Task Forcen har nu identificeret tretten indsatser, som vil blive prioriteret i 2016. De er udvalgt fra en lang liste på 59 behov for indsatser, som Task Forcen har identificeret på rejsen rundt til kommuner og forsyninger i hovedstadsregionen, enten i forhold til konkrete projekter eller knyttet til generiske udfordringer.

Prioriterede indsatser

De prioriterede indsatser omfatter dels otte konkrete projekter i samarbejde med kommuner og forsyninger, dels fem indsatser af mere generel karakter, målrettet mod at løse nogle af de fælles udfordringer, kommuner og forsyninger møder i arbejdet med klimatilpasning.

De otte konkrete projekter handler om borgerinddragelse, om tværkommunalt samarbejde og om klimatilpasning i nye byområder, i et kulturhistorisk miljø og i tilknytning til en vej. Desuden vil Task Forcen arbejde med tilblivelsen af en skybrudsplan. Nogle af projekterne igangsættes som forprojekter med rådgiverbistand, andre løses ved at Task Forcen selv samarbejder med kommuner og forsyninger. I alle tilfælde er en vigtig opgave for Task Forcen at sikre, at den viden og de erfaringer, der tilvejebringes i projekterne, bliver formidlet og bragt i spil i forhold til tilsvarende problemstillinger andre steder i regionen.

Jura, økonomi og samarbejde på tværs af fag og organisationer er to af de centrale problemfelter, som Task Forcen vil tage fat i med en indsats på mere generelt niveau. Der vil også blive tid til at indsamle og formidle viden om drift af blå/grønne løsninger og til at arbejde med beredskab. De generiske udfordringer vil blive håndteret gennem forskellige typer af indsatser såsom udredningsarbejde, formidling, temadage med videre, så der skabes grundlag for en forankring af viden inden for de enkelte områder.  Nogle indsatser vil kunne afsluttes i år, mens andre udfordringer kræver en løbende indsats over længere tid.

Et samlet overblik over Task Forcens indsatser indgår i den nye strategi, som kan findes her (pdf) > – eller den korte version (PIXI, pdf) her >. Alle de kommuner og forsyninger, hvor der er planlagt en indsats, er blevet kontaktet direkte om det videre samarbejde.

Sådan er planen blevet til

Task Forcens møder med kommuner og forsyninger siden april 2016 har givet et bredt og nuanceret billede af såvel status for klimatilpasningsindsatsen som de udfordringer, kommuner og forsyninger møder. Task Forcen har lyttet og indsamlet forslag til projekter, og i løbet af sommeren har vi gjort status (se her >) og foretaget en prioritering af opgaverne.

Task Forcens arbejde er målrettet hele regionen, og derfor er generiske problemstillinger, hvor indsatsen kommer mange til gode, højt prioriteret. Det hensyn kan tilgodeses ved at igangsætte generelle indsatser med udredning og formidling, eller igennem konkrete projekter, hvor Task Forcen opsamler viden og erfaringer, som formidles videre til andre, der har tilsvarende problemstillinger.

Derudover prioriterer Task Forcen projekter med tværgående samarbejde og blå-grønne løsninger, og der er lagt vægt på, at Task Forcen kan være med til at sætte processer i gang og gøre en forskel. Desuden er der taget hensyn til de enkelte kommuners planer og budgetter.

I august har Task Forcen haft møde med følgegruppen, som er bredt sammensat af repræsentanter for videninstitutioner, brancheorganisationer, offentlige myndigheder og samarbejder om klimatilpasning. Følgegruppen har givet værdifuld feedback og input til Task Forcens strategi, som efterfølgende er blevet godkendt af KLIKOVANDs forretningsudvalg.

Planen for efterårets aktiviteter er dermed på plads. Vi forventer dog, at planen vil ændre sig undervejs – der kan være projekter, der bliver udskudt eller bortfalder, og der kan være andre projekter eller problemstillinger, der dukker op og kalder på en indsats. Task Forcen er derfor stadig åben for spørgsmål og forslag til aktiviteter, som løbende vil blive prioriteret ind.

Sådan arbejder Task Forcen

Den overordnede målsætning for den regionale Task Force for klimatilpasning er at hjælpe regionens kommuner, forsyninger og hospitaler med at komme fra plan til handling, og derfor prioriterer Task Forcen projekter og processer, hvor vi kan gøre en forskel. Task Forcen har ikke en speciel dagsorden eller egeninteresse, men er der for at understøtte relevante indsatser for klimatilpasning hos andre – og gerne hos så mange som muligt. Derfor vil vores fokus i de konkrete projekter altid være delt mellem projektet som sådan og den læring, der kan bringes videre til andre. I hvert projekt og indsats arbejder vi for at kunne ekstrahere generelle læringspunkter, som kan videreføres til øvrige projekter i hovedstadsregionen. Derfor har Task Forcen et stort fokus på formidling, som kommunikeres på klikovand.dk og via forskellige kanaler, blandt andet nyhedsbreve, LinkedIn, pressedækning og på møder.

For at skabe så mange ringe i vandet som muligt vil Task Forcen i projekterne på en del af projekterne søge at etablere et eksternt projektnetværk af kommuner og forsyninger, som har lignede problemstillinger eller projekter på vej. Projektnetværket har deltagere fra en eller flere kommuner og forsyninger, som følger projektforløbet og derigennem får inspiration og viden til eget projekt og kan samtidig bidrage med fagviden og sparring, som kommer projektejeren til gode.

Åben telefon

Task Forcen ser det som en vigtig funktion, at vi kan agere videnscenter og ressourcebase for kommuner, forsyninger og hospitaler i hovedstadsregionen. Vi har derfor altid ”åben telefon”, så vi kan imødekomme de spørgsmål og behov for sparring, der opstår i arbejdet med klimatilpasning. Er vi optaget af møder eller andet, så læg en besked, eller send en sms eller en mail, og vi vender tilbage inden for et døgn. Find kontaktoplysninger til Task Forcen her >.