Der er etableret en dialog mellem DMI og Spildevandskomitéen om hvordan arbejdet med det nye Klimaatlas bedst muligt kan understøtte det vandmiljøtekniske arbejde med planlægning og dimensionering af afløbssystemer og stormflodssikring. Dialogen fokuserer på at få aftalt snitflader mellem KlimaAtlas og den eksisterende praksis for dimensionering i Danmark og at få diskuteret Klimaatlassets potentiale for at give et bedre vidensgrundlag for dimensionering og klimatilpasning.

Folketinget besluttede som en del af en ændring af planloven i januar 2018, at DMI skulle udarbejde et Klimaatlas med datamateriale for temperatur, nedbør, ekstremnedbør, havniveau og stormflod med fokus på de fremtidige ændringer. Klimaatlasset udarbejdes på baggrund af DMIs egne data og forventes at være tilgængeligt i efteråret 2019 i en grundlæggende form, hvorefter det videreudvikles og opdateres løbende frem mod 2021.

Spildevandskomitéens Skrifter har historisk været brugt som almindelig dansk praksis for dimensionering af afløbssystemer, og Regnudvalget under Spildevandskomitéen arbejder p.t. på at opdatere dimensioneringspraksissen via en række arbejdsgrupper, hvoraf én er dedikeret til emnet regn. Det er denne arbejdsgruppe som koordinerer med DMI, så der sikres en konsistent kommunikation af anbefalingerne og brug af klimadata til dimensioneringspraksis for afløbssystemerne. Spildevandskomitéen og DMI ser med Klimaatlasset gode muligheder for at give klimatilpasningen i Danmark et stærkt skub fremad.

Snitfladerne mellem de to organisationers arbejde fordeler sig således:

  • For dimensionsgivende regnintensiteter, så er det ikke en del af arbejdet med Klimaatlasset at opdatere disse, og dimensioneringsgrundlaget vil derfor fortsat fremover være Spildevandskomitéens Skrifter (senest beskrevet i Skrift 30 med tilhørende excel-regneark v. 4.1).
  • I forhold til klimafaktorer på nedbør, som skal sikre at afløbssystemerne dimensioneres til også at kunne håndtere fremtidens nedbør, så vil DMIs arbejde med Klimaatlasset tilvejebringe et opdateret, mere detaljeret og mere nuanceret billede af, hvordan fremtidens nedbør bliver. Dette vil blive brugt som input til de klimafaktorer Spildevandskomitéen vil anbefale i fremtiden.
  • Vedrørende kunstige regnserier, for at imødekomme behov om at reducere oversvømmelser fra langvarige eller koblede regn, så pågår der på DTU og AAU et intenst arbejde med at udvikle statistisk solide kunstige regnserier til vurdering og dimensionering af afløbssystemer. DMI vil via Klimaatlasset angive statistiske mål som serierne kan holdes op imod, og Spildevandskomitéen vil på denne baggrund udarbejde anbefalinger til anvendelsen af kunstige regnserier.
  • For havvandsstigning og stormflod vil Klimaatlasset danne grundlag for informationer om generelle stigninger i fremtiden, og Spildevandskomitéen vil indarbejde disse informationer i dimensioneringspraksis, som randbetingelser for afløbssystemerne.

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Regnudvalget under IDAs Spildevandskomité i samarbejde med DMI d. 30. april 2019.