”Vi var heldige”

KLIKOVANDs første besøg på studieturen den 11. september begyndte godt med morgenmad på Aarhus Rådhus og en veloplagt præsentation fra Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef for Vandmiljø & Landbrug.

For 7 år siden blev Aarhus ramt af oversvømmelser, og som Mogens Bjørn Nielsen udtrykte det: ”Vi var heldige!” Ingen fik store problemer som følge af oversvømmelserne, og de var samtidigt en øjenåbner for kommunen. Den vinter blev vandstanden i Aarhusbugten målt til den højeste i nyere tid: knap to meter over dagligt vande.

Hvordan ville en oversvømmelse kombineret med skybrud så se ud i Århus? Ét var sikkert: Hele Århus midtby ville være væk i vandmasserne, så det var bare med at komme i gang med at sikre byen og dens indbyggere.

På det tidspunkt havde Aarhus Kommune sat et ambitiøst havneprojekt i gang, hvor den nordlige del af havnen skulle huse boliger og erhvervsbyggeri mens den sydlige del skulle rumme en stor containerhavn – Danmarks største.

En halv millard til forskel

Aarhus Kommune kom i gang med at sikre byen længe inden arbejdet med klimatilpasningsplaner. For enden af Aarhus Å er det ny kulturhus med byens hovedbibliotek, Dokk1, ved at blive opført. Netop hér er kommune og forsyning i gang med at sætte prop i åen i form af en sluse med pumper, så det bliver muligt at regulere vandstanden i åen og forhindre, at midtbyen bliver oversvømmet.

Åen kan på den måde bruges som et kilometerlangt vandreservoir med et næsten uendeligt stort volumen i forhold til tilstrømningen af tag- og overfladevand.

Aarhus Å som vandreservoir

Aarhus Å som vandreservoir

Samtidigt bliver Kystvejen hævet op til 2,5 meters højde på en mere end 300 m lang strækning langs med havnen. Diget kan sammen med slusen klare, at bugten står 2,5 meter over dagligt vande og stadig holde byen fri for vand. Det hele skal stå færdigt i slutningen af 2014.

Projektet med slusen beløber sig til 45 mio. kr., og en traditionel forsinkelse af vandet i bassiner ville løbe op i 585 mio. kr. Godt en halv millard til forskel. Aarhus Vand, der er ejet af kommunen, betaler 95% af anlægget og kommunen 5%.

Læs mere om projektet inklusive de mange miljøhensyn på http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Vand/Oversvoemmelse/Planlaegning-og-Projekter/Slusen-i-Aarhus-Aa.aspx.

Oversvømmelser, LAR og separering

Mogens Bjørn Nilsen præsenterede os også for flere andre tiltag og projekter,som Aarhus Kommune og Aarhus Vand har sat i gang i f.eks. Lystrup og Risvangen.

Lystrup oplevede i august 2012 store oversvømmelser, og kommune og forsyning er i færd med at tilpasse området til kommende skybrud gennem 12 delprojekter, der omfatter bl.a. ændrede vejprofiler, omledning af vandet kombineret med grønne områder. Det er et projekt til 30 mio. kr. finansieret over takstmidlerne. I kan læse mere om det her:  http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Vand/Oversvoemmelse/Planlaegning-og-Projekter/Lystrup-indrettes-til-mere-vand.aspx.

I Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2013-2016 er det vedtaget, at regnvand og spildevand skal separatkloakeres i et antal kloakoplande herunder boligområdet Risvangen. I dag er ca. 63 % af de kloakerede arealer i Aarhus Kommune separatkloakeret. Ca. 12 % af de kloakerede arealer er kun spildevandskloakeret, idet regnvand nedsiver lokalt eller afledes til dræn.

Beboerne i Risvangen, hvor de lokale geologiske forhold gør det muligt at nedsive, kan vælge at afkoble deres regnvand selv og få hele eller dele af tilslutningsbidraget tilbage. Læs mere om projektet og beboerinddragelsen hér: http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Vand/Oversvoemmelse/Planlaegning-og-Projekter/Risvangen-og-lokal-afledning-af-regnvand.aspx.

Projektet har en hjemmeside på Aarhus Vands hjemmeside: http://www.aarhusvand.dk/risvangen_vorrevangen.

Klimatilpasningsplanen

Aarhus Kommunes klimatilpasningsplan er udarbejdet i et tæt samarbejde med Aarhus Vand. Den er lige nu udsendt som forslag, og Mogens Bjørn Nielsen regner med, at den er klar til vedtagelse nu i efteråret. Se den her: http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/394/

Planen udpeger indsatsområder, der er prioriteret i fire kategorier:

  1. Pilotområde Lystrup (se ovenfor)
  2. Prioriterede projektområder 2015-2017 (Skejby, vejby/Riskov, Havnen og kritiske vejstrækninger)
  3. Hotspots (hér er der behov for endelig afklaring af sårbarhed)
  4. Afventer kortlægning af ejerskab og løsningsmuligheder

Som en del af klimatilpasningen følger kommunen med i, hvordan kommunen bevæger sig op og ned i forhold til havspejlet. Fra 1993-2013 er havspejlet steget med 4-5 cm per år. Landet hæver sig også, så alt i alt kan det omregnes til en stigning på ca. 7 cm på 20 år!

Byvandring

Så blev det tid til at strække benene, og Mogen Bjørn Nielsen tog os med ud på en rundtur, hvor vi både så den blotlagte Aarhus Å, diget ved havnen, hvor letbanen kommer til at køre på toppen, og Dokk1. Slusen var ikke lige til at se, men vi ved nu, hvor den er.

Dokk1

Dokk1 og bagved den usynlige sluse

Et meget inspirerende besøg var til ende og efter en stor tak til Mogens Bjørn Nielsen for den engagerede præsentation, gik vores vej videre til Skanderborg.