PROJEKTER

KLIKOVANDs Task Force har sat skub i og deltaget i en lang række projekter hos kommuner og forsyninger. De resultater og erfaringer, der er kommet ud af projekterne, kan bruges som inspiration og læring i arbejdet med klimatilpasning.

Under AKTUELLE PROJEKTER kan du læse om formål med og indhold i Task Forcens igangværende projekter. 

ERFARINGER FRA PROJEKTER samler op på de afsluttede projekter. Læs med om proces, erfaringer og læring, og find leverancer fra afsluttede Task Force-projekter.

AKTUELLE PROJEKTER

ERFARINGER FRA PROJEKTER

I byer med ældre kloaksystemer er klimatilpasningen af afløbssystemet til fremtidens øgede og mere voldsomme nedbør afgørende for borgernes tryghed og forsyningens overholdelse af serviceniveauet i de kommende årtier. Lyngby-Taarbæk Kommune har et ældre afløbssystem og Kommune og Forsyning indgik derfor et samarbejde med Klikovand om at få udviklet en strategi for regnvand. Der er udarbejdet en overordnet robusthedsanalyse af Mølleåen, en analyse af afkoblingsbehovet, en cost-benefit-analyse for et delområde, samt en strategi for hvordan forsyning og kommune skal gå videre.

Læs mere om projektet og find leverancerne her >

Sørup er et mindre boligområde langs Esrum sø. En del af de tidligere sommerhuse oplever problemer med oversvømmelser, da grundvandet står højt og terrænet ligger omtrent på niveau med vandspejlet i søen. Formålet med projektet var at få udarbejdet forskellige løsningsforslag, inklusiv økonomiske overslag, til hvordan regnvandet fra nogle fejlkoblede huse kunne afledes på en god og lovlig måde. Yderligere blev der kigget på Esrum Sø miljømæssige tilstand med henblik på at kunne stille relevante krav til udledning.

Læs mere om projektet og find leverancerne her >

Arbejdet med tværkommunale kystbeskyttelsesprojekter giver anledning til mange spørgsmål og uklarheder i forbindelse med både løsningsmodeller, bidragsfordeling og organisering. Kystbeskyttelsesloven åbner for flere muligheder når det kommer til bidragsfordeling – der findes desværre ikke meget praksis at læne sig op ad. Mulighederne er mange og kysten varierende både på tværs af kommunegrænser og inden for kommunens egne områder.

Læs mere om projektet og find leverancerne her > .

Der investeres allerede massivt i regnbede rundt om i de danske kommuner. Dokumentationen af regnbedes funktion er dog ofte mangelfuld og der er mangel på testfaciliteter, som kan opbygge en bredere viden på området.

Derfor igangsatte Furesø Kommune et arbejde med at udvikle et skybrudsbed, der kan dokumentere effekterne af bedets ydeevne og funktion. Skybrudsbedet er et led i kommunens klimatilpasning af Søndergårdskvarteret.

Læs mere om projektet og find leverancerne her >.

Skybrud, stormfloder og andre oversvømmelser forårsaget af klimaforandringer har store omkostninger, som rækker ud over det, som forsikringen dækker. Dette forskningsprojekt skal forbedre vores viden om bl.a. de menneskelige omkostninger.

Læs mere om projektet og find leverancerne her >.

Der investeres allerede massivt i vejbede rundt om i de danske kommuner. Men der mangler erfaringer fra testfaciliteter til at danne grundlag for beslutninger om design og funktion for disse massive investeringer. Derfor igangsatte CALL Copenhagen og Energi & Vand, i samarbejde med KLIKOVAND et arbejde med at udvikle et byggeteknisk ideoplæg for etablering af et demonstrationslaboratorie for vejbede. Idéoplægget bød på spændende nye indsigter i projektområdet, men også en erfaring af at ikke alle gode idéer nødvendigvis skal føres ud i livet.

Læs mere om projektet og find leverancerne her>

Strategien for håndtering af regnvand bør udvikles som en integreret del af hovedgrebet for udviklingen af et nyt byudviklingsområde. Vest for Måløv og Smørum ligger Kildedal Station på grænsen imellem Ballerup og Egedal kommuner, som de to kommuner ønsker at udvikle. Afvanding af byudviklingsområdet er en udfordring. Forvaltningerne var uafklarede omkring, hvordan de skulle få problematikken med vandet løst. Derfor greb de fat i KLIKOVANDs Task Force. Resultatet blev et projekt hvor vandstrategi og sturkturanalyse var integreret i samme projekt.

