PROJEKTER

KLIKOVANDs Task Force har sat skub i og deltaget i en lang række projekter hos kommuner og forsyninger. De resultater og erfaringer, der er kommet ud af projekterne, kan bruges som inspiration og læring i arbejdet med klimatilpasning.

Under AKTUELLE PROJEKTER kan du læse om formål med og indhold i Task Forcens igangværende projekter. 

ERFARINGER FRA PROJEKTER samler op på de afsluttede projekter. Læs med om proces, erfaringer og læring, og find leverancer fra afsluttede Task Force-projekter.

AKTUELLE PROJEKTER

Skybrud, stormfloder og andre oversvømmelser forårsaget af klimaforandringer har store omkostninger, som rækker ud over det, som forsikringen dækker. Et nyt forskningsprojekt skal forbedre vores viden om bl.a. de menneskelige omkostninger. Læs mere om projektet “Tættere på klimatilpasningens samlede effekter” her >

Egedal og Ballerup kommuner ønsker at byudvikle området omkring Kildedal Station ved Smørum. Der skal udarbejdes en helhedsplan for byudviklingsområdet. Helhedsplanen skal anvendes som et fælles grundlag for de to kommuners planlægning, markedsføring, byggemodning og efterfølgende salg af byudviklingsområdet omkring Kildedal Station. Topografien i området og områdets afvanding til Værebro Å betyder, at regnvandshåndteringen kan blive en styrende faktor for udviklingen af området. Derfor skal oplandsanalyse og principper for regnvandshåndtering udvikles som en integreret del af helhedsplanen.

Byudviklingsområdet afvander til Værebro å, som er hydraulisk belastet. Det er derfor afgørende, at byudviklingen af området omkring Kildedal Station ikke øger risikoen for oversvømmelser i Værebro Å. Derfor skal regnvandet tilbageholdes og forsinkes i selve byudviklingsområdet eller på arealer omkring det. De nordlige dele af byudviklingsområdet er lavtliggende, flade og fugtige, mens de sydlige dele af området er meget stejle. Derfor er der behov for forskelligartede løsninger, som på forskellige måder kan indgå som blå og rekreative elementer i den nye bydel.

Da projektområdet går på tværs af kommunegrænsen, og målet er at skabe en sammenhængende bydel, har Egedal og Ballerup kommuner fundet det oplagt at gå sammen om at udbyde den aktuelle projektudviklingsopgave. Novafos deltager som sparringspartner i projektet.

Task Forcen støtter projektet, da der fortsat er behov for at udvikle viden om integration af klimatilpasning i barmarksprojekter. Det tværkommunale samarbejde gør projektet meget relevant at følge tæt.

Projektet er startet i december 2018 og skal afsluttes i foråret 2019.

Sørup er et mindre boligområde langs Esrum sø. De tidligere sommerhuse oplever problemer med oversvømmelser, da grundvandet står højt og terrænet ligger omtrent på niveau med vandspejlet i søen. Der er altså ikke mulighed for nedsivning. Grundene er hævet af samme årsag, og flere af dem er koblet fejlagtigt på spildevandskloakken. For Fredensborg Kommune og Forsyning er udfordringerne i Sørup gammelkendte, derfor vil de gerne løse dem en gang for alle.

Task Forcen støtter opgaveløsningen, da højtstående grundvand langt fra er et enestående problem i Sørup.

Projektet skal munde ud i et løsningskatalog der indeholder prisoverslag på både anlæg og drift.

Flere kommuner udleder vand til Esrum sø, og det er Fredensborg Kommunes ønske, at der bliver lavet en aftale om fælles udlederkrav. Som knopskud til denne opgave bliver søens miljømæssige tilstand derfor analyseret med henblik på i dialog med nabokommunerne og Miljøstyrelsen at stille relevante krav til udledning, som vil gøre kommunerne i stand til at styre både kvalitet og vandstand i Esrum sø.

Som endnu en knopskydning til projektet støtter Task Forcen en juridisk afklaring af lovhjemmel vedrørende grundvandssænkning, som kan blive en del af løsningen. Den juridiske udredning vil også vurdere, om det er muligt at give grundejerne dispensation for deres fejlkobling, og om dispensationen da vil danne præcedens, da flere grundejere sandsynligt vil have samme problem i fremtiden.

Projektet forventes afsluttet i efteråret 2018.

Lyngby-Taarbæk forsyning skal udarbejde en ny strategi for afløbssystemet, som skal bruges i den kommende spildevandsplan. Kommunen har nogle spændende byudviklingsprojekter i støbeskeen og ønsker i den forbindelse at være på forkant med at håndtere regnvand. Kommunen står også overfor at udarbejde en skybrudsplan.

