Af: Formand for udvalg for Miljø og Teknik, Walter Christophersen (O)

I Halsnæs Kommune har vi vand på tre sider – Arresø, Roskilde Fjord og Kattegat.  Store dele af kommunens by- og sommerhusområder ligger på tidligere havbund. Derfor tager vi klimatilpasning alvorligt.

Forsyning og kommune

I Halsnæs har vi udarbejdet Klimatilpasningsplanen i et tæt samarbejde med Halsnæs Forsyning A/S. Der har været enighed både fra bestyrelsen i forsyningen og byrådet om, at vi kun kan løse kommunens klimaproblemer ved en fælles indsats. Vi har afholdt temamøder om finansieringsmodeller og inspirationsture for både embedsmænd og politikere. Det har været vigtigt for samarbejdet at have tid og oplevelser sammen, og jeg er sikker på, at den tid er givet godt ud. Vi fik i hvert tilfælde Forslag til Klimatilpasningsplan vedtaget i december 2013.

Stormflod og klimatilpasning

Alt imens vores Klimatilpasningsplan var på vej igennem politisk behandling, fik Halsnæs Kommune en stormflodshændelse. Vandstanden var højere end vi nogensinde har målt før, og Frederiksværk bymidte, der er udpeget som Nationalt industriminde med mange bevaringsværdige huse oplevede mange steder vand på veje og i kældre. For beredskab, kommunens embedsmænd og politiet var det afgørende, at have det kortmateriale, der var udarbejdet til klimatilpasningsplanen, og at kende risikoområder for oversvømmelse af havvand.

Første skridt på vej mod realisering af klimatilpasningsplanen

Vi har udpeget i alt 21 risikoområder i Halsnæs Kommune, som vi skal have handlet på inden udgangen af 2025, men vi går i gang med det samme. Indsatserne varierer fra større anlægsprojekter for at udvide kapacitet i kloaknettet, anlæggelse af forsinkelsesbassiner, Lokal Afledning af Regnvand (LAR-løsninger), yderligere analyser og informationskampagner for borgere, der bor i og i nærheden af risikoområder.

I Byrådet er vi meget optaget af at få sikret Frederiksværk bymidte både mod havstigninger og skybrud. Derfor har vi i 2014 afsat 500.000 kr. til analyse. Vi skal have belyst, om vi skal forhøje vores diger, eller om vi er nødt til at anlægge en højvandslukke, så vi kan holde vandet fra Roskilde Fjord ude ved højvande. Samtidig vil vi få analyseret om byens friarealer, torve, pladser og parker kan anvendes til forsinkelse. Dette tænkes sammen med Halsnæs Kommunes ambitiøse byrumsprojekt Stålsatte Byrum. Det er vigtigt for os, at klimaløsninger indtænkes, når vi alligevel arbejder med Frederiksværks historiske byrum.

Vi kommer også til at styrke dialog og rådgivning til lodsejere, så de støttes i at klimasikre deres boliger.

Tværkommunalt samarbejde om kystsikring

I Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommune har byrådene besluttet at samarbejde omkring kystsikring af Nordkysten. Stormfloden den 6. december tog rigtig hårdt på kysterne, og der er brug for handling nu. Kommunerne samarbejder bl.a. om at påvirke den nationale dagsorden gennem påvirkning af lovgivning, analyse af tekniske muligheder samt dialog med grunderejere og interessenter.

Formålet er at give Nordkysten et mere ensartet sikringsniveau på hele strækningen. Der vil være behov for planlægning af yderligere faste anlæg samt at tilføre store mængder sand, som vil sikre en langtidsvirkning af de nuværende faste anlæg, beskytte kysten bedre og samtidig øge kystens rekreative værdier væsentligt.

Walter G. Christoffersen
Formand for udvalg for Miljø og Teknik Walter Christophersen (O)