KOMPETENCELØFT – leverancer 2012-2014

Værdifuld kortlægning af kompetencebehov – Delleverance 1.1

KLIKOVANDs arbejdsgruppe for kompetenceløft gennemførte i begyndelsen af året en undersøgelse af medarbejdernes behov for kompetenceløft, og på hvilke områder behovet lå. Undersøgelsen viste, at de politiske processer og værdisætningen byder på de største udfordringer, mens samarbejde mellem kommune og forsyning og på tværs internt i organisationerne ikke volder de store bekymringer. De mange gode svar har givet stof til en perlerække af temadage og seminarer henover året og ind i 2014.

Implementering i fokus

Udover at spørge om de mere overordnede emner såsom beslutningsprocesser og værdisætning, stillede undersøgelsen også skarpt på implementeringen af tiltag fra klimatilpasningsplanerne. Godt halvdelen af besvarelserne efterlyste mere viden om grønne løsninger (f.eks. udledning til naturen) og alternative løsninger (f.eks. hævede kantsten). Behovene er tilsvarende, når det gælder drift og vedligehold af de valgte løsninger. Knap 60 % af besvarelserne efterlyste mere konkret viden om de økonomiske aspekter af regnvandsløsninger.

Politikernes kompetencer

Deltagerne i undersøgelsen blev også spurgt om, hvilke områder de mente, politikerne skulle vide mere om. Flere emner blev nævnt. Bl.a. spørgsmålet om hvilke tiltag, der kan brugerfinansieres, økonomiske fordele ved alternative løsninger, konsekvenser af valgte løsninger som for eksempel vandkvalitet i naturen og langsigtede løsninger.

Vi omsætter undersøgelsen til handling

Undersøgelsen har allerede nu givet arbejdsgruppen for kompetenceløft idéer til en række temadage i 2013. Vores første initiativ er at holde en temaeftermiddag om beslutningsstøtte i forbindelse med de forvaltningsmæssige og politiske beslutningsprocesser, der i første omgang skal ende med en politisk vedtaget udkast til kommunal klimtilpasning ved udgangen af 2013.

Vi ønsker, at deltagerne får et overblik over det nødvendige procesforløb, herunder hvordan beslutningerne kan understøttes. Vi ønsker også at videregive kendskab til de redskaber og metoder, der er til rådighed. I den forbindelse kommer vi ind på begreber som værdisætning, prioritering af risikoområder og hvilke modelværktøjer og konsekvensberegningssystemer, der kan anvendes.

Vores håb er, at de forskellige temadage og arrangementer vil supplere hinanden og give KLIKOVANDs deltagere den ønskede støtte til arbejdet med klimatilpasning.

Kortlægning af behov for kompetenceløft ved borgerinddragelse – Delleverance 1.2

KLIKOVAND lagde i 2012 ud med at gennemføre spørgeskemaundersøgelser for at afdække, hvilke ønsker kommuner og forsyninger havde til KLIKOVANDs arbejde med blandt andet kompetenceløft. Kompetencesporet har efterfølgende taget sig af de ideer, der relaterer sig til processen internt i kommune/forsyning, mens Kommunikationssporet har taget sig af den del, der relaterer sig til borgerinddragelse og kommunikation. Samlet notat for afklaring af behov for kompetenceudvikling fra Kompetencesporet og Kommunikationssporet >

Kortlægning af behov for kompetenceløft blandt borgere og virksomheder – Delleverance 1.3

Denne del af leverancen er blevet løftet af Kommunikationssporet og Kompetencesporet i fællesskab. Sporene har vurderet, at det var et stort behov for kompetenceløft hos partnergruppen i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplaner og kommunikation af denne. Sporene har vurderet, at kompetenceløftet i første omgang sker bedst og mest effektivt gennem møder og workshops for kommuner og forsyningsselskaber. Kortlægning af behov i brugergrupperne er derfor prioriteret i anden række.

Borgere

Der er ikke foretaget en kortlægning, men sporene har taget udgangspunkt i de ofte stillede spørgsmål, der er kommet fra borgere i forbindelse med det daglige arbejde med klimatilpasning ved borgermøder, telefoniske henvendelser med videre. I forlængelse af det er der indsamlet eksisterende materiale omkring klimatilpasning og vurderet, om det var dækkende. Derefter er der udarbejdet supplerende materiale til kommuner og forsyninger til brug i deres daglige arbejde med borgere.

Virksomheder

I forhold til kompetenceløft hos virksomheder har vi undersøgt de eksisterende tilbud og vurderet, at der allerede er flere forskellige interessenter, der arbejder med dette emne. Derfor har KLIKOVAND ikke prioriteret denne del af delleverance 1. Blandt andet har Naturstyrelsen lavet en klimatjek-kampagne. Kampagnen har haft to formål, dels at uddanne fagfolk til at tilbyde gratis klimatjek hos borgerne, og dels at hjælpe borgere i gang med at klimasikre sin bolig. Ligeledes har Teknologisk Institut tilbudt virksomheder en gennemgang med henblik på klimasikring af virksomheden. KLIKOVAND har dog vurderet, at der har været et behov for en bred viden og tilgang, når der skal etableres løsninger til håndtering af regnvand.

