En strategi for regnvand er afgørende for den næste spildevandsplan og de næste mange års investering

I byer med ældre kloaksystemer er klimatilpasningen af afløbssystemet til fremtidens øgede og mere voldsomme nedbør afgørende for at borgernes tryghed og forsyningens overholdelse af serviceniveauet i de kommende årtier.

Lyngby-Taarbæk Kommune har et ældre afløbssystem og der er planlagt byudvikling. Før udarbejdelsen af den næste spildevandsplan er det nødvendigt at få udviklet en strategi for regnvandshåndtering i kommunen. En strategi som både skal give et overblik over hvor stort behovet for tilpasning af afløbssystemet er, hvilke overordnende løsningstrategier der er mulige, samt en strategi for hvordan resultaterne skal implementeres.

Projektforløbet startede i oktober 2017 med et indledende møde imellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Task Forcen. Projektet har varet i mere end to år, og der har været meget læring både i den samlede branche og dette projekt i den periode. Selvom vi formodentlig ville gribe projektet anderledes an i dag, er der fortsat meget værdifuld viden og erfaringer i resultaterne af projektet.

I projektet er der udarbejdet fire hovedleverancer:

 • En overordnet robusthedsanalyse af Mølleåen. Konsulenterne har analyseret den hydrauliske kapacitet af Mølleåen, og foretaget en overordnet vurdering af de miljømæssige konsekvenser af en øget vandføring i Mølleåen. Analysen viser at den maksimale vandføring i Mølleåen med den nuværende udformning af møllerne og deres stemmeværker langs åen kan øges fra de nuværende c. 4. m3/s op til ca. 7 m3/s. Se robusthedsanalysen her >.
 • En oplandsanalyse af afløbssystemet i Lyngby-Taarbæk kommune som analyserer behovet for at tilpasse afløbssystemet for at kunne leve op til serviceniveau om 100 år. De overordnede trin i oplandsanalysen er:
  • Analyse af hvor der vil være stuvning til terræn ved en 10-års regn om hundrede år på de fælleskloakerede dele af systemet og ved en 5-års regn på de separatkloakerede dele. Analysen er udført på en delvis kalibreret model leveret af Lyngby-Taarbæk Forsyning.
  • Analyse af hvor store %-dele af det regnvand, der i dag ledes til afløbssystemet, som skal afkobles, (afkoblingsgrad) for at afløbssystemet kan leve op til servicemål under den forventede regn om 100 år.
  • Skitsering af hvorledes at afkoblingen kan udføres. I de separatkloakerede områder tilbageholdes regnvand i oplandene og afledes efterfølgende igennem eksisterende system. I de fælleskloakerede områder afkobles regnvand og afledes igennem ledning frem til recipient med magasinering i bassiner og rensning i BAT-bassiner før udledning.
  • Overslag over den samledes pris på tilpasningen af afløbssystemet ud fra erfaringstal.
   Se oplandsanalysen her >.
 • En cost-benefit analyse af hvorvidt det samfundsøkonomisk kan betale sig at udføre en skybrudssikring af det central Lyngby og nogle nærliggende byudviklingsområder. Analysen viser at der er en mindre samfundsøkonomisk fordel ved at skybrudssikre op til 10-års hændelse i 2118. Se cost-benefit-analysen her >.
 • Et oplæg til strategi for regnvandshåndtering i Lyngby-Taarbæk kommune, som både beskriver alt det yderligere analysearbejde, som skal udføres for at strategien er klar til implementering, samt beskriver de enkelte trin i selve implementeringen af regnvandsstrategien. Oplægget til strategi bliver tilgængeligt primo februar 2020.

Læringspunkter om regnvandsstrategi

Udviklingen af en strategi for tilpasning af afløbssystemer til fremtidens regnvand er en stor og kompleks opgave. De foreløbige overslag i dette projekt når frem til en samlet anlægsinvestering på 700 mio. kr. i klimatilpasning af afløbssystemet. Det er et enormt projekt, som det vil tage mange år at udføre. Derfor skal man have respekt for opgaven, når man starter planlægning, og indstille sig på, at også planlægningen er en langvarig proces. Men det er vigtigt, at få startet rigtigt!

Vi har lært meget igennem arbejdet med dette projekt. Nogle af de mest relevante læringspunkter finder vi er:

Overblik over den samlede proces. Det er vigtigt fra starten af planlægningsprocessen at skabe en overordnet plan for den samlede proces frem til det klimatilpassede afløbssystem. Det gør det lettere at overskue rækkefølgen i de forskellige planlægningstrin, og hvilke beslutninger, der skal tages hvornår. Efterhånden som planlægningsprocessen skrider frem, skal den overordnede plan revideres og detaljeres.

Trinvis detaljering af analyse og planlægningen. Der kan bruges forskellige strategier for klimatilpasningen af afløbssystemet, analyse og planlægning bygger på komplekse hydrauliske modeller og omfattende tekniske forudsætninger, og der er mange problematikker om ansvarsfordeling, jura og finansiering. Start med overordnede screeninger af problemer og mulige løsninger. Efterhånden som strategier og løsninger bliver fastlagt kan de mere detaljerede – og meget dyrere – analyser og planlægningsværktøjer tages i brug. Som en af kommunens planlæggerne formulerede det: ”hvor kloge skal man være, før at man tør handle?” Læs evt. mere om en trinvis tilgang her >.

Analyser recipienternes kapacitet. Robusthedsanalysen af Mølleåens hydrauliske kapacitet har foreløbigt vist, at det er muligt at udlede langt mere regnvand til Mølleåen, end parterne tidligere har antaget. Det betyder at størrelsen af bassiner kan reduceres meget. Men uanset den overordnede analyse, skal hver udledningstilladelse fortsat baseres på en konkret vurdering.

Husk de blå-grønne løsninger. I dette projekt er løsningerne skitseret som traditionelle grave-løsninger. Det giver et grundlag for at vurdere det omtrentlige omkostningsniveau, som alternative løsninger kan sammenlignes med. Men i et af de næste skridt af planlægningen er det afgørende, at behovene og mulighederne for grøn-blå løsninger på overfladen i de enkelte oplande afsøges sammen med byplanlæggere, natur, sundhed og trafik.

Fokus på styring af proces og konsulenter. En kompleks opgave som mange skal samarbejde omkring kræver styring, og prioritering i en fortravlet hverdag.

Næste skridt

Lyngby-Taarbæk Kommune og Forsyning skal nu beslutte hvorledes de går videre med regnvandsstrategi og spildevandsplan. Vil de fortsætte i den retning, som dette projekt har foreslået, eller er det nødvendigt at genoverveje nogle af de helt grundlæggende spørgsmål? Oplægget til strategi for regnvandshåndtering beskriver en række yderligere analyser af ikke mindst administrativ og finansieringsmæssig karakter samt mere detaljerende beregninger af afkoblingsbehov og evt. cost-benefit-analysens fundne sikringsniveau, som skal udføres, for at implementere den skitserede strategi.

Projektinfo

Fakta

Projektejer: Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning

Kontaktpersoner: Pernille Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune og Nina Caspersen, Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Projektet startede i oktober 2017 og blev afsluttet i december 2019.

Materialer:

Miniudbuddet af opgaven >

Hvorfor gik Task Forcen ind i projektet

Task Force støttede projektet, da udviklingen af strategier for håndtering af fremtidens regnvand er en udfordrende og kompleks opgave for kommunerne og forsyningerne. Og måden den bliver løst på, er helt afgørende for hvordan klimatilpasningen bliver gennemført igennem de næste årtier.