Af Poul Henrik Hedeboe, formand for Frederikssund Forsynings bestyrelse

Klimatilpasning er kommet for at blive. I Frederikssund Forsyning har vi den holdning, at vi skal og vil etablere klimatilpasningsløsninger, der kombinerer tekniske anlæg med muligheden for at anvende de udpegede områder rekreativt.

Frederikssund Forsyning arbejder med klimatilpasning på mange forskellige fronter: Løsninger, der rummer det tekniske og det rekreative, helt nye og visionære bydele, borgernære projekter og tværkommunal kystsikring. Vi har allerede gjort os nogle gode og værdifulde erfaringer og har blandt andet kunne konstatere, at et godt samarbejde mellem kommune og forsyning og på tværs af kommunegrænser er en forudsætning, for at vores projekter kan lykkes.

Et forbilledligt projekt

Frederikssund by ligger ud til Roskilde Fjord, og i lighed med en række andre af kommunens bebyggede kystnære områder, ligger den meget lavt. Sildebro Å løber gennem byen med udløb i fjorden, og det var derfor et meget oplagt sted at lave klimatilpasning langs åen.

Tidligere miljøminister Ida Auken kaldte projektet Sillebro Ådal for forbilledligt forud for indvielsen i september 2013, og det kan vi fuldt ud tilslutte os i både forsyningen og kommunen. Projektet kombinerer et forsyningsteknisk anlæg med en rekreativ udlægning af det 90 ha store område, hvor kommunens egne borgere og gæster udefra kan nyde godt af åen og områdets søer og vådområder.

Vi kalder det selv en win-win løsning, hvor vi som forsyning har sparet op mod 50% sammenlignet med et traditionelt anlæg. Samtidigt har kommunen finansieret naturdelen og de rekreative dele af projektet blandt andet i form af stisystemer, broer, trædesten og en skøjtebane om vinteren. Selve genopretningen af åens slyngninger og oprensingen af søerne hører til forsyningens del af projektet, da det handler om både at rense og forsinke vandet, inden det løber videre ud i Fjorden.

Bureaukratiske benspænd

Vi gjorde Sillebro Ådal-projektet færdigt, inden de bureaukratisk benspænd  kom. Med benspænd mener jeg, at det er blevet langt mere vanskeligt at få projekterne finansieret og gennemført, da det nu er fastlagt, at kommunerne alene sidder som projektejere med dokumentationspligten overfor Forsyningssekretariatet, når vi søger om at bruge takstmidlerne.

Vi har måttet trække to gode klimatilpasningsprojekter tilbage. De indeholdt netop forsyningstekniske anlæg kombineret med rekreative aspekter, og vi tror på, at de bliver gennemført på et senere tidspunkt. Det bedste ville være, hvis vi kunne splitte projekterne op, så vi står for vores egen del af de kombinerede projekter og dermed også for dokumentationen. Det er os som forsyninger, der har kompetencer indenfor forsyning.

Ny by – nye muligheder

Øst for Sildebro Ådal ligger et 350 ha stort område, som kommunen har lagt ud til en ny by. Byen kommer til at støde op til Frederikssund, og hedder Vinge. Hér får vi rig mulighed for at kombinere fremtidens mere visionære løsninger og skabe værdi for både beboerne og de erhvervsdrivende. Byens første bydel bliver udformet som et delta, hvor vandet udnyttes som et spændende element, og overfladevandet håndteres rigtigt fra begyndelsen.

Borgernes egne projekter

I Frederikssund Forsyning er vi ikke i tvivl om, at vi skal gå frivillighedens vej, når vi beder vores borgere om at afkoble deres regnvand fra kloaknettet. Det handler om at samarbejde med borgerne, og vores plan er at begynde i de byområder i kommunen, hvor der er mindst belægning. Pointen er at kunne demonstrere, at der faktisk er nogle fordele ved at afkoble regnvandet både i herlighedsværdi og i form af tilbagebetaling af tilslutningsafgiften. Vi vil gerne inspirere borgerne til at gå i gang med deres egne projekter og har selvfølgelig øje for kommuner, der er kommet rigtig langt med det, og for inspirationskilder såsom Haveselskabets arbejde med den kompetente borger.

Vand fra oven og vand fra havet

Som kystkommune bliver vi presset fra to sider: monsterregn fra oven og havvand langs kyststrækningerne. Senest kom stormen Bodil og fik os til at rette blikket mod vores kystsikring. Den kan vi ikke stå for alene og i den anledning er Frederikssund Kommune gået ind i et samarbejde med de øvrige fjordkommuner rundt om Roskilde- og Isefjorden: Halsnæs, Roskilde, Lejre, Odsherred og Holbæk Kommuner. Hér har vi en række scenarier på tegnebrættet, der endnu ikke er afklarede, men én af vores hovedpointer er, at vi ikke kan løfte den opgave uden samarbejde og hjælp fra Staten.

Alt i alt kræver arbejdet med klimatilpasning mange bevidste valg, og for at kunne tage dem, har vi brug for projekter, der kan agere frontløbere, vilje til at samarbejde og udveksling af erfaringer og inspiration.

Poul Henrik Hedeboe, formand for Frederikssund Forsynings bestyrelse

Poul Henrik Hedeboe, formand for Frederikssund Forsynings bestyrelse