Nedenstående indlæg druknede i valgkamp, da vi sendte det ind til Politiken. Læs det i stedet her:

Kommunerne er på egen hånd, når de har til opgave at ruste vores byer og landskaber til et forandret klima. Det regionale niveau giver mulighed for netværk og videndeling på tværs, der i sidste ende kommer borgerne til gode

Af Kristoffer Ulbak, sektionsleder på Teknologisk Institut og sekretariatsleder for KLIKOVAND

Tirsdag d. 30. april bragte Politiken en artikel med overskriften: ”Nogle kommuner har gang i over 100 klimaprojekter, andre har kun et enkelt”. Artiklen beskriver grundigt, hvordan hver kommune er overladt til selv at vurdere, hvad de karakteriserer som et risikoområde og hvilke indsatser det kræver at imødekomme den risiko.

KLIKOVAND, KLima, KOmmuner, VAND, blev dannet i 2012 med det formål at understøtte kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner og siden komme fra plan til handling med klimatilpasningen. KLIKOVAND er et netværk, der består af godt 23 af Region Hovedstadens kommuner og 10 vandforsyninger, og er støttet af Region Hovedstaden. I 2016 nedsatte KLIKOVAND og Region Hovedstaden en regional Task Force for klimatilpasning, der fik til opgave at sætte gang i klimatilpasningsprojekterne.

Da kommunerne lavede klimatilpasningsplaner, udpegede de såkaldte risikoområder – altså områder, der er særligt udsat for oversvømmelse. Da der ikke eksisterer en overordnet vejledning og definition af risikoområder, har det været op til den enkelte kommune at tolke og vurdere hvad der karakteriserer et risikoområde. Det gør en sammenligning på tværs noget vanskelig.

Alligevel tør vi godt vove den påstand, at regional koordinering, videndeling og samarbejde lønner sig. Imellem 2016 og 2019 er der i Region Hovedstaden sat mere end 100 projekter i gang, der på forskellig vis ruster vores byer og landskaber til et forandret klima. Og det er nødvendigt.

I flere kommuner er ressourcerne små og medarbejderne få – derfor er der en efterspørgsel på netværk der på tværs af kommunegrænser og kommunekasser faciliterer videndeling og erfaringsudveksling på dette relativt nye område, som klimatilpasning stadig er.

Det er blandt andet på det juridiske område, at kommunerne støder på udfordringer. Da klimatilpasning går på tværs af flere kommuner og forskellige områder, støder det også ind i flere paragraffer, og den mest lovlige, mest bæredygtige og mest rentable løsning ligger langt fra lige frem for næsen. Derfor fylder jura-området meget i KLIKOVAND, hvor vi blandt andet på medlemmernes vegne får udarbejdet juridiske notater, som ligger frit tilgængelige på vores hjemmeside, så resten af netværket – og alle andre – også kan få glæde af dem.

KLIKOVAND havde næppe eksisteret uden økonomisk støtte fra Region Hovedstaden. Regionerne har således en unik mulighed for at facilitere de netværk, som kommunerne efterspørger. For kommunerne i Region Hovedstaden har det givet en saltvandsindsprøjtning til klimatilpasningsområdet – som dog langt fra er et overstået kapitel.

Vi kommer ikke udenom den kendsgerning, at det forandrede klima i fremtiden giver os mere vand. Mere regn. Voldsommere regn. Stigende grundvand og stigende havspejl. Derfor er vi nødt til at indrette os, så vi kan leve vores liv med og i det nye klima. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Klimatilpasning er en gylden mulighed for at skabe levende byrum og områder, hvor vi bruger regnvand som en ressource på overfladen og sparer kloaknettet for kapacitet. To fluer med ét smæk. Klimatilpasning er samtidig anledning til innovation, da der er behov for nye produkter, hvis regnvandet skal ledes et andet sted hen end til kloakken.

I sidste ende er det borgerne, der får gavn af klimatilpasningen – eller i modsat fald kommer til at stå for skud, når der ikke er klimasikret tilstrækkeligt.

Der er brug for politisk prioritering, for at vi kan indfri klimatilpasningens potentiale og undgå at stå med et kludetæppe af mere eller mindre koordinerede indsatser. Og for at netværk som KLIKOVAND får mulighed for fortsat at understøtte sammenhængskraften.

Vi ser frem til at høre politikernes planer for dette område på den anden side af det kommende folketingsvalg.