Integreret strategi for vandhåndtering og strukturanalyse for barmarksprojekt ved Kildedal station

Strategien for håndtering af regnvand bør udvikles som en integreret del af hovedgrebet for udviklingen af et nyt byudviklingsområde.

Vest for Måløv og Smørum ligger Kildedal Station på grænsen imellem Ballerup og Egedal kommuner. I august 2018 underskrev borgmestrene i de to kommuner et ’letter of intent’ om byudvikling af arealerne omkring Kildedal Station. Forvaltningerne i de to kommuner var fuldt opmærksomme på, at afvanding af byudviklingsområdet var en udfordring. Området afleder nemlig til Værebro å, som er hydraulisk udfordret og til Måløv Rens, som har begrænset kapacitet. Forvaltningerne var uafklarede omkring, hvordan de skulle få problematikken med vandet løst. Derfor greb de fat i KLIKOVANDs Task Force. Task Forcen hjalp med at beskrive et projekt hvor løsningen af vandudfordringen var en integreret del af udviklingen for byområdet. Desuden bidrog Task Forcen med processtøtte til at få samarbejdet imellem de to kommuner og imellem de mange fagligheder etableret og deltog i styringen i af konsulentopgaven. Resultatet blev en strukturanalyse med integreret strategi for vandhåndtering, som de to kommuner nu anvender som grundlag for det videre arbejde.

Integreret strategi for vandhåndtering og strukturanalyse

Til opstart af projektet, blev der etableret en projektgruppe på tværs af de to kommuner med deltagelse af fagmedarbejdere indenfor byplanlægning, trafik, spildevand, natur og vandløb. Task Forcen faciliterede workshops, hvor mål for planlægningen blev fastlagt. Derefter udarbejde de to projektledere og Task Forcen i et tæt samarbejde udbudsmaterialet for opgaven. De øvrige fagmedarbejdere kommenterede, når det var relevant. I løbet af arbejdet med udbudsmaterialet blev det fastlagt at hovedgrebet i opgaveløsningen var at:

-> Først laves oplandsanalyse og overordnet vandstrategi

-> Derefter udvikles hovedgrebet i planlægningen med placering af bygninger og veje

-> Derefter udarbejdes detaljerne i vandstrategien

-> Endelig færdiggøres masterplanen

Udbudsmaterialet beskriver mål, forudsætninger og hvilke opgaver konsulenterne skal løse, og hvilke produkter de skal levere.  Du kan se hele udbudsbeskrivelsen her >.

Borgmestrene fra Egedal og Ballerup kommuner havde i august 2018 aftalt, at investeringsmulighederne i byudviklingsområdet i marts 2019 skulle præsenteres på en stor international konference for ejendomsinvestorer i Cannes, kaldet MIPIM. Derfor blev projektet planlagt således, at der kunne præsenteres foreløbige resultater i marts.  Se de foreløbige resultater her >.

Den færdige leverance fra projektet blev omdøbt fra en masterplan til en strukturanalyse. Strukturanalysen beskriver hovedgrebene i byudviklingsområdet i samspil med vandhåndteringen. Du kan læse hele strukturanalysen og få inspiration til hvordan man kan gribe byudvikling på barmark an, her >, samt se videoen, som introducerer byudviklingsområder og vandstrategien her >.

Byudviklingsområdet omkring Kildedal station inddelt i oplande med angivelse af vandets strømningsveje og placering af våde bassiner (Kilde: ’Strukturanalysen for området ved Kildedal Station’).

Læringspunkter om barmarksprojekter og samarbejde på tværs:

  • Det giver rigtig god mening at integrere vandstrategi og overordnet byplanlægning. Brug vandets veje som et af udgangspunkterne for planlægning af byudvikling. Så kan vandets grønne og blå struktur bruges til at skabe identitet og attraktive byrum til ophold og bevægelse. Indtænkes vandet for sent i planlægningen, kan vandet i stedet blive en besværlig og dyr forhindring.
  • Aftal tværgående arbejdsdeling og møderække i startfasen – og hold fast når bumpene kommer. Integration af vandet kræver at fagmedarbejderne fra spildevand, grundvand, vandløb og natur deltager tidligt i processen. De skal være med til at formulere målene for området og til at tage de beslutninger i planlægningen, som berører deres fagområder. Hvis rammerne er klare, er det ikke så svært. Men husk at holde fast, når der er bump på vejen, f.eks. ved sygdom eller flytning af møder!
  • Meget nyttigt med uvildig ekstern part til formuleringen af mål for projektet og til udbud og styring af projektet. At få mange parter til at komme fra forskellige overordnede ideer om et områdes udvikling og frem til én fælles beskrivelse af et projekt kan være svært og langstrakt i en fortravlet hverdag. Uvildig ekstern støtte kan være en stor gevinst for processen. Som projektlederen fra Egedal Kommune, Anne Wegener udtrykte det: ” Havde Klikovand ikke været med, var vi ikke nået så langt. Det har været guld værd med nogle til at styre processen og at have et ’regi’ det kunne køre i. Det har været en god styring af processen og hjælp til at tilrettelægge møder”.
  • Der er rigtigt mange aspekter – forventningsafstem tidligt i processen. Der er rigtigt mange spørgsmål der skal afklares, når byudvikling, vand, natur, trafik mv. skal tænkes sammen. Alle spørgsmål kan ikke afklares detaljeret på een gang. Det er derfor vigtigt, at det tidligt i processen bliver aftalt på hvilket detaljeringsniveau de forskellige spørgsmål besvares og hvornår i processen, det sker.

Næste skridt

Projektets parter er glade for projektet og arbejder nu videre med planlægningen af byudviklingsområdet. I november 2019 er status, at de to kommuners politikere har fået forelagt strukturanalysen til orientering. De to kommuner er nu i gang med dels at afklare hvordan, de skal samarbejde om næste fase i byudviklingsprojektet, og dels med at være er i dialog med investorer, der har vist interesse for byudviklingsområdet.

Projektinfo

Fakta:

Projektejer: Ballerup og Egedal Kommuner.

Kontaktpersoner: Anne Wegener, Egedal Kommune og Claus Pichard, Ballerup Kommune.

Projektet startede i september 2018 og blev afsluttet i august 2019.

Materialer:

Foreløbigt materiale til udarbejdelse af messematerialet >

Strukturanalysen for området ved Kildedal Station – med integreret vandstrategi >

Video om Kildedal byudviklingsområde og vandstrategi >

Miniudbud af projektet:
Her har vi beskrevet opgaven og rådgivers ydelser. Opgavebeskrivelsen kan evt. bruges som inspiration i lignende projekter. Se miniudbuddet her >

Hvorfor gik Task Forcen ind i projektet?

Task Force støttede projektet, da projektet går på tværs af en kommunegrænse og integration af vandhåndtering i planlægningen af nye byudviklingsområder er et vigtigt aspekt af klimatilpasningen.