Task Forcen ser flere generelle problemstillinger i det arbejde der ligger foran kommune og forsyning, og støtter derfor, at de får udarbejdet nogle analyser, som skal fremme det strategiske arbejde med vandhåndtering. Der er følgende elementer i opgaveløsningen:

  1. En robusthedsanalyse af Mølleåen for at få et overblik over muligheder og begrænsninger i forhold til at anvende Mølleåen til øget udledning af regnvand
  2. En analyse af hele kommunen der viser, hvor der er opstuvning/oversvømmelser i forbindelse med hverdagsregn og skybrud
  3. Anbefaling til fastsættelse af serviceniveau i henhold til Skrift 31 for udvalgte byudviklingsområder
  4. En anbefaling af, hvordan resultaterne af ovenstående analyser kan implementeres

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2018.

Ballerup Kommune er igennem Harrestrup Å-samarbejdet forpligtet til at kunne håndtere 10 % af sit skybrudsvand inden for kommunegrænsen. Kommunen ønsker på den baggrund en plan for forebyggelse af skybrud, da det antages, at der nogle steder er samfundsøkonomisk fornuft i at klimatilpasse til mere end det vedtagne serviceniveau. Forsyningen er i gang med at klimatilpasse afløbssystemerne og ønsker at håndtere vand i blå/grønne overfladeløsninger, når det er muligt, da det er billigere og samtidig kan spille sammen med andre hensyn. Kommune og forsyning ønsker at opnå synergieffekt af arbejdet, idet det ofte er de samme steder, der er i spil til håndtering af vand til klimatilpasning og skybrudssikring, og der kan skabes bedre og billigere løsninger ved at kombinere de to.

Task Forcen er gået ind i projektet fordi mange kommuner i regionen står med tilsvarende problemstillinger, og Task Forcen derfor ser en mulighed for at bruge projektet som udgangspunkt for læring for mange. Der er blandt andet tilknyttet et projektnetværk af medarbejdere fra andre kommuner og forsyninger, som følger projektet og drøfter både konkrete og generelle problemstillinger og derved lærer nyt, samtidig med at de giver input til projektet.

Projektet afsluttes i 2018.

ERFARINGER FRA PROJEKTER

Der investeres allerede massivt i vejbede rundt om i de danske kommuner. Men der mangler erfaringer fra testfaciliteter til at danne grundlag for beslutninger om design og funktion for disse massive investeringer. Derfor igangsatte CALL Copenhagen og Energi & Vand, i samarbejde med KLIKOVAND et arbejde med at udvikle et byggeteknisk ideoplæg for etablering af et demonstrationslaboratorie for vejbede. Idéoplægget bød på spændende nye indsigter i projektområdet, men også en erfaring af at ikke alle gode idéer nødvendigvis skal føres ud i livet.

Læs mere om projektet og find leverancerne her>

Spildevandskomiteens Skrift 31 har givet anledning til gode dialoger og spørgsmål i kommunerne: Hvordan skal funktionskravene sættes? Hvilket serviceniveau skal vi sikre til? Hvordan laver man en ordentlig risikoanalyse? Og ikke mindst – hvem har ansvaret for hvad?

Novafos og dets ejerkommuner har i samarbejde med Task Forcen undersøgt mulighederne og de juridiske overvejelser omkring fordelingen af Skrift 31s opgaver og fået udarbejdet en tekst der kan bruges i kommunernes spildevandsplaner.

Læs mere om projektet og find leverancerne her >

Planlægning og håndtering af vand omkring et å-opland er en kompliceret proces, der kræver et godt samarbejde på tværs af kommunegrænser. Task Forcen har bidraget til at tage hul på denne proces i oplandet til Værebro å, som løber gennem otte forskellige kommuner. Som et første skridt har vi her samlet et overblik over det data der findes i hver kommune om åen. Overblikket giver et godt udgangspunkt til det modelarbejde der nu forestår, ligesom hele indsamlingsprocessen gav gode erfaringer, som også er et godt grundlag for det tværkommunale samarbejde om Værebro Å.

Læs mere om projektet og find leverancerne her >

KLIKOVAND gennemførte i 2018 et innovationsprojekt om augmented reality som dialogværktøj. Augmented reality-teknologien kan vise et realistisk billede af et kommende anlæg oven på den kendte virkelighed. Den gør det muligt meget hurtigt at nå frem til en konstruktiv dialog med borgere og andre interessenter om placering og udformning af et anlæg. Læs mere om projektet her >

Fredensborg Kommune: Klimatilpasning for grundejere (2018)

Hvordan kan grundejerforeninger selv arbejde med klimatilpasning? Hvad gør en grundejerforening, der oplever gentagne oversvømmelser?

