Når vi investerer i klimatilpasning og bestemmer sikringsniveau er cost-benefit-analyser den metode vi oftest tyr til. Men vores viden om de faktiske omkostninger for de familier der rammes af oversvømmelser er begrænset.  Det betyder, at vi risikerer at investere skævt. Derfor har Task Forcen søsat et forskningsprojekt der med støtte fra Realdania skal indsamle data og ny viden, der får os nærmere et samlet skadesbillede. Startskuddet gik i går d. 13. september, så det er sidste udkald, hvis du som kommune vil være en del af projektet.

Klimatilpasning står højt på mange kommuners dagsorden for at ruste os til fremtidens forandrede klima. Når vi investerer, famler vi dog med overslag og kvalitative vurderinger.

I dag kan vi bruge erfaringer fra tidligere hændelser, hvor forsikringsbranchen har opgjort deres bidrag til at råde bod på skader på fysisk ejendom. Vi kan vurdere driftstab fra virksomheder der bliver oversvømmet. De tal giver et fingerpeg om, hvad en oversvømmelse risikerer at have af omkostninger.

Men vi mangler tal for de skader og omkostninger, der ikke er materielle, eller som ikke dækkes af forsikringsselskaber. Hvad er de faktiske tab for boligejerne? Hvordan påvirker det mennesker og deres livskvalitet? Bliver mennesker ramt af stress eller anden sygdom, er det en omkostning, der er lige så konkret for kommunekassen som materielle skader.

Da cost-benefit-analysens resultater ikke er bedre end de værdier den er baseret på, er det vigtigt at sætte fokus på  den manglende viden. Derfor har Den Regionale Task Force for klimatilpasning taget initiativ til et forskningsprojekt, hvor forskere fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet skal indsamle data og skabe ny viden om flere af de omkostninger som klimabetingede hændelser som ekstremregn eller stormflod har for mennesker.

”Tættere på klimatilpasningens samlede effekter”

Under denne titel vil forskerne i de næste to år dykke ned i registerdata og gennemføre surveys, der skal belyse følgende:

  1. Er der sundhedseffekter for beboere i de berørte områder?
  2. Hvad er de samlede økonomiske effekter for boligkapitalen i de berørte områder?

Forskerne vil tage udgangspunkt i områder, der har oplevet større klimahændelser for at kunne sammenligne med tilsvarende områder, der ikke har oplevet hændelser og på den måde isolere hvilke effekter, der kan tilskrives klimahændelsen.

Projektet skal munde ud i data, der kan tages i anvendelse af kommuner, når de fremover skal gennemføre cost-benefit-analyser, for eksempel ved hjælp af PLASK.

Hvem er med i projektet

Projektet er støttet af Realdania og Forsikring & Pension. Derudover er projektet ejet af en kreds af kommuner og forsyninger, som i sidste ende vil få direkte gavn af de resultater projektet munder ud i.

P.t. er en kerne af KLIKOVANDs medlemmer gået ombord i skuden med kurs mod bedre og mere dækkende data og viden om effekterne af oversvømmelser. Fra KLIKOVANDs side ønsker vi projektet så solidt forankret blandt vores medlemmer som muligt, da det er denne type projekter, der kommer klimatilpasningsnetværket som helhed til gavn. I øvrigt gælder det, at jo bredere forankret projektet bliver, jo bedre resultater kan vi forvente at få.

Følgegruppen får inddragelse, indflydelse og læring

De kommuner der bidrager økonomisk til projektet bliver automatisk en del af projektets følgegruppe. Følgegruppen bliver inviteret til workshops undervejs i projektet og til et afsluttende seminar.

Til workshopsene vil forskerne præsentere det foreløbige arbejde og lægge op til diskussion af de resultater der foreligger. De deltagende kommuner får derfor læring, og de får mulighed for at rådgive og inspirere forskerne omkring praktiske aspekter, mulige datatyper og kilder, mulige faktorer af betydning og relevans for forskningsprojektet. Alt sammen noget der kan forbedre resultaternes relevans og kvalitet. Endelig får de mulighed for at sikre at formidlingen af resultaterne bliver bedst mulig i forhold til anvendelse i praksis.

Forskerne har stor erfaring med den type samarbejde med kommuner, så ikke alene kender de kommunernes hverdag og udfordringer ganske godt, det er også deres oplevelse fra andre projekter, at ikke kun projektet, men også deltagerne indbyrdes får udbytte af de diskussioner de har på workshopsene.

Vil du være med?

Er du interesseret i at deltage i projektet og følgegruppen er det ikke for sent. Indtil årets udgang er der åbent for flere deltagende kommuner og forsyninger via medfinansiering.

Kontakt Signe Boelsmand, som koordinerer projektet fra KLIKOVANDs side, for at få flere informationer.

Signe kan kontaktes på:

Sigboe@gladsaxe.dk eller 3957 5930

Læs også om projektet på Realdanias hjemmeside her >