Andre aktører i klimatilpasning

KLIKOVAND og Task Force samarbejder med andre organisationer om klimatilpasning. Vi giver her et overblik over nogle af de mange aktører og netværk der arbejder med klimatilpasning:

AquaGlobe >

AquaGlobe – Water Solution Center – samler aktører for at levere løsninger, der giver adgang til rent vand og sanitet for alle. AquaGlobe udvikler og tester ny, innovativ og bæredygtig vandteknologi i Skanderborg Forsynings fungerende anlæg og måler den i realtid.

CALL Copenhagen >

CALL Copenhagen, Climate Adaption Living Lab for Greater Copenhagen, demonstrerer, formidler og udvikler helhedsorienterede klimatilpasningsløsninger til gavn for en klimaberedt region, grøn vækst og beskæftigelse. CALL arbejder for at styrke sammenhængen i hele værdikæden for klimatilpasningsløsninger: fra udvikling, over dokumentation og demonstration, frem til kommercialisering, markedsføring og endeligt salg.

CLEAN >

CLEAN er en landsdækkende medlemsorganisation for clean-tech-virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører der arbejder for grøn omstilling. Gennem projekter og samarbejder skaber de grøn vækst og innovation, både nationalt og internationalt.

Coast to Coast Climate Challange >

C2C CC er 6-årigt klimatilpasningsprojekt i Region Midt, der startede primo 2017 og har til formål at skabe en klimarobust region gennem strategisk samarbejde. Det gør de ved at formulere en fælles langsigtet strategi blandt de lokale aktører, at implementere de kommunale klimatilpasningsplaner og ved at identificere og forbedre ressourcer og kapaciteter blandt borgere, kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder i vandbranchen.

CONCITO >

Tænketanken CONCITO beskæftiger sig med klimatilpasning i et samfundsmæssigt perspektiv. CONCITO ønsker at bygge bro mellem klimaløsningerne i Danmark og den globale grønne omstilling. Danmarks grønne tænketanks overordnede formål er at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

DANVA >

DANVA er brancheorganisation for forsyningerne, som løfter en stor del af klimatilpasningsopgaven i Danmark.

DMI >

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, leverer viden og data om fortidens, nutidens og fremtidens klima målrettet til den enkelte beslutningstager, virksomhed, konsulent eller vidensinstitution – som beslutningsgrundlag forud for langsigtede investeringer eller udvikling af vejr- og klimarobuste løsninger. I 2019 forventer DMI at levere den første del af deres Klimaatlas, der skal indeholde data, der er relevante for kommunernes og forsyningernes klimatilpasningsprojekter.

Forsikring og Pension >

Forsikring og pension er brancheorganisation for forsikring- og pensionsselskaberne i Danmark. På deres hjemmeside under overskriften Klimatilpasning > er der blandt andet gode råd til husejere og skybrudsskadesdata til kommunerne. Task Forcen arbejder blandt andet sammen med Forsikring og Pension om igangsættelse af demonstrations- og innovationsprojekter.

Forsikring og Pension står desuden bag siden Forsikringsvejret >, som samler data om vejr, der kan give forsikringsskader.

Gate 21 >

Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. Gate 21 tager udgangspunkt i at bruge regionernes og kommunernes efterspørgsel til at udvikle, demonstrere og udbrede nye energi- og ressourceeffektive løsninger på klima- og energiområdet.

Lemvig Klimatorium >

Klimatoriet er en del af Coast to Coast Climate Challenge og skal sammen med AquaGlobe understøtte videndeling og formidling om vand. Klimatoriet fokuserer på hav, kyst og saltvand. Formålet med Klimatoriet er at samle viden om vand med relevans for såvel erhvervslivet som turismen og befolkningen. Klimatoriet bygges på havnen i Lemvig og forventes færdig primo 2020.

KL’s Klimatilpasningsnetværk >

Netværket er for medarbejdere og ledere i kommunerne, som arbejder med at hindre skader, der følger af klimaforandringerne. Netværket afholder 3 møder årligt. Til møderne inviteres aktuelle oplægsholdere, der orienteres fra KL og lægges op erfaringsudveksling og metodeudvikling på konkrete cases.

Miljøstyrelsen >

Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning/SVANA) står bag portalen klimatilpasning.dk >, som præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer. Informationen henvender sig til både borgere, kommuner og erhvervsliv. Det er muligt at finde information om den nyeste forskning og udvikling inden for klimatilpasning i og uden for Danmark.

Realdania >

Realdania er en forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Foreningen har sin formue fra salget af Realkredit Danmark, og pengene bliver nu brugt på filantropiske projekter. Se også deres temaer om Byerne og det stigende havvand, Byerne klimaindsats og Regnvand.

Regn og Byer >

Bag den tre-årige kampagne Regn & Byer står Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, KTC og Forsikring & Pension. Målet er at fremme og kvalificere klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Regn & Byer vil blandt andet nå målet ved at gennemføre fire forsøgsprojekter på tværs af landet, som dels kan teste de modeller Regn & Byer allerede har udviklet, dels kan tjene til læring for andre kommuner og vandselskaber.

Regnvandsforum

Regnvandsforum blev etableret i 2012 og er et tværkommunalt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber i oplandet til BIOFOS. Formålet er at igangsætte, koordinere og initiere tværkommunale projekter og aktiviteter for håndtering af vand af fælles interesse for forummets parter. Sekretariatet ligger hos HOFOR >. Regnvandsforum står blandt andet bag projektet Regnvandskvalitet og klimatilpasning >

Rejseholdet for Klimatilpasning, Oversvømmelse og Erosion >

Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen har sammensat et hold af fagpersoner med særlig viden om klimatilpasning og risikostyring i forbindelse med oversvømmelser og kysterosion, som rejser ud i landet og besøger kommuner, forsyningsselskaber og større grupperinger af organisationer og borgere. Rejseholdet yder vejledning og har særligt fokus på at understøtte og vejlede om helhedsløsninger, som beskytter mod kysterosion og oversvømmelse fra alle kilder.

State of Green >

State of Green er et offentligt-privat partnerskab, etableret af den danske regering i samarbejde med en række brancheorganisationer. Formålet er at understøtte teknologieksport inden for energi, klima, vand og miljø.

Vand i Byer >

Innovationsnetværket Vand i Byer er Danmarks nationale netværk for klimatilpasning. Vand i Byers mål er at geare danske byer til at samarbejde videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og markedsorienteret med vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber og virksomheder omkring innovativ klimatilpasning. Vand i Byer har mere end 130 virksomheder som medlemmer. Det omfatter både virksomheder, der arbejder med planlægning af klimatilpasning, som arkitekter og rådgivere, og virksomheder der arbejder med udførelse af klimatilpasningsprojekter, som producenter og entreprenører.

Mangler der noget?

Skriv til Signe Boelsmand >