Klimatilpasning er et teknisk felt, og det er svært for almindelige borgere at finde viden og komme frem til et beslutningsgrundlag, der sætter dem i stand til at handle. Derfor satte Task Force sammen med Fredensborg Kommune og Forsikring & Pension et projekt i gang for at udarbejde en guide for grundejerforeningers arbejde med klimatilpasning. Tre grundejerforeninger i Fredensborg Kommune fungerede som case og fik samtidig hjælp til deres problemer med våde kældre og oversvømmelser på veje og i haver.

Læs hele beskrivelsen af projektet og find den guide til grundejere og det workshop-kit der kom ud af projektet her >

Gribskov Kommune planlægger en udvidelse i form af en ny bydel, Troldebakkerne. Kommunen har været på forkant med at tage højde for at regnvand kan håndteres lokalt, så terræn og naturlige vandveje har været udgangspunkt for planlægningen af området. Task Forcen har bidraget til en plan for regnvandshåndteringen i dette barmarksprojekt, som også vinder på tæt samarbejde mellem kommune og rådgiver. Læs mere om projektet og hent leverancerne her >

Gentofte Kommune: Borgerinddragelse i projekter med klimatilpasning (2018)

Hvordan inddrages borgerne i klimatilpasningsprojekter, så det gavner projektets proces og endelige gennemførelse – også når projektets rammer er defineret på forhånd? Det giver dette projekt i Gentofte Kommune svaret på.

Læs mere om projektet og hent den drejebog der blev lavet som værktøj til kommunens projektledere, som skal inddrage borgere og interessenter i projekter med klimatilpasning her >

Hvidovre Kommune: Borgerinddragelsesproces og udarbejdelse af konkretiseringsplan og drejebog for området: Strandøre (2017)

Hvidovre Kommune satser på klimatilpasning i dialog med borgerne. I Strandøre danner en innovativ borgerinddragelsesproces baggrund for den konkretiseringsplan, kommunen har fået udarbejdet med hjælp fra Task Forcen.

Læs mere om projektets forløb, læringer og hent leverancerne her >

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør: Pilotprojekt Hestemøllestræde (2018)

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør har fået hjælp til at komme i gang med klimatilpasningsindsatsen i Helsingør bykerne. Et forprojekt med Task Forcen har givet kommunen et anlægsoverslag over gennemførelsen af pilotprojektet: ”Hestemøllestræde” samt gjort kommunen klogere på hvilke aktiviteter, der skal gennemføres frem til detailprojekteringen. Processen har samtidig vist de mange fordele ved at starte med et pilotprojekt på tværs af kommune og forsyning.

Læs mere om projektet og hent leverancerne her >

Københavns Kommune, HOFOR, Frederiksberg Kommune og Forsyning: Interessentinddragelse i Grøndalsparken (2017)

Klimatilpasningsprojekter, skybrudsprojekter og mange andre typer projekter involverer ofte både borgere og andre, og måske meget forskellige, interessenter. I Grøndalsparken arbejder Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, HOFOR og Frederiksberg Kommune på en løsning, der kan håndtere skybrudsvand i parken. Det er en lille park med mange og forskellige brugere og interessenter. Task Forcen gik ind i projektet og fik udviklet en procesplan og et tilhørende metodekatalog til brug for projektets interessentanalyse og borgerinddragelse. Produkterne er generelle og derfor også anvendelige for andre projekter.

Læs mere om projektet og hent leverancerne her >

Furesø Kommune: Juridisk udredning om kommunalt ansvar ved oversvømmelse af privat ejendom (2017)

Love og regler om klimatilpasning er komplicerede, og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der har hvilket ansvar, og hvilke handlemuligheder man har som kommune eller forsyning. Mange problemstillinger går igen, og derfor har Task Forcen støttet udarbejdelsen af jura-notater i flere kommuner.

Furesø Kommune har fået en henvendelse fra en borger, der ønsker kommunens hjælp til at sikre sin grund mod oversvømmelse. Horten advokatpartnerselskab har set på sagen og afklaret juraen omkring borgerens henvendelse og kommunens generelle handlemuligheder på privat grund. Læs her et kort resume af den konkrete sag med uddrag af sammenfatningen af den juridiske udredning.

Find notatet som pdf her >.

Herlev Kommune: Gammel Klausdalsbrovej (2017)

Hvilke muligheder er der, når man vil løse problemer med regnvand, der samler sig langs vejen og skaber oversvømmelser, og samtidig skabe bedre forhold for bløde trafikanter? Det var opgaven, da Herlev Kommune fik udarbejdet et katalog med forslag til løsninger for en strækning på Gammel Klausdalsbrovej. Task Forcen så det som en mulighed for at få beskrevet forskellige løsningsmuligheder med anlægsoverslag og forudsætninger for gennemførelse, der også kunne være til inspiration for andre.