Læs mere om projektet og find leverancerne her >

Ballerup Kommune ønsker en plan for forebyggelse af skybrud. Forsyningen i Ballerup er i gang med at klimatilpasse afløbssystemerne og ønsker at håndtere vand i blå/grønne overfladeløsninger, når det er muligt, da det er billigere og samtidig kan spille sammen med andre hensyn. Kommune og forsyning ønsker at opnå synergieffekt af arbejdet med de to planer. De gik derfor sammen med KLIKOVAND om at lavet et projekt om skybrudssikring og klimatilpasning af afløbssystemet i Ballerup Kommune.

Læs mere om projektet og find leverancerne her >

Spildevandskomiteens Skrift 31 har givet anledning til gode dialoger og spørgsmål i kommunerne: Hvordan skal funktionskravene sættes? Hvilket serviceniveau skal vi sikre til? Hvordan laver man en ordentlig risikoanalyse? Og ikke mindst – hvem har ansvaret for hvad?

Novafos og dets ejerkommuner har i samarbejde med Task Forcen undersøgt mulighederne og de juridiske overvejelser omkring fordelingen af Skrift 31s opgaver og fået udarbejdet en tekst der kan bruges i kommunernes spildevandsplaner.

Læs mere om projektet og find leverancerne her >

Planlægning og håndtering af vand omkring et å-opland er en kompliceret proces, der kræver et godt samarbejde på tværs af kommunegrænser. Task Forcen har bidraget til at tage hul på denne proces i oplandet til Værebro å, som løber gennem otte forskellige kommuner. Som et første skridt har vi her samlet et overblik over det data der findes i hver kommune om åen. Overblikket giver et godt udgangspunkt til det modelarbejde der nu forestår, ligesom hele indsamlingsprocessen gav gode erfaringer, som også er et godt grundlag for det tværkommunale samarbejde om Værebro Å.

Læs mere om projektet og find leverancerne her >

KLIKOVAND gennemførte i 2018 et innovationsprojekt om augmented reality som dialogværktøj. Augmented reality-teknologien kan vise et realistisk billede af et kommende anlæg oven på den kendte virkelighed. Den gør det muligt meget hurtigt at nå frem til en konstruktiv dialog med borgere og andre interessenter om placering og udformning af et anlæg. Læs mere om projektet her >

Fredensborg Kommune: Klimatilpasning for grundejere (2018)

Hvordan kan grundejerforeninger selv arbejde med klimatilpasning? Hvad gør en grundejerforening, der oplever gentagne oversvømmelser?

Klimatilpasning er et teknisk felt, og det er svært for almindelige borgere at finde viden og komme frem til et beslutningsgrundlag, der sætter dem i stand til at handle. Derfor satte Task Force sammen med Fredensborg Kommune og Forsikring & Pension et projekt i gang for at udarbejde en guide for grundejerforeningers arbejde med klimatilpasning. Tre grundejerforeninger i Fredensborg Kommune fungerede som case og fik samtidig hjælp til deres problemer med våde kældre og oversvømmelser på veje og i haver.

Læs hele beskrivelsen af projektet og find den guide til grundejere og det workshop-kit der kom ud af projektet her >

Gribskov Kommune planlægger en udvidelse i form af en ny bydel, Troldebakkerne. Kommunen har været på forkant med at tage højde for at regnvand kan håndteres lokalt, så terræn og naturlige vandveje har været udgangspunkt for planlægningen af området. Task Forcen har bidraget til en plan for regnvandshåndteringen i dette barmarksprojekt, som også vinder på tæt samarbejde mellem kommune og rådgiver. Læs mere om projektet og hent leverancerne her >

Gentofte Kommune: Borgerinddragelse i projekter med klimatilpasning (2018)

Hvordan inddrages borgerne i klimatilpasningsprojekter, så det gavner projektets proces og endelige gennemførelse – også når projektets rammer er defineret på forhånd? Det giver dette projekt i Gentofte Kommune svaret på.

