MYNDIGHEDSBEHANDLING AF PROJEKTER

Klimatilpasningsprojekter er ofte komplekse og omfatter mange forskellige fagområder og tilsvarende mange dele af lovgivningen. KLIKOVAND giver en håndsrækning med overblikket.

Tjekliste for LAR-projekter

Der er mange ting, der skal tjekkes, inden kommunen kan give tilladelse til et LAR-projekt. KLIKOVAND har udarbejdet en tjekliste, som hjælper med at huske de mange ting, der skal undersøges – lige fra jordbundsforhold over brandforhold til drift af anlægget. Hent tjekliste for LAR-projekter som pdf her >

Hvilken lovgivning?

Der er mange dele af lovgivningen, der kan komme i spil i forbindelse med et LAR-projekt. Vi giver her et overblik over relevant lovgivning mm. ved LAR-projekter.

Leverance Lovgivning
Tilladelser / dispensationer/
Gravetilladelse til ledninger i vej Vejlov
Etablering af regnbed i vej Vejlov
Nedsivningstilladelse Miljøbeskyttelseslov
Tilladelse til etablering af bassin Byggelov
Grundvandssænkning Vandforsyningslov
Jordhåndtering Jordforureningslov
Udledning til recipient Miljøbeskyttelseslov / vandløbslov
Beskyttede naturtyper Naturbeskyttelsesloven
Dispensation fra fredning Naturbeskyttelsesloven
Dispensation fra beskyttelseslinjer, fx skov, å, sø Naturbeskyttelsesloven
Planlægning  
Kommuneplan +/- pligt, modstrid Planlov
Lokalplan +/- pligt, modstrid Planlov
Miljørapport Planer og programmer
VVM Planlov
Spildevand +/- modstrid Miljøbeskyttelseslov
Klimatilpasningsplan +/- modstrid Planloven, KL aftale

Husk også:

Ejerfuldmagt park/vej
Driftsaftale park/vej
Deklaration