Hvordan slipper man af med vandet, når der er blevet bygget i et lavtliggende område?

Sørup er et mindre boligområde langs Esrum sø. En del af de tidligere sommerhuse oplever problemer med oversvømmelser, da grundvandet står højt og terrænet ligger omtrent på niveau med vandspejlet i søen. Grundene er hævet af samme årsag i forbindelse med helårsbebyggelsen. For Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning er udfordringerne i Sørup gammelkendte, derfor ville de gerne have fundet en blivende løsning på problemområdet i Sørup.

Formålet med projektet var at få udarbejdet forskellige løsningsforslag, inklusiv økonomiske overslag, til hvordan regnvandet fra nogle fejlkoblede huse kunne afledes på en god og lovlig måde. Yderligere blev der kigget på Esrum Sø miljømæssige tilstand med henblik på at kunne stille relevante krav til udledning.

Fredensborg Kommune, Fredensborg Forsyning og KLIKOVANDs Task Force udarbejdede i fællesskab et udbud som beskrev opgaven og de leverancer, som konsulenterne skulle levere.
Du kan læse udbuddet her >.

Projektområdet

Området er i dag kloakeret for spildevand, men fremgår som separatkloakeret i spildevandsplanen. Borgerne har derfor ret til at blive separatkloakeret. Grundvandsstanden er nogen gange høj, og det har givet problemer med nedsivning. Det har medført at tre ejendomme, samt en enkelt rendestensbrønd på vejen, afleder regnvandet til spildevandskloakken. Det er hverken hensigtsmæssigt eller lovligt.

Projektområdet i Sørup ved Esrum Sø i Fredensborg Kommune, Nordsjælland.

Området er lavtliggende og de berørte ejendomme ligger kun ganske lidt højere end Esrum Sø. Det betyder, at det er en udfordring at aflede regnvand til Esrum Sø uden at skulle pumpe vandet.

Mulige løsninger i lavtstående områder

Som en del af projektet blev der hyret et rådgivende ingeniørfirma til at komme med løsningsforslag på projektområdets udfordringer. Rådgiverne kiggede bl.a. detaljeret på eksisterende afvanding, terræn og faldforhold, grundvandsstand og beskyttet natur.

Ud fra disse forudsætninger og i et samarbede med projektgruppen fra kommunen og forsyningen udviklede rådgiver tre forskellige løsningsforslag. De tre løsninger indeholdt alle, at en grøft i den nordlige del af projektområdet skal oprenses (grøn streg på skitse B og C nedenfor), samt at den eksisterende kontraklap på grøften skal suppleres med en pumpe¸ som kan pumpe vandet ud, når vandstanden i Esrum sø er høj.

A. Separatkloakering: Separatkloakering er den traditionelle løsning, hvor forsyningen etablerer et regnvandsstik til hver ejendom og håndterer regnvandet. Det er Fredensborg Forsyning som skal afholde alle udgifter bortset fra separering på privat grund. Separatkloakering giver alle ejendomme en sikker og fremtidssikret løsning. Overslagspris: 1,35-1,76 mio. kr.

bbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbb
bb

B. Dræn og vejgrøft: Denne løsning er en kombination af dræn, der afvander de tre ejendomme der i dag afvander regnvand til spildevandskloakken (grøn stiplet linje), samt en mindre grøft/rende i siden af Sørupvej til vejvandet (blå streg). Både dræn og grøft/rende løber ud i den eksisterende grøft nord for Sørupvej (grøn streg). Denne løsning håndterer kun vandet fra de tre fejltilsluttede ejendomme og vejen. Overslagspris: 0,65-0,75 mio. kr.

bbbbb

bb
bbb

bbbbb
C. Som løsning B + klimasikring med grøft og dige. Denne løsning supplerer løsning B med grøft samt et lavt dige (lyseblå og orange streg) ind mod et lavtliggende §3 område øst for boligområdet. Grøften og diget skal beskytte mod overfladevand i særligt våde perioder og eventuelt muliggøre nedsivning af regnvand på privat grund. Overslagspris: 0,61-0,81.

b
b
b
b
b
b
Løsningsforslagene og de økonomiske overslag er nærmere beskrevet i notatet ”Anbefalede løsninger i Sørup”, som du kan læse her >.

