Rensning af vejvand og tilbageholdelse af vand til vanding af træer – Et skybrudsbed i Furesø skal hjælpe os med at dokumentere funktionen af skybrudsbede

Der investeres allerede massivt i regnbede rundt om i de danske kommuner. Dokumentationen af regnbedes funktion er dog ofte mangelfuld og der er mangel på testfaciliteter, som kan opbygge en bredere viden på området.

Derfor igangsatte Furesø Kommune et arbejde med at udvikle et skybrudsbed, der kan dokumentere effekterne af bedets ydeevne og funktion. Skybrudsbedet er et led i kommunens klimatilpasning af Søndergårdskvarteret.

Baggrund for projektet

Furesø Kommune og Novafos samarbejder om at sikre Søndergårdskvarteret mod skybrud. Projektets formål er at undgå, at huse bliver oversvømmet ved ekstremregn. Projektet går ud på, at vandet skal styres kontrolleret på vejoverfladen, så vidt muligt renses og forsinkes og til sidst ledes mod Søndersø. På Enebærvej er der etableret et regnbed, der hvor vejen i dag er lukket af to små bede.

Skybrudsbed Enebærvej i Furesø Kommune har flere formål som ønskes løst. Generelt ligger Enebærvej i toppen af et hydraulisk opland som skal klimasikres. Ved at frakoble både hverdagshændelser fra den eksisterende fælleskloak og etablere en skybrudsvej, som leder skybrud via Enebærvej og nærliggende veje til recipient, sikres området.

Målsætninger for skybrudsbed Enebærvej er at:

 1. Rense det frakoblede vejvand fra Enebærvej op til en 10 års hændelse (Novafos serviceniveau), så det rensede vejvand har en kvalitet, der kan udledes til recipienten Søndersø.
 2. Etablere en beplantning på skybrudsvejen, som skal kunne bidrage til at tilbageholde større flydestoffer i skybrudssituationer, så Furesø Kommune ved hvor en efterfølgende indsats for oprydning efter skybrud skal finde sted.
 3. Etablere et testanlæg til at undersøge mulighederne for at tilbageholde vand i et regnbed til vanding af træer, uden at det går ud over den hydrauliske effekt af regnbedet.
 4. Sikre videndeling, med henblik på at bidrage til at skabe et bedre beslutningsgrundlag i forhold til etablering af kommende regn- og skybrudsbede.

Dokumentation af bedenes effekter

Formålet med samarbejdsprojektet imellem Furesø Kommune og Task Forcen er, at opsamle erfaringer og sikre en faglig formidling til relevante myndigheder, bygherrer og rådgivere omkring hvordan der kan skabes merfunktion af et regn/skybrudsbed. Helt specifikt blev der lagt vægt på at opsamle erfaringer og dokumentere effekter på følgende punkter:

 • Hvordan udformes et bed og hvilket plantevalg anbefales for at et bed i skybrudssæsonen får en funktion som et filter for en overfladeafstrømning – og derved opfanger større genstande (som f.eks. toiletpapir) i en skybrudsafstrømning med opspædet spildevand.
 • Dokumentation af erfaringer med at indrette bedet således, at det også får en funktion som vandreservoir til vanding af træer
 • Dokumentation af regnbedets effekt i forhold til myndighedernes krav til:
  • Rensning af hverdagsregn før udledning til recipient
  • Sikring af at der ikke sker nedsivning

Figur 1: Billeder fra Elmevej, hvor skybrudsbedene er ved at blive anlagt (Foto: tv. Bo Brøndum Pedersen, th Signe Boelsmand)

Projektet er mundet ud i en rapport, der skal tjene som inspiration til andre kommuner og forsyninger, omkring hvilke overvejelser, man kan gøre sig i opbygning af et skybrudsbed og i forbindelse med vanding af træer.

Læs hele rapporten her >

Læs bilag til rapporten, inklusive tegninger, længere nede.

Løbende opdatering af viden

Rapporten indeholder otte temaer: Rensning af hverdagsregn, skybrud, vanding af træer, måleprogram, materialer, teknik, anlægsproces og økonomi.

Efter hvert tema er beskrevet hvilke erfaringer man allerede har gjort sig i projektet og/eller hvilke mulige optimeringer man kan se inden for det pågældende tema. Ligeledes er der efter hvert tema opstillet hvilke aktiviteter, der mangler opfølgning på.

Rapporten vil blive opdateret primo 2020 med den endelig anlægsøkonomi, status på måleprogram og de første indhentede erfaringer. Derefter vil notatet blive opdateret hver ½ år frem til ultimo 2021.

Udvidelser til rapporten vil blive vist herunder, samt på http://www.laridanmark.dk/.

De involverede vidensinstitutioner samarbejder med det rådgivende ingeniørfirma om at etablere et udvidet måleprogram, som kan dokumentere regnbedets hydrauliske funktion og renseeffekt over en længere periode og i forhold til flere forurenende stoffer. De søger interesserede partnere for at kunne realisere projektet. Kunne det have interesse for jer? Så tag kontakt til Benedicte eller Bo (kontaktoplysninger kan findes i rapporten).

Bilag til rapporten

Bilag 1: Tilslutningstilladelse af renset og forsinket regnvand på Enebærvej >

Bilag 2: Planudsnit af regnbed og fortov >

Bilag 3: Plantegning, Princip detalje af regnbed >

Bilag 4: Plantegning 1 af afvanding på Enebærvej >

Bilag 5: Funktionsbeskrivelse og tegninger af regnbed >

Bilag 6: Datablad for City-Vext, vækstmediet med Pimpsten >

Bilag 7: Datablad for Rod-vext, rodvenligt bærelag >

Bilag 8: Produktblad for Firestone Gummimembran >

Bilag 9: Produktblad for BG-Tex beskyttelsesdug >

Udvidelser til rapporten – nyeste opdatering

Furesø skybrudsbed rapport version 2.0: følger i primo 2020.
Hvad er opdateret?: Beskrivelse følger.

Projektinfo

Fakta

Projektejer: Furesø Kommune

Kontaktperson: Benedicte Isabella Dyekjær

Teknologisk Institut og Københavns universitet har bidraget til designet af vejbedet, og deltager i følgearbejdet med dokumentationen.

Leverance: Rapport, der beskriver opbygning, funktion og design for et skybrudsbed, der skal håndtere rensning af regnvand, skybrudsaffald, vanding af træer og kunne dokumentere egne effekter. Rapporten opdateres løbende med bilag indeholdende dokumentation af tests mm. Læs rapporten her > .

Hvorfor gik Task Forcen ind i projektet

Task Forcen støtter dette projekt, da det er vigtigt at teste og afprøve funktioner for mange af de tusinde af vejbede, der skal anlægges de næste mange år. Mange kommuner bøvler også med at få bytræer indarbejdet i vejbedene og dette projekt giver viden omkring hvordan bedene kan vandes via regnvandet. Task Forcen kunne derved bidrage til at kommuner og forsyninger tager beslutninger om klimatilpasningsløsninger på et mere oplyst grundlag.