskader (Forsikring og Pension).

Havvandsudredning >

Udredning, der identificerer muligheder og udfordringer ved den fremtidige håndtering af havvandsstigningerne (Realdania).

Klimaspring >

Støtte til kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder (Realdania).

Klimatilpasningsportalen >

Portalen om klimatilpasning drives af Miljøstyrelsen og samler viden fra ministerier, styrelser og interessenter. Find blandt andet vejledning om forholdet til natur – § 3-områder, Natura 2000 og bilag IV-arter > og en oversigt over mulige løsninger i det åbne land >

LAR i Danmark >

Information og erfaringer med LAR-anlæg i Danmark (Vand i Byer).

Planlov og planlægning >

Læs om plansystemet og lovgivningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Publikationer om klimatilpasning >

Miljøstyrelsens liste over publikationer om klimatilpasning, findes på Klimatilpasningsportalen.

Regn og byer >

Målet med kampagnen Regn & Byer (2016-2019) er at opbygge erfaringer, modeller og redskaber, der kan styrke samarbejdet mellem kommuner og vandselskaber. Fire forsøgsprojekter vil teste en række nye redskaber og udforske, hvordan et langsigtet og tillidsfuldt samarbejde opbygges.

Skoven i skolen >

Portalen indeholder undervisningsmateriale til folkeskolen og gymnasiet med udgangspunkt i klimatilpasning.

Skybrudssikring af bygninger >

Informationsside om sikring af bygninger mod skybrud (Teknologisk Institut).

Statistik om skader >

Statistik om skader og erstatninger for vandskader og stormskader. Mulighed for download (Forsikring og Pension).

Sundhedsaspekter ved rekreativ anvendelse af regnvand

Naturstyrelsens rapport, Sundhedsaspekter ved regnbaseret rekreativt vand i større byer (2011) > behandler de sundhedsmæssige aspekter af rekreativ anvendelse af regnvand afstrømmet fra tage, pladser og veje.

Se også dette notat fra 2014 >, som er udarbejdet af Orbicon på baggrund af et møde med Københavns Kommune, Embedslægen for København og Rørcenteret /Teknologisk Institut.

Tekniske løsninger til håndtering af hverdagsregn og skybrud >

Klimatilpasningsportalen har samlet et overblik over tekniske løsninger til håndtering af hverdagsregn og skybrud.

Tilskud til klimatilpasningsprojekter >

Liste på Klimatilpasningsportalen over støtteordninger, hvor du kan søge om tilskud til konkrete klimatilpasningsprojekter.

Vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner >

Miljøministeriets vejledning til kommunernes udarbejdelse af klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner (2013).

Virksomheder og klimatilpasning >

DI om sikring af virksomheder og om nye forretningsmuligheder.

Er det nødvendigt at etablere olieudskillere på p-pladser til >20 biler?

DHI har for Lynettefællesskabet i 2011 undersøgt ovenstående ved at gennemføre målinger af miljøfremmede stoffer i overfladevandet på to parkeringspladser i Københavns Kommune.

Resultaterne har blandt andet ført til, at Herlev Kommune ikke længere stiller krav om olieudskillere, men i stedet om sandfang. Se notat fra Herlev Kommune her >

Find hele rapporten fra DHI her >

Find mere info om spildevand på spildevandsinfo.dk>


 

Cases

Danske cases

Cases – eksempler på klimatilpasningsprojekter på Klimatilpasningsportalen >
Der er mulighed for at sortere projekterne efter forskellige temaer, så du kan finde de eksempler, der er relevante for dig. Du kan også søge på cases  – klimatilpasningsprojekter på kort >

Klimatilpasning på veje – 10 projekter i hovedstadsregionen >
Materiale til Vis vejen frem 24. august 2017.

Klimatilpasningsprojekter på Skoven i skolen >
Sæt hak ved klimatilpasning og find nedsivningsbassiner, permeabel asfalt, rensedamme, sluser og tørre bassiner i hele landet.

HOFORs interaktive kort over skybrudsløsninger >
Kortet giver et nemt og hurtigt overblik over de mange skybrudsløsninger, som beskytter vores tæt befolkede region mod vandskader efter skybrud. Kortet bliver løbende opdateret med nye projekter. Læs evt. mere her >

Europæiske cases

Find eksempler på klimatilpasning rundt om i Europa i de to bøger:

Circle-2 Adaptation Inspiration Book (2012)

BASE Adaptation Inspiration Book: 23 European Cases of Climate Change Adaptation (2017)