Læs mere om projektet og hent den drejebog der blev lavet som værktøj til kommunens projektledere, som skal inddrage borgere og interessenter i projekter med klimatilpasning her >

Som led i Tårnby Kommunes skybrudsplan skal Gemmas Allé med tiden omdannes til en grøn skybrudsvej, der kan transportere store mængder vand i grønne tracéer. Visionen er i fremtiden at forstærke disse karakterer gennem klimatilpasningen via begrønning og styrkelse af de grønne kvaliteter. Projektet er lavet for Tårnby Kommune, men løsningerne er generiske og kan bruges som inspiration til skybrudsløsninger i andre kommuner.

Læs mere om projektet og find leverancerne her >

Hvidovre Kommune: Borgerinddragelsesproces og udarbejdelse af konkretiseringsplan og drejebog for området: Strandøre (2017)

Hvidovre Kommune satser på klimatilpasning i dialog med borgerne. I Strandøre danner en innovativ borgerinddragelsesproces baggrund for den konkretiseringsplan, kommunen har fået udarbejdet med hjælp fra Task Forcen.

Læs mere om projektets forløb, læringer og hent leverancerne her >

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør: Pilotprojekt Hestemøllestræde (2018)

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør har fået hjælp til at komme i gang med klimatilpasningsindsatsen i Helsingør bykerne. Et forprojekt med Task Forcen har givet kommunen et anlægsoverslag over gennemførelsen af pilotprojektet: ”Hestemøllestræde” samt gjort kommunen klogere på hvilke aktiviteter, der skal gennemføres frem til detailprojekteringen. Processen har samtidig vist de mange fordele ved at starte med et pilotprojekt på tværs af kommune og forsyning.

Læs mere om projektet og hent leverancerne her >

Københavns Kommune, HOFOR, Frederiksberg Kommune og Forsyning: Interessentinddragelse i Grøndalsparken (2017)

Klimatilpasningsprojekter, skybrudsprojekter og mange andre typer projekter involverer ofte både borgere og andre, og måske meget forskellige, interessenter. I Grøndalsparken arbejder Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, HOFOR og Frederiksberg Kommune på en løsning, der kan håndtere skybrudsvand i parken. Det er en lille park med mange og forskellige brugere og interessenter. Task Forcen gik ind i projektet og fik udviklet en procesplan og et tilhørende metodekatalog til brug for projektets interessentanalyse og borgerinddragelse. Produkterne er generelle og derfor også anvendelige for andre projekter.

Læs mere om projektet og hent leverancerne her >

Furesø Kommune: Juridisk udredning om kommunalt ansvar ved oversvømmelse af privat ejendom (2017)

Love og regler om klimatilpasning er komplicerede, og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der har hvilket ansvar, og hvilke handlemuligheder man har som kommune eller forsyning. Mange problemstillinger går igen, og derfor har Task Forcen støttet udarbejdelsen af jura-notater i flere kommuner.

Furesø Kommune har fået en henvendelse fra en borger, der ønsker kommunens hjælp til at sikre sin grund mod oversvømmelse. Horten advokatpartnerselskab har set på sagen og afklaret juraen omkring borgerens henvendelse og kommunens generelle handlemuligheder på privat grund. Læs her et kort resume af den konkrete sag med uddrag af sammenfatningen af den juridiske udredning.

Find notatet som pdf her >.

Herlev Kommune: Gammel Klausdalsbrovej (2017)

Hvilke muligheder er der, når man vil løse problemer med regnvand, der samler sig langs vejen og skaber oversvømmelser, og samtidig skabe bedre forhold for bløde trafikanter? Det var opgaven, da Herlev Kommune fik udarbejdet et katalog med forslag til løsninger for en strækning på Gammel Klausdalsbrovej. Task Forcen så det som en mulighed for at få beskrevet forskellige løsningsmuligheder med anlægsoverslag og forudsætninger for gennemførelse, der også kunne være til inspiration for andre.

Læs mere om projektet her >

Fredensborg Kommune: Hvedevænget (2017)

Regnvand løb ned i en rækkehusbebyggelse fra en kommunal støjvold og fik Fredensborg Kommune til at igangsætte et projekt om alternativ håndtering af vandet. Det lille projekt resulterede i en vigtig pointe: Ved at lægge 40 % oven i budgettet kan dimensioneringen øges fra en 1-årshændelse til en 100-årshændelse. Desuden satte evalueringen  af projektet fokus på, hvor vigtigt det er at afstemme forventninger mellem parterne i opstarten af projektet.

