KLIKOVAND fortsætter med ufortrøden energi i projektets nye fase. Vi har lært meget af første del af projektet. Det vi tidligere kaldte spor, er nu omdøbt til indsatser, da vores arbejde ofte sker i et tæt samarbejde mellem indsatser og derfor er mere foranderligt end termen spor udtrykker.

Vores fire indsatser er: PROCESSER, KOMPETENCER, KOMMUNIKATION og JURA. Nedenfor kan du læse om de umiddelbare planer for hver enkelt indsats.

JURA og KOMPETENCER er tovholdere på den kommende evaluering af KLIKOVAND. Den munder ud i anbefalinger, som vil blive inddraget i en mere detaljeret planlægning af KLIKOVAND 2015-2017. Det vil vi skrive mere om i de kommende nyhedsbreve.

JURA i udvikling

KLIKOVANDs indsats i forhold til juraen i klimatilpasning er, som KLIKOVANDs andre indsatsområder, i konstant udvikling. Lovgivningen ændrer sig, og vi følger den tæt.

Juraen kan udfordre vores daglige arbejde
Vi vil også følge den politiske diskussion før, under og ikke mindst efter det kommende Folketingsvalg og informere om udfordringer i det daglige klimatilpasningsarbejde på grund af manglende, selvmodsigende eller utilstrækkelig lovgivning.

Fra retslige afgørelser til konkrete anbefalinger
En del af jurasindsatsens arbejde vil være at gennemgå retslige afgørelser ved domstolene og i forskellige klagenævn. Formålet med gennemgangen er udarbejde konkrete anbefalinger til sagsbehandlere og projektledere af klimatilpasningsprojekter.

Derudover forventer vi, at materialet vil give anledning til at foreslå lovmæssige ændringer.

Michael Øllgaard, projektleder for JURA, Egedal Kommune

KOMMUNIKATION får travlt

KLIKOVANDs indsats om kommunikation i klimatilpasningen har tidligere fokuseret meget på den borgerrettede kommunikation, da det var her, kommuner og vandselskaber så de største udfordringer, når de skulle i gang med at afkoble regnvand fra kloakkerne.

Opgaverne står i kø i 2015
Arbejdsgruppen, der står for indsatsen, fortsætter med at have fokus på borgerne i 2015. Mange kommune er nået langt i deres klimatilpasningsarbejde og er nu klar til at gå i jorden. Dette kræver ikke bare et spændende projekt, men også god kommunikation. Gruppen vil benytte foråret til at sætte fokus på, hvordan man lave en kommunikationsstrategi til klimatilpasningsprojekter, som skal ende med at blive et paradigme på KLIKOVANDs hjemmeside.

Vi vil forsat se på, hvordan vi får virksomhederne med på klimatilpasningsvognen og vil igen holde en workshop om emnet.

Studietur i 2015
Vi havde god succes med en studietur i 2014 og det indgår selvfølgelig også i vores planer for 2015 – gerne i efteråret. Vi modtager gerne gode ideer til steder at besøge i Danmark eller Sverige, som kan nås på en dag.

Hvis du sidder og har lyst til at deltage i arbejdsgruppen, er du velkommen til at kontakte Marie-Louise på maan20@frederiksberg.dk.

Marie-Louise Sune Andersen, projektleder for KOMMUNIKATION, Frederiksberg Kommune

PROCES i klimatilpasning

KLIKOVAND har tidligere arbejdet med termen: ”Beslutningsstøtte.” Denne indsats hedder nu PROCESSER, men indholdet er det samme, nemlig at arbejde med beslutningsprocesser, der involverer mod medarbejdere og politikere i kommuner og vandselskaber.

Vi vil både arbejde med nogle af de værktøjer, som allerede er blevet udviklet i KLIKOVAND, og udvikle nye værktøjer udfra behov blandt deltagerne i KLIKOVAND.

Planer for vores eksisterende værktøjer
Vores kort, der fokuserer på risikoområder langs grænseflader mellem kommuner, vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Vores matrixmodeller vil blive opdateret efter behov. Matricerne indeholder oplysninger om hvilke modeller, I kan bruge, når I skal udpege områder med oversvømmelse og anbefalinger til hvilke modeller, der kan bruges givne situationer.

Greenspotsvejledningen udkom i slutningen af perioden, og vi vil derfor holde en workshop med fokus på, hvordan den kan bruges.

Alle tre ovenstående værktøjer kan bruges i forbindelse med den Task Force, KLIKOVAND er ved at etablere sammen med Region Hovedstaden. Hér kommer KLIKOVAND rundt til kommuner og vandselskaber og hjælper med konkrete problemstillinger.

Nye tiltag
Vi har dog også brug for noget nyt, og her er det tanken, at vi skal være med til at udvikle et dialogværktøj. Det skal bruges både til kommunikation mellem medarbejdere i kommuner og vandselskaber og borgere og dialog med andre interessenter. Værktøjet skal kunne vise, hvordan forskelli-ge løsninger til håndtering af regnvand vil se ud på en konkret vej/område og hvilken effekt, løs-ningen har for området.

Nina Caspersen, projektleder for PROCES, Lyngby-Taarbæk Forsyning

KOMPETENCER samarbejder

KLIKOVANDs kompetenceindsats koordineres i den kommende tid med KLIKOVANDs tre øvrige indsatser. Målet er at kortlægge aktuelle vidensbehov i kommuner og vandselskaber. Denne kortlægning skal være med til at udpege, hvilke aktiviteter eller emner, vi skal prioritere højest.

Flere aktiviteter på tegnebrættet
Derudover arbejder vi på et seminar for kommunalpolitikere og bestyrelsesmedlemmer i vandsel-skaberne. Seminaret udvikler vi sammen med de tre andre indsatser i KLIKOVAND og Vand i Byer.

I løbet af foråret udarbejder vi sammen med Teknologisk Institut og Skovskolen en uddannelse for kloakmestre og anlægsgartnere. Formålet med uddannelsen er at sikre et højt vidensniveau hos disse omkring grønne/alternative metoder til håndtering af regnvand.

Inden sommer tager vi også fat på de problemer, der er forbundet med nedsivning fra befæstede arealer, hvor der anvendes vejsalt som glatførebekæmpelse. Vi planlægger bl.a. en workshop om cost/benefit ved alternative tømidler.

Ivar Felsager Rosendal, projektleder for KOMPETENCER, Gladsaxe Kommune