Test af et demonstrationslaboratorie for vejbede hos Energi & Vand

Der investeres allerede massivt i vejbede rundt om i de danske kommuner. Men der mangler erfaringer fra testfaciliteter til at danne grundlag for beslutninger om design og funktion for disse massive investeringer. Derfor igangsatte CALL Copenhagen og Energi & Vand, i samarbejde med KLIKOVAND et arbejde med at udvikle et byggeteknisk ideoplæg for etablering af et demonstrationslaboratorie for vejbede. Idéoplægget bød på spændende nye indsigter i projektområdet, men også en erfaring af at ikke alle gode idéer nødvendigvis skal føres ud i livet.

Et demonstrationslaboratorie for vejbede testprøves via et byggeteknisk idéoplæg

For at understøtte vidensgrundlaget for vejbede og dermed sikre en mere robust investering, ønskede Energi & Vand, Call Copenhagen og HOFOR at etablere et demonstrationslaboratorie med test-bede, der kan teste for en række parametre. Test-bedet skulle øge viden og dermed lette beslutningen om design, valg af planter, æstetisk udtryk, drift og vedligehold med mere. Test-bedet skulle også bidrage til en øget eksport af danske produkter og teknologier, ligesom det skulle bidrage til formidlingen af klimatilpasningsløsninger.

Ideen var at 2+2 skulle give 5 således, at der kunne opnås synergieffekter imellem test og formidling.

Figur 1: Tegning af idéen ”Demolab for vejbede” integreret i showroom for klimatilpasning hos ENERGI & VAND (kilde: ENERGI & VAND)

Task Forcen bidrog til udarbejdelsen af et byggeteknisk idéoplæg, der skulle gøre ENERGI & VAND klogere på, hvordan test-bedet kan og bør opbygges, for at understøtte sit formål bedst muligt. Det byggetekniske idéoplæg indeholder bl.a. en funktionsanalyse, overvejelser om materialevalg, skitsetegninger og en budgetramme. Netop den sidste del skulle vise sig at være afgørende for realiseringen af projektet.

Læs hele det byggetekniske idéoplæg her >

Få inspiration til hvordan man kan opbygge et miniudbud til et byggeteknisk idéoplæg ved at læse projektets miniudbud her >

Fail fast – synergien var for dyr

COWI, med underrådgiver Bovak, stod for udviklingen af ideoplægget, der skulle forene muligheden for at teste forskellige opbygninger af vejbede, med muligheden for at formidle og undervise hos Energi & Vand. Placeringen af bedet var således fastlagt til Energi og Vand ved Roskildevej, hvorfra der kunne tilledes regnvand direkte fra vejen. Der ville være mulighed for at undersøge forskellige former for opbygning, gennemstrømningshastigheder og beplantning samtidigt med, at det kunne bidrage til uddannelse og formidling for borgere.

Virkeligheden blev dog, at projektets fastlagte rammer, sammen med ønsker til at kunne drive det som et testlaboratorie, blev projektets akilleshæl. Projektets placering med vanskelige adgangs- og pladsforhold, sammen med en svær konstruktion på den eksisterende vejskråning, medførte at den samlede projektøkonomi, blev langt dyrere end hvis man etablerede to separate anlæg til henholdsvis test og formidling. Hver for sig kunne man etablere henholdsvis et demonstrationsbed hos Energi og Vand, uden mulighed for testfaciliteter og et decideret testbed, f.eks. etableret som en containerløsning, der ikke kræver meget plads, men er muligt at flytte rundt til forskellige placeringer. Dette ville være væsentligt billigere end den integrerede løsning hos Energi og Vand.

Det blev derfor vurderet at værdien af synergien mellem test og formidling ikke stod mål med omkostningerne ved netop at samle de to funktioner.

Pengene er godt givet ud

På trods af at projektet ikke ender med en etablering af et fælles demonstration- og testlaboratorie hos Energi og Vand mener alle parter at pengene er godt givet ud.

”Idéoplægget har givet os masser af inspiration i forhold til det videre arbejde og har givet os muligheden for at tage en beslutning på et oplyst grundlag. Det er vigtigt at vi tør at springe ud i innovative løsninger og et idéoplæg er en god måde at testprøve dem på, uden at nogen står med store skrammer, hvis resultatet bliver at stoppe op” – Jesper Steensberg, Energi & Vand

Projektgruppen vil derfor varmt anbefale at sætte både tid og penge af til at trykprøve gode idéer inden de føres ud i livet.

Projektinfo

Fakta

Projektejer: Energi & Vand (Københavns Kommune) og CALL Copenhagen (HOFOR)

Kontaktperson: Jesper Steensberg (Energi og Vand) og Ole (CALL Copenhagen)

ENERGI & VAND – Greater Copenhagen Living Lab >  er et samarbejde mellem HOFOR og Københavns Kommune med det formål at bygge bro til den bæredygtige by gennem uddannelse, formidling, borgerinddragelse og forskningsbaseret vidensdeling. Herudover har CALL Copenhagen >  et klimatilpasningsshowroom samt en række demolabs på stedet, som har til formål at indsamle data, fungere som udstillingsvindue for klimatilpasningsløsninger samt systemeksport inden for klimatilpasning.

Leverance: Byggeteknisk idéoplæg for et demonstrationslaboratorie for vejbede >  +
Bilag A1>
Bilag A2>
Bilag B1>
Bilag B2>
Bilag C1>
Bilag C2>

Hvorfor gik Task Forcen ind i projektet

Task Forcen støtter dette projekt, da et demonstrationslaboratorie for vejbede kan være med til at teste og afprøve funktioner for mange af de tusinde af vejbede, der skal anlægges de næste mange år. Viden herfra ville således kunne bruges af alle kommuner og forsyninger i regionen og resten af landet. Task Forcen støtter derfor op om at trykprøve idéen hos energi og vand, da synergieffekterne ved også at inddrage formidling er store her. Task Forcen kunne derved bidrage til at kommuner og forsyninger tager beslutninger om klimatilpasningsløsninger på et mere oplyst grundlag.