Læs mere om projektet her >

Fredensborg Kommune: Hvedevænget (2017)

Regnvand løb ned i en rækkehusbebyggelse fra en kommunal støjvold og fik Fredensborg Kommune til at igangsætte et projekt om alternativ håndtering af vandet. Det lille projekt resulterede i en vigtig pointe: Ved at lægge 40 % oven i budgettet kan dimensioneringen øges fra en 1-årshændelse til en 100-årshændelse. Desuden satte evalueringen  af projektet fokus på, hvor vigtigt det er at afstemme forventninger mellem parterne i opstarten af projektet.

Læs mere om projektet her >

Hillerød Kommune: Ansvar for klimatilpasning og sikring mod oversvømmelse (2017)

Love og regler om klimatilpasning er komplicerede, og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der har hvilket ansvar, og hvilke handlemuligheder man har som kommune eller forsyning. Mange problemstillinger går igen, og derfor har Task Forcen støttet udarbejdelsen af jura-notater i flere kommuner.

Hillerød Kommune har i forbindelse med planlægningen af den nye bydel Favrholm udfordringer med at håndtere regnvand. Der er begrænsede muligheder for nedsivning, og vandløbene er hydraulisk belastede. Kommunen har fået udarbejdet et juridisk notat, der afklarer ansvaret for klimatilpasning og sikring mod oversvømmelse. Læs mere her >, eller find notatet som pdf her >.

Helsingør Kommune: Handlingsplan for Helsingør bykerne (2017)

Vejbelægningerne trænger til udskiftning i Helsingør bykerne, og i den forbindelse ønsker Helsingør Kommune at integrere klimatilpasningsløsninger og sikre bykernen mod fremtidens kraftigere regn. Et forprojekt med Task Forcen har givet kommunen en procesplan for, hvordan klimatilpasningsprojektet igangsættes og køres samt en handlingsplan med blandt andet principløsninger og oplæg til serviceniveau for skybrudssikring.

Læs mere om projektet her >

Furesø Kommune: Juridisk udredning om forpligtelser i forhold til dræn (2017)

Love og regler om klimatilpasning er komplicerede, og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der har hvilket ansvar, og hvilke handlemuligheder man har som kommune eller forsyning. Mange problemstillinger går igen, og derfor har Task Forcen støttet udarbejdelsen af jura-notater i flere kommuner.

Et villakvarter i Værløse er blevet drænet i forbindelse med udstykningen for mere end 50 år siden, og vand fra dræn og småsøer ledes flere steder til fælleskloak. Længere nede på samme kloaksystem er forsyningen i gang med at afkoble regnvand, men vand fra Blomsterkvarteret får bassiner til at løbe over ved kraftig regn.

Furesø Kommune har fået gennemgået juraen af Horten, som har udarbejdet et notat, der berører en række generelle problemstillinger i forhold til at placere ansvar for uvedkommende vand. Læs mere her >.

Find notatet som pdf her >.

Fredensborg Kommune: Tilbageholdelse af vand i Nive Å-systemet (2016-2017)

Ved store nedbørshændelser er kapaciteten presset i den nederste del af Nive Å, hvor Usserød Å også bidrager med vand. Et forprojekt har vist, at det ikke kan betale sig at tilbageholde vand længere oppe i systemet for at undgå oversvømmelser, da problemet kan løses enklere og bedre med små diger. Projektet belyser samtidig oversvømmelsesrisici ved stormflod og behov for sikring af rensningsanlægget.

Læs mere om projektet og se resultaterne her >

Helsingør Kommune og Forsyning: Klimatilpasning af Svingelport (2016)

Et areal centralt i Helsingør, tæt på havnen og banen, skal byudvikles, og klimatilpasning skal tænkes ind fra starten. Der skal blandt andet tages hensyn til bevaringsværdige og fredede bygninger og jordforurening. I løbet af en kort afklaringsfase blev opgaven defineret, og kommune og forsyning løser den selv.

Hillerød Kommune og Forsyning: Favrholm – nyt regionshospital og byudvikling (2016)

Region Hovedstadens nye hospital i Nordsjælland er placeret i Favrholm i den sydlige udkant af Hillerød, hvor en helt ny bydel skabes i et naturskønt område med nem adgang fra store indfaldsveje og en helt ny S-togsstation. Håndteringen af regnvand i området byder imidlertid på vanskelige udfordringer, som Task Forcen har hjulpet med at sætte fokus på.

Læs om Favrholm her >

Nordkystens Fremtid – samarbejde om kystbeskyttelse (2016)

Task Forcens facilitering af arbejdsmøder med medarbejdere fra tre kommuner resulterede i en kommunikationsplan for Nordkystens Fremtid.

Læs om Nordkystens Fremtid her >