I den forbindelse er der blevet og arbejdes der i fortsættelsen af KLIKOVAND 2015-2017 videre på en certificeringsuddannelse for anlægsgartnere og kloakmestre med det formål at få en større variation i løsningerne.

Mål og strategiplan for kompetenceløft – Delleverance 2

KLIKOVANDs kompetencespor har udarbejdet en strategi for kompetenceudvikling. Strategien er en hovedleverance i henhold til kontrakten for KLIKOVAND.

Strategien fortæller om formålet med kompetencesporet og om hvordan kompetencesporet arbejder med kompetenceudvikling for kommuner og forsyningsselskaber.

Strategien beskriver baggrunden for kompetencesporet og oplister de leverancer, som kompetencesporet er ansvarlig for at tilvejebringe. Af strategien fremgår det, hvilke aktiviteter kompetencesporet har gennemført > og hvordan de enkelte aktiviteter indgår i de aftalte leverancer.

Oversigt over kurser og temadage i 2014 – Delleverance 3.1

KLIKOVAND har her samlet en række eksterne kurser og temadage, der kan være relevante for dig, der har arbejdsopgaver inden for klimatilpasning.

Arbejdet med klimatilpasning berører flere forskellige faggrupper, og det er derfor ikke sikkert, at alle de nævnte arrangementer vil være interessante for netop dig, men måske for en kollega.

Teksten om arrangementet > kommer fra udbyderens egen beskrivelse af arrangementet. KLIKOVAND vil opdatere listen, så snart vi får kendskab til nye kurser eller lignende.

Uddannelse om klimatilpasning – Delleverance 3.2

KLIKOVANDs kompetenceløftsspor har i samarbejde med Teknologisk Institut sammensat en uddannelse, der sikrer, at du bliver bedre til at udvikle og drive klimatilpasningsprojekter. Tilbuddet er kommet i stand på opfordring fra flere kommuner og vandselskaber i KLIKOVAND, og KLIKOVAND betaler næsten halvdelen af kurset for medlemmer af KLIKOVAND.

Kursusprogram kan ses her >, og nedenfor følger den tekst som uddannelsen er annonceret med.

Formålet med uddannelsen er at klæde dig bedre på til at udføre klimatilpasning i din kommune eller dit vandselskab. Med uddannelsen vil du få en bred forståelse af, hvilke muligheder, der findes i forhold til klimatilpasning, hvordan klimatilpasningsprojekter kan finansieres, og hvordan I kan drive og vedligeholde jeres anlæg. Uddannelsen giver dig derfor bedre mulighed for at tage mere kvalificerede beslutninger, rådgive borgere og tale om tekniske løsninger med blandt andre rådgivere.

Indhold: Kombination af teori og praksis

Uddannelsen kombinerer teori og praksis med at komme ud og se konkrete anlæg. Du kommer til at dimensionere forskellige typer af LAR-anlæg, lære om skybrudssikring af bygninger og være med til selv at udføre praktisk arbejde og stikke en spade i jorden.

Udover læringen på kurset får du også en god mulighed for at skabe et bredt netværk til kollegaer i nærliggende kommuner og forsyningsselskaber.

Omfang og målgruppe

Uddannelsen er over fem dage (1×1 dag, 2×2 dage) á i alt 10 moduler. Den henvender sig til dig, som arbejder med klimatilpasning. Den er derfor rettet mod miljømedarbejdere, byplanlæggere, medarbejdere i vej & park, driftsmedarbejdere og forsyningsmedarbejdere.

Du skal til en gruppeeksamen, der tager udgangspunkt i et konkret klimatilpasningsprojekt og modtager herefter et bevis for den gennemførte uddannelse. Det betyder også, at du skal være indstillet på at deltage i alle fem kursusdage.

Hvor og hvem?

Uddannelsen vil foregå i Teknologisk Instituts lokaler i Taastrup. Underviserne vil være fra Teknologisk Institut, rådgivende virksomheder og kommunale- og forsyningsmedarbejdere i KLIKOVAND.

Hvornår?

Efteråret 2014 – datoer meldes ud medio august

Hvad koster det?

KLIKOVANDs kompetenceløftspor støtter uddannelsen, da vi ser denne uddannelse som en vigtig prioritet for at sikre, at kommuner og vandselskaber har de nødvendige kompetencer til at udføre kvalificeret klimatilpasning fremadrettet. Det kræver dog, at din kommune eller vandselskab er medlem af KLIKOVAND. Egenbetalingen for KLIKOVAND-deltagere er på 4000 kr.,- per deltager og inkluderer forplejning, kursusmateriale mm.