Juridiske problemstillinger om udtræden af separatkloakering

Det viste sig i løbet af projektet, at der var en juridisk problemstilling angående muligheden for at ændre områdets status i spildevandsplanen fra separatkloakeret til kun at være spildevandskloakeret. COWI skriver om dette i notatet ”Anbefalede løsninger i Sørup”:

”COWIs jurister vurderer dog ikke, at et område kan ændres fra separatkloak til spildevandskloakeret, idet grundejer således mister sin rettighed til afledning af regnvand. En rettighed som grundejer har i dag i henhold til spildevandsplanen. COWIs jurister vurderer, at hvis en grundejer nu eller på et senere tidspunkt ønsker at aflede regnvand fra sin grund, har Fredensborg Forsyning pligt til at håndtere regnvandet, da spildevandsplanen i dag angiver området som separatkloakeret. Det skal dog bemærkes, at der ikke foreligger afgørelser eller domme i forhold til dette emne, og at det derfor er uklart, hvordan en eventuel sag vil falde ud ved domstolene.”

Problematikken om retten til at genindtræde i regnvandskloakering, hvis en borger først er trådt ud, er en generel problematik, som KLIKOVAND har stødt på hos flere kommuner og forsyninger. Der findes ikke nogen domme på spørgsmålet, og juristerne er ikke enige i deres vurdering om en ejer altid har ret til at genindtræde eller ej. Så længe det juridiske spørgsmål er uafklaret vil udtræden være et usikkert instrument at anvende for forsyninger og kommuner, da det er risikabelt at dimensionere ledninger til den mindre afledning af regnvand. Hvis borgerne senere genindtræder, vil ledningen pludselig være for lille, og forsyningen forpligtiget til at opdimensionere. Frivillig udtræden er ellers i mange situationer en god og økonomisk løsning. KLIKOVAND vil så vidt muligt holde øje om der kommer domme omkring problematikken samt søge at gøre opmærksom på, at der er en uklarhed, som hvis muligt, bør løses med en præcisering af regelgrundlaget.

Udledning til Esrum Sø

Flere kommuner udleder regnvand til Esrum sø, og det er Fredensborg Kommunes ønske, at der bliver lavet en aftale om fælles udlederkrav. Som knopskud til denne opgave er søens miljømæssige tilstand derfor analyseret med henblik på, i dialog med nabokommunerne og Miljøstyrelsen, at kunne stille relevante krav til udledning, som vil gøre kommunerne i stand til at styre både kvalitet og vandstand i Esrum sø. Du kan læse notatet her >.

Status og næste skridt

Fredensborg Kommune har i løbet af 2019 afkoblet vejbrønden fra spildevandskloakken og etableret et regnvandsanlæg til vejvand og påbegyndt oprensning af grøften. I december 2019 er status, at forsyningen har anbefalet at ændre områdets status i spildevandsplanen fra at være separatkloakeret til at være fælleskloakeret. De berørte borgere er informeret og løsningen vil blive implementeret ved revision af spildevandsplanen i 2020. Det kan betyde, at det bliver nødvendigt at opgradere kloakledningen til en større dimension. Herudover har forsyningen orienteret grundejerne om, at de kan få refunderet en del af tilslutningsbidraget, hvis de selv håndterer deres regnvand. Den løsning er valgt på grund af den juridiske usikkerhed beskrevet ovenfor omkring muligheden for at ændre områdets status i spildevandsplanen fra separatkloakeret til kun at være spildevandskloakeret.

Projektinfo

Fakta

Projektejer: Fredensborg Kommune og Forsyning

Kontaktpersoner: Naja Panduro, Fredensborg Kommune og Henrik Pretzmann, Fredensborg Forsyning

Projektet startede i maj 2018 og blev afsluttet i november 2018.

Materialer

Hovedleverancer: Anbefalede løsninger i Sørup >

Yderlig leverance: Udledning til Esrum sø >

Miniudbud af projektet:
Her har vi beskrevet opgaven og rådgivers ydelser. Opgavebeskrivelsen kan evt. bruges som inspiration i lignende projekter.
Se miniudbuddet her >.

Hvorfor gik Task Forcen ind i projektet

Task Force støttede projektet, da mange kommuner har problemer med afledning af vand i lavtliggende områder boligområder, og en beskrivelse af forskellige løsninger kan derfor tjene til inspiration.