Læs mere om projektet her >

Hillerød Kommune: Ansvar for klimatilpasning og sikring mod oversvømmelse (2017)

Love og regler om klimatilpasning er komplicerede, og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der har hvilket ansvar, og hvilke handlemuligheder man har som kommune eller forsyning. Mange problemstillinger går igen, og derfor har Task Forcen støttet udarbejdelsen af jura-notater i flere kommuner.

Hillerød Kommune har i forbindelse med planlægningen af den nye bydel Favrholm udfordringer med at håndtere regnvand. Der er begrænsede muligheder for nedsivning, og vandløbene er hydraulisk belastede. Kommunen har fået udarbejdet et juridisk notat, der afklarer ansvaret for klimatilpasning og sikring mod oversvømmelse. Læs mere her >, eller find notatet som pdf her >.

Helsingør Kommune: Handlingsplan for Helsingør bykerne (2017)

Vejbelægningerne trænger til udskiftning i Helsingør bykerne, og i den forbindelse ønsker Helsingør Kommune at integrere klimatilpasningsløsninger og sikre bykernen mod fremtidens kraftigere regn. Et forprojekt med Task Forcen har givet kommunen en procesplan for, hvordan klimatilpasningsprojektet igangsættes og køres samt en handlingsplan med blandt andet principløsninger og oplæg til serviceniveau for skybrudssikring.

Læs mere om projektet her >

Furesø Kommune: Juridisk udredning om forpligtelser i forhold til dræn (2017)

Love og regler om klimatilpasning er komplicerede, og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der har hvilket ansvar, og hvilke handlemuligheder man har som kommune eller forsyning. Mange problemstillinger går igen, og derfor har Task Forcen støttet udarbejdelsen af jura-notater i flere kommuner.

Et villakvarter i Værløse er blevet drænet i forbindelse med udstykningen for mere end 50 år siden, og vand fra dræn og småsøer ledes flere steder til fælleskloak. Længere nede på samme kloaksystem er forsyningen i gang med at afkoble regnvand, men vand fra Blomsterkvarteret får bassiner til at løbe over ved kraftig regn.

Furesø Kommune har fået gennemgået juraen af Horten, som har udarbejdet et notat, der berører en række generelle problemstillinger i forhold til at placere ansvar for uvedkommende vand. Læs mere her >.

Find notatet som pdf her >.

Fredensborg Kommune: Tilbageholdelse af vand i Nive Å-systemet (2016-2017)

Ved store nedbørshændelser er kapaciteten presset i den nederste del af Nive Å, hvor Usserød Å også bidrager med vand. Et forprojekt har vist, at det ikke kan betale sig at tilbageholde vand længere oppe i systemet for at undgå oversvømmelser, da problemet kan løses enklere og bedre med små diger. Projektet belyser samtidig oversvømmelsesrisici ved stormflod og behov for sikring af rensningsanlægget.

Læs mere om projektet og se resultaterne her >

Helsingør Kommune og Forsyning: Klimatilpasning af Svingelport (2016)

Et areal centralt i Helsingør, tæt på havnen og banen, skal byudvikles, og klimatilpasning skal tænkes ind fra starten. Der skal blandt andet tages hensyn til bevaringsværdige og fredede bygninger og jordforurening. I løbet af en kort afklaringsfase blev opgaven defineret, og kommune og forsyning løser den selv.

Hillerød Kommune og Forsyning: Favrholm – nyt regionshospital og byudvikling (2016)

Region Hovedstadens nye hospital i Nordsjælland er placeret i Favrholm i den sydlige udkant af Hillerød, hvor en helt ny bydel skabes i et naturskønt område med nem adgang fra store indfaldsveje og en helt ny S-togsstation. Håndteringen af regnvand i området byder imidlertid på vanskelige udfordringer, som Task Forcen har hjulpet med at sætte fokus på.

Læs om Favrholm her >

Nordkystens Fremtid – samarbejde om kystbeskyttelse (2016)

Task Forcens facilitering af arbejdsmøder med medarbejdere fra tre kommuner resulterede i en kommunikationsplan for Nordkystens Fremtid.

Læs om Nordkystens Fremtid her >