MODELVALG

Til brug for klimatilpasningsplanen skal kommunerne foretage risikokortlægning. Kortlægningen kan udføres på forskellige niveauer og med forskellig indsats og udbytte. KLIKOVAND har fået udarbejdet 2 matricer, som bidrager til et overblik over forskellige typer af modeller, der kan bruges i forbindelse med risikokortlægningen.

Matrix I beskriver alle typer oversvømmelsesmodeller detaljeret, værdikortlægnings- og risikokortlægningstyper, krav fra Naturstyrelsen, nøjagtighed, tid og økonomi.

Matrix II giver anbefalinger til kortlægningen i forhold til oversvømmelser fra nedbør, grundvand, vandløb og stormflod fra havet. Anbefalingerne gives for fire kommunetyper, opdelt efter by, land og kyst.

OBS matricerne er udarbejdet i foråret 2014.

Matrix I

Matrix I er en omfattende matrix, som indeholder alle anvendte kortlægningsmetoder (2014). Matricen tager udgangspunkt i, at der skal ske en kortlægning af oversvømmelsestruede arealer, som omsættes til en sandsynlighed. Derudover skal der udføres en kortlægning af konsekvenserne ved oversvømmelser (værdierne). Koblingen af disse to kortlægninger udtrykker risikoen. Samlet kan dette udtrykkes i følgende arbejdsflow:

Alle kortlægninger kan gennemføres på forskellige kvalitetsniveauer gennem en række forskellige metoder. Metoderne er listet med den mest simple først og den mest omfattende nederst. For alle metoder er det med forholdstal estimeret, hvor lang tid, der skal bruges på de enkelte kortlægninger, hvad det koster, og hvilke minimumskrav Naturstyrelsen stiller.

Når kortlægningerne til slut samles i en risikokortlægning, kan det ikke undgås, at risikokortlægningen vil være mere eller mindre nøjagtig. Det er dog også vigtigt at bemærke, at risikokortlægningen bør anvendes som et udgangspunkt for planlægning, og alt selv de mest simple kortlægninger kan medvirke til at skabe overblik over de mest udsatte områder i kommunen både på kort og lang sigt.

Hent som pdf:

Samlet matrix >

Kloakerede områder >

Ukloakerede områder >

Vandløb >

Værdikortlægning >

Risikokortlægning >

Matrix II

Matrix II tager udgangspunkt i kommunens udseende og giver anbefalinger til modelvalg for fire kommunetyper: Bykommuner og landkommuner (med enkelte større byer), henholdsvis med og uden kyst.
Der gives anbefalinger til kortlægninger og metoder i kommunen inddelt efter oversvømmelsestype: Nedbør, grundvandstandsstigning, vandløbsoversvømmelser og stormflod fra havet.

Oversvømmelsestyperne er underinddelt efter metoder og modeller. De nærmere detaljer omkring type, nøjagtighed, tid og økonomi for hver modeltype findes i Matrix I. Anbefalingerne ud fra kommunetype i Matrix II er givet ud fra, hvad der vil give ‘gode og brugbare resultater for Klikovands kommuner’.

Brug Matrix II til:

  • At få overblik over de forskellige metoder ud fra et kommune-type-perspektiv.
  • At lægge en plan for fremtidige kortlægninger.
  • At afklare fordele/ulemper ved brug af metoderne.

Arbejdsspørgsmål ved brug af Matrix II kunne være:

  • Hvordan kan vores kommune gribe klimatilpasningsudfordringen an, hvis vi f.eks. er en land-kyst-kommune?
  • Er der nogle forhold ved udarbejdelsen af oversvømmelseskortlægninger, vi skal være specielt opmærksomme på.

Hent pdf – matrix II >