OM KLIKOVAND

KLIKOVAND er et netværk for kommuner og forsyningsselskaber. Vi fremmer klimatilpasningsdagsordenen ved at understøtte samarbejde og videndeling på tværs. Vores mål er fælles løsninger, der forebygger konsekvenser efter voldsomme regnskyl og skaber grundlag for en helhedsorienteret og robust kystbeskyttelse. KLIKOVAND har fokus på at opnå konkrete handlinger og resultater både for parterne og for det omkringliggende samfund. Vi omsætter plan til handling.

KLIKOVAND tilbyder sine medlemmer (22 kommuner og 9 forsyninger):

 • Et udvidet netværk
  KLIKOVAND arrangerer temadage, erfa-møder, studieture, konferencer og andre arrangementer om emner, der tager udgangspunkt i medlemmernes ønsker og behov. Det skaber en fælles forståelse af udfordringer og løsninger på tværs af kommuner, forsyninger og andre aktører.
 • Procesbistand
  KLIKOVANDs proceskonsulenter tilbyder støtte til at udvikle projekter fra idé til konkret projekt. De faciliterer samarbejdet imellem de mange parter og fagligheder og hjælper med at udvikle projekterne og skære dem til.
 • Nem adgang til viden
  KLIKOVAND er et videnscenter om klimatilpasning. Vi skriver artikler, holder oplæg, udarbejder værktøjer, dokumenterer projekter, samler andres erfaringer og formidler det blandt andet her på hjemmesiden. Gå til værktøjskassen her >

KLIKOVAND fokuserer på de emner, som medlemmerne har behov for og udnytter den faglighed og de kompetencer, der allerede er blandt dem og deres netværk. Fokus har udviklet sig igennem årene fra klimatilpasningsplaner og borgerinddragelse til f.eks. barmarksprojekter og robusthedsanalyser. Kommende emner vil omfatte terrænnært grundvand og kystsikring.

KLIKOVANDs organisering

KLIKOVANDs sekretariat bor hos Rørcentret på Teknologisk Institut. Se hvem der er med i KLIKOVAND under kontakt her >

KLIKOVAND er forankret hos medlemsorganisationerne
En del af KLIKOVANDs medarbejdere er ansat i kommuner og forsyninger, og sørger på den måde for, at KLIKOVAND er tæt på medlemmernes hverdag og udfordringer. Projektlederne faciliterer erfarings-netværk og afholder arrangementer på baggrund af den indsamlede viden og erfaring, de får i deres daglige arbejde. De arbejder primært under overskrifterne jura, kompetenceløft, beslutningsstøtte/processer og kommunikation.

Michael Øllgaard tilbyder juridisk sparring, da han har mange års erfaring inden for jura. Hvis det er nødvendigt, kan han trække på advokathjælp. Kontakt Michael direkte her >

Du er altid velkommen til at henvende dig til en af projektlederne, hvis der er et emne eller område, du ønsker, at KLIKOVAND skal tage op. Find kontaktoplysningerne på projektlederne her >

Region Hovedstadens regionale Task Force for klimatilpasning

Task Forcen blev etableret i 2016 med formålet at fremme arbejdet hos kommuner, forsyninger og hospitaler med at komme fra plan til handling på klimatilpasningsområdet. Task Forcen har siden fungeret som

 • et rejsehold, som understøtter kommuner og vandselskaber med at opbygge handlingskompetence og accelerere realisering af klimatilpasningsprojekter,
 • et videnscenter, der dels skaber det regionale overblik og samler og formidler viden, og
 • en platform for igangsættelse af innovations- og demo-projekter.

Medlemmer af KLIKOVAND kan kontakte Task Forcen og få hjælp til aktuelle projekter.

I de år Task Forcen har eksisteret, har proceskonsulenterne sat en lang række projekter i gang blandt KLIKOVANDs medlemmer. Læs mere om både afsluttede og aktuelle projekter her >

Forretningsudvalg og følgegruppe

Den overordnede ledelse af KLIKOVAND varetages af forretningsudvalget, som består af repræsentanter for de kommuner og forsyninger, der er med i KLIKOVAND-samarbejdet og Region Hovedstaden. Forretningsudvalget mødes fire gange om året.

Task Forcens følgegruppe bidrager til, at Task Forcens ressourcer og midler bliver anvendt der, hvor det skaber mest værdi og gør størst forskel i et samfundsmæssigt perspektiv.

KLIKOVANDs historie

Idéen til KLIKOVAND stammer fra Region Hovedstadens erhvervskonference i 2008. I projektmodningsfasen frem til 2012 blev der identificeret fire områder, som skulle være de bærende elementer for projektet. Derfor blev der oprettet de fire spor: jura, kommunikation, beslutningsstøtte og kompetenceløft.

Ud over at imødekomme regionens opdrag var KLIKOVAND med til at sikre, at alle kommuner kom i mål med første generations klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013, og dermed levede op til lovgivningen.

Efter endt projektperiode ved udgangen af 2014 besluttede forretningsudvalget at fortsætte projektet KLIKOVAND med en 100 % egenfinansiering. Målet var at arbejde videre med KLIKOVAND i de fire fagspor samt fokusere på innovationsprojekter, som KLIKOVAND kunne løbe i gang og på sigt opnå ekstern finansiering til.

I 2016 blev KLIKOVAND udvidet med Den regionale Task Force for klimatilpasning, som skal hjælpe kommuner, forsyninger og hospitaler videre fra plan til handling.

Primo 2017 besluttede KLIKOVANDs forretningsudvalg at udvide arbejdsområde fra vand fra oven til også at omhandle vand nedefra og kystbeskyttelse. Der skulle nu ses på hele vandkredsløbet.

I 2019 har KLIKOVANDs forretningsudvalg nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder for at udvide KLIKOVAND-netværket til Region Sjælland, og for at arbejde tættere sammen med KLIKOVANDs søster-netværk CALL Copenhagen og Vand i Byer.

Status for klimatilpasning

Hvor langt er kommunerne med klimatilpasning?

Det spørgsmål stillede Task Forcen i 2016 og igen i 2019.

Som svar på spørgsmålet er der både udarbejdet et kort, der viser status for hvor langt regionens kommuner er med indsatsen for klimatilpasning i forhold til deres klimatilpasningsplaner og udpegede risikoområder og en kvalitativ opsamling.

Læs mere her >

KLIKOVAND-leverancer 2012-2014

Projektet KLIKOVAND havde i perioden 2012 til 2014 en kontrakt med Region Hovedstaden, Koncern Regional Udvikling. I denne kontrakt var der inden for KLIKOVANDs fire spor Jura, Kommunikation, Kompetenceløft og Processer defineret en række delleverancer. Resultaterne af arbejdet ligger på de følgende sider.

Jura >

Kommunikation >

Kompetencer >

Processor >

Andre aktører i klimatilpasning

KLIKOVAND og Task Force samarbejder med andre organisationer om klimatilpasning. Find her et overblik over nogle af de mange aktører og netværk der arbejder med klimatilpasning >