Et fælles overblik over hydraulisk data for Værebro å-oplandet giver et godt grundlag for videre samarbejde

Planlægning og håndtering af vand omkring et å-opland er en kompliceret proces, der kræver et godt samarbejde på tværs af kommunegrænser. Task Forcen har bidraget til at tage hul på denne proces i oplandet til Værebro å, som løber gennem otte forskellige kommuner. Som et første skridt har vi her samlet et overblik over det data der findes i hver kommune om åen. Overblikket giver et godt udgangspunkt til det modelarbejde der nu forestår, ligesom hele indsamlingsprocessen gav gode erfaringer, som også er et godt grundlag for det tværkommunale samarbejde om Værebro Å.

Værebro Å-systemet består af i alt 37 offentlige vandløb, beliggende i kommunerne Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Roskilde Kommuner. Forsyningen varetages af Novafos, Fors og HOFOR. Der har været gentagne perioder med oversvømmelser i de nedre dele af å-løbet. Der har i en årrække været forskellige initiativer til at udvikle samarbejdet om Værebro Å. Et samarbejde der kan give dels en fælles forståelse for årsagerne til de udfordringer oversvømmelserne giver, dels danne grundlag for en fælles strategi om udviklingen af vandløbet. Dette ønske om samarbejde var baggrunden for udviklingen af projektet ’Vandoplandsbaseret samarbejde langs Værebro Å’ (se beskrivelse i højre spalte).

Overblik over og analyse af hydraulisk data for Værebro Å-oplandet

Det overodende formål med dette projekt var at bidrage til udviklingen af samarbejdet omkring Værebro Å. Det første skridt i projektet om de hydrauliske data var at indsamle og analysere eksisterende data for å-oplandet. På den baggrund, blev der lavet et oplæg til hvordan en eventuel fremtidig fælles vandløbsmodel for Værebro Å-systemet kan udformes.

Datakatalog giver overblik

Indsamlingen af data fra de 8 kommuner, 3 forsyninger og andre offentlige institutioner resulterede i et datakatalog over alle kendte relevante data for udviklingen af en vandløbsmodel for Værebro Å-vandløbssystem. Datakataloget indeholder 734 målepunkter og er udformet som et excel-ark med og oversigt over data og hvor de findes, samt en GIS-fil, som præsenterer de indsamlede data på en række kort. Det er rådgivers vurdering, at der er et godt og tilstrækkeligt datagrundlag for at opstille og udvikle både simple og meget avancerede hydrauliske modeller for Værebro Å-oplandet. Modellerne kan bruges som vidensgrundlag for udviklingen af en fælles strategi og forvaltningspraksis for Værebro Å-vandløbssystemet. Se Datakataloget som Excel fil her >, og læs den tekniske rapport om datakataloget her >.

Projektet foreslår fire beregnings-scenarier for Værebro Å

Hvilken vandløbsmodel, der skal udvikles, afhænger af hvad man ønsker vandløbssystemet skal kunne håndtere.

I løbet af de fælles workshops og dialogen med rådgiver blev opstillet fire scenarier Værebro Å:

 1. ’Nul-scenariet’, hvor vandløbet ikke ændres men klimaet udvikler sig;
 2. ’Mindre vand i Værebro Å’ hvor de befæstede arealer afkobles fra åen evt. med afledning i rør til fjorden;
 3. ’Større kapacitet i åen’ hvor vandløbet udvides
 4. ’Styring af vandet’ med kontrollerede oversvømmelser af udvalgte arealer.

Udviklingsstrategi: Mindre vand               Udviklingsstrategi: Større kapacitet

Udviklingsstrategi: Bedre styring              Udviklingsstrategi: Bedre styring

Det er rådgivers anbefaling, at opbygningen af en vandløbsmodel for Værebro Å-systemet inddeles i 3 faser med hvert deres formål. Modellen i fase 1 skal understøtte valg af scenarier for Værebro Å-systemet. I fase 2 skal modellen bidrage til at detaljere relevante parametre for at forbedre beslutningsgrundlaget for valg af projekter i oplandet, og i fase 3 skal modellen kunne understøtte detaljeret design af projekter.

Nu er det op til de deltagende forsyninger og kommuner at beslutte om, og evt. hvordan, udviklingen af en fælles model for Værebro Å skal tages videre.

Læs den afsluttende rapport fra projektet Overblik over samt analyse af hydrauliske data for Værebro Å oplandet her >

Læringspunkter om å-løb og samarbejde:

Dette første spadestik til et samarbejde om Værebro Å har gjort alle projektets parter klogere på en række områder. Vi er blevet klogere på årsagerne til oversvømmelse såvel som på hvordan man i fremtiden kan gribe sådan et samarbejde an på en konstruktiv og givende måde. Læs med herunder, hvor vi deler nogle af læringspunkterne fra projektet:

 • Løft blikket til det samlede vandopland
  Se på vandløbet som et samlet vandopland, i stedet for at se på det opdelt i syv kommuner. Bl.a. har vi lært om Værebro Å, at det ikke bare er byerne, der er skyld i oversvømmelser/vandoverskud i Egedal – det er både by og land.
 • Datagrundlaget giver et godt overblik
  Det har været nyttigt at starte med at samle alle data om vandløbet før et eventuelt modelarbejde sættes i gang. Dataoverblikket viser, at der er mange data, og at der er et godt datagrundlag for at lave den første udgave af en model. Det betyder, at den første version af en eventuel fremtidig model kan laves relativt hurtigt og billigt. I fase 2 og 3 af modeludviklingen kan der opstå behov for yderligere data.
 • Tag ét skridt ad gangen og respekter den politiske proces
  Det var vigtigt, at dette projekt kun indsamlede data, analyserede dem, og vurderede deres egnethed til at bygge en eventuel model, uden at tage beslutning om hvad en fremtidig eventuel model skal kunne. Det er en politisk beslutning, om der skal være en fælles model, og hvad den skal kunne. Den trinvise tilgang, de små skridt og bevidstheden om samspillet mellem embedsmandsniveau og politisk niveau var vigtigt.
 • I fællesskab når vi længere
  Resultaterne af dataindsamlingen er løbende blevet delt med fagmedarbejderne fra alle de deltagende kommuner og forsyninger på fælles workshops. Deltagerne har fået ny viden og bevidsthed sammen. Dermed er det også blevet nemmere at gå videre sammen.

Næste skridt

Projektets parter har taget godt imod projektet og dets resultater, og vil gerne arbejde videre. I juli 2019 er status, at det er besluttet at Egedal Kommune og Novafos er tovholdere på projektet og der pågår politiske drøftelser om næste skridt for udviklingen af samarbejdet om Værebro Å.

Egedal Kommune og Novafos har endvidere startet et projekt sammen med CALL Copenhagen om opsætning af flere målere, for at forbedre datagrundlaget for en fremtidig vandløbsmodel. Se i øvrigt dette fine indslag, TV2 Lorry sendte om projektet d. 29. juni 2019 >

Projektinfo

Fakta

Projektejer: Novafos, HOFOR og Fors. Pernille Sloth fra Novafos var projektleder.

Syv kommuner i oplandet har deltaget ved at give oplysninger om hvilke data og modeller de har for Værebro Å-oplandet samt deltage i workshops i løbet af projektet.

Projektet startede i december 2018 og blev afsluttet i juni 2019.

Task Force støttede projektet, da det er et vigtigt tværkommunalt samarbejde, der udviklede et bud på hvordan man kan arbejde mere helhedsorienteret med planlægningen og vandhåndteringen omkring et Å-opland.

Materialer:

Projektgruppens anbefalinger til et videre arbejde omkring den hydrauliske kapacitet i Værebro Å systemet >

Leverancer for projektet ”Overblik over samt analyse af hydraulisk data for Værebro Å-oplandet”:

COWI a/s for Novafos, HOFOR og Fors 2019

Miniudbud af projektet >
Her har vi beskrevet opgaven og rådgivers ydelser. Opgavebeskrivelsen kan evt. bruges som inspiration i lignende projekter.

Del af et større projekt

Projektet om de hydrauliske data er det ene spor i det større projekt ’Vandoplandsbaseret samarbejde langs Værebro Å’. Dette projekt blev i 2018 udviklet i et samarbejde mellem Fonden Teknologirådet, Dansk Byplanlab, KLIKOVAND, HOFOR, Novafos, Fors, samt 7 å-oplandskommuner. Projektet havde til formål at undersøge mulighederne for et fremtidigt regionalt samarbejde om vandoplandet for Værebro å samt at indsamle data, der kan anvendes som grundlag for en eventuel fælles hydraulisk model. Den sidste del af projektet har KLIKOVANDs Task Force bidraget til og er beskrevet nærmere her på siden. Undersøgelsen af mulighederne for et regionalt samarbejde samt afholdelse af workshops var støttet af Forsikring & Pension og Region Hovedstaden.

Læs mere om det samlede projekt på Fonden Teknologirådets hjemmeside her >

og i Dansk Byplanlaboratoriums magasin Byplan Nyt 2 2019 >

Slutrapport fra det andet spor i projektet: ”Vandoplandsbaseret samarbejde langs Værebro Å” >

Workshops i projektet

Der er i løbet af projektperioden afholdt 3 workshops med medarbejdere fra de deltagende forsyninger og kommuner. Workshoppene blev afholdt med deltagelse fra 7 kommuner og 3 forsyninger i å-oplandet og havde til formål at skabe en fælles forståelse for udfordringerne omkring Værebro Å.

 • På den første workshop blev formålene med projektet drøftet, og ønskerne til dataindsamlingen blev gennemgået. Se slides her >
 • På den anden workshop blev resultaterne fra dataindsamlingen i de to spor præsenteret samt eksempler på samarbejder om andre å-systemer. Se slides her >
 • På den tredje og sidste workshop blev de endelige resultater fra de to spor præsenteret og det blev bl.a. drøftet hvordan en eventuel fremtidige model kunne udarbejdes. Se slides her > og find referatet her >