ORGANISATIONER OG KLIMATILPASNING

KLIKOVAND og Task Force samarbejder med andre organisationer om klimatilpasning. Vi giver her et hurtigt overblik over nogle af de mange aktører og projekter

CALL >

Climate adaptation Living Lab Copenhagen er et partnerskab med sekretariat hos Energi & Vand. CALL blev indviet i foråret 2017 og har til opgave at skabe en regional platform, der kan sikre øgede investeringer, flere arbejdspladser og eksport af systemløsninger inden for klimatilpasning. Sekretariatet skal give kommuner og forsyningsselskaber et bedre beslutningsgrundlag inden for valg af klimatilpasningsløsninger.

CLEAN >

CLEAN er en landsdækkende medlemsorganisation for clean-tech-virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører der arbejder for grøn omstilling. Gennem projekter og samarbejder skaber de grøn vækst og innovation, både nationalt og internationalt.

Concito >

Tænketanken Concito beskæftiger sig med klimatilpasning i et samfundsmæssigt perspektiv og har blandet andet stået for en Evaluering af regelsættet for klimatilpasning > og indsamling af Nordeuropæiske erfaringer med klimatilpasning >

DANVA >

DANVA er brancheorganisation for forsyningerne, som løfter en stor del af klimatilpasningsopgaven.

DMI >

DMI leverer viden og data om fortidens, nutidens og fremtidens klima målrettet til den enkelte beslutningstager, virksomhed, konsulent eller videninstitution – som beslutningsgrundlag forud for langsigtede investeringer eller udvikling af vejr- og klimarobuste løsninger.

Forsikring og Pension >

Forsikring og pension er brancheorganisation for forsikring- og pensionsselskaberne i Danmark. På siden om klimatilpasning > er der blandt andet gode råd til husejere og skybrudsskadesdata til kommunerne. Task Forcen arbejder blandt andet sammen med Forsikring og Pension om igangsættelse af demonstrations- og innovationsprojekter.

Forsikring og Pension står desuden bag siden Forsikringsvejret >, som samler data om vejr, der kan give forsikringsskader.

Gate 21 >

Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. Gate 21 har blandt andet udarbejdet en foranalyse for et Living Lab for Klimatilpasning >

Haveselskabet >

Haveselskabet stod bag projektet ”Intelligent brug af regnvand >” i perioden 2012-2015.  I projektet er der indsamlet erfaringer, der gør det muligt at give haveejere, forsyningsselskaber, kommuner og stat konkrete opskrifter på, hvordan vi kan nedsætte risikoen for oversvømmelser og gøre regnvand til en ressource i haver og på offentlige arealer.

Miljøstyrelsen >

Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning/SVANA) står bag portalen klimatilpasning.dk >, som præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer.

Realdania >

Realdania er en forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Foreningen har sin formue fra salget af Realkredit Danmark, og pengene bliver nu brugt på filantropiske projekter. Realdania medfinansierer projekter med fokus på udvikling og nytænkning omkring klimatilpasning, blandt andet det nu afsluttede VandPlus >, de igangværende projekter Klimabyen > og Klimatilpasning Kokkedal > samt Concitos analyser af klimatilpasning >

Se også Klimaspring >, som støtter virksomhedsdrevne udviklingsindsatser fra idé til marked, der gør Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier.

Region Midtjylland

Region Midtjylland fungerer som sekretariat for projektet C2C CC > – Coast to Coast Climate Challenge. Der er tale om et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der startede primo 2017 og har til formål at skabe en klimarobust region gennem strategisk samarbejde.

Regn og byer >

Bag den tre-årige kampagne Regn & Byer står Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, KTC samt Forsikring & Pension. Målet er at fremme og kvalificere klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Regn & Byer vil blandt andet nå målet ved at gennemføre fire forsøgsprojekter på tværs af landet, som dels kan teste de modeller Regn & Byer allerede har udviklet, dels kan tjene til læring for andre kommuner og vandselskaber.

Regnvandsforum

Regnvandsforum blev etableret i 2012 og er et tværkommunalt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber i oplandet til BIOFOS. Formålet er at igangsætte, koordinere og initiere tværkommunale projekter og aktiviteter for håndtering af vand af fælles interesse for forummets parter. Sekretariatet ligger hos HOFOR >. Regnvandsforum står blandt andet bag projektet Regnvandskvalitet og klimatilpasning >

Rejseholdet for Klimatilpasning, Oversvømmelse og Erosion >

Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen har sammensat et hold af fagpersoner med særlig viden om klimatilpasning og risikostyring i forbindelse med oversvømmelser og kysterosion, som rejser ud i landet og besøger kommuner, forsyningsselskaber og større grupperinger af organisationer og borgere. Rejseholdet yder vejledning og har særligt fokus på at understøtte og vejlede om helhedsløsninger, som beskytter mod kysterosion og oversvømmelse fra alle kilder.

State of Green >

State of Green er et offentligt-privat partnerskab, etableret af den danske regering i samarbejde med en række brancheorganisationer. Formålet er at understøtte teknologieksport inden for energi, klima, vand og miljø.

Vand i Byer >

Vand i Byer blev i 2010 oprindelig etableret som et strategisk partnerskab, men er fra udgangen af 2014 overgået til et innovationsnetværk. Det landsdækkende netværk består af både videninstitutioner, offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder. Teknologisk Institut – Rørcentret > er sekretariat for Vand i Byer.

 

Mangler der noget?

Skriv til Signe Boelsmand >