EKSEMPLER PÅ FINANSIERINGSMODELLER

På klimatilpasning.dk kan du finde en lang række cases, men det kan væres vært at få overblik over, hvordan projekterne er finansieret. KLIKOVAND hjælper med overblikket.

På listen nedenfor har vi udvalgt de projekter til håndtering af regnvand, som er betalt af kommune og/eller forsyning, eller hvor der er en fælles finansiering mellem flere parter. Brug linket til at finde mere information om projekterne på klimatilpasning.dk >.

Anlæg, som udelukkende finansieres af grundejer eller bygherre er ikke med i oversigten – det gælder også, når grundejer eller bygherre er et forsyningsselskab. En del forsyninger har etableret forsøgs- og demonstrationsanlæg på egen grund.

Projekter i tæt by

Projekt Finansiering Læs mere
Byfornyelse og klimatilpasning i tæt by.

Skybrudssikring ca. 40 mio. kr. ud af et samlet budget på 100 mio. kr.

Kommune 35 %
Forsyning 40%
Fonde og private 25 %
Drift: Kommune
Byfornyelse og klimatilpasning går hånd i hånd ved Sankt Annæ Plads >
Skybrudssikring i tæt by med kvarterløft. Medfinansieringsprojekt.
Kommune: 25 %
Kvarterløft: 50 %
Forsyning: 25 %
Grundejere: Forbedringer på egen grund.
Drift: Grundejere (vej og fortove) og kommune (grønne anlæg mv.), forsyning (hydrauliske installationer)
Grøn skybrudsløsning skaber nyt, flot byrum på Østerbro >
Byomdannelse til bæredygtigt, grønt og klimatilpasset byrum Grundejerforening og bygherrer: 100 %
Drift: Grundejerforening
Skybrudssikret byomdannelse i Aalborg >
Skybrudssikring af tæt by Forsyning: 100 %
Drift: Ikke oplyst
Slotsholmen i København er godt beskyttet ved næste skybrud >

Vejprojekter

Projekt Finansiering Læs mere
Vejprojekt – permeabel belægning Medfinansieringsprojekt, forsyning og grundejere.
Vejen er overgået til privat vej som led i projektet.
Drift: Forsyning og ejer af vejen.
Ny, sugende vejbelægning på Frederiksberg i stedet for dyre kloakrør >
Separatkloakering og permeabel asfalt Kommunen: Det meste
Vejdirektoratet: Tilskud til cykelsti
Drift: Kommunen
Innovativ asfaltvej i Aalborg opsuger regnvandet >

Grønne projekter

Projekt Finansiering Læs mere
Rensedam og skybrudssikring med rekreative værdier. Kommune 24%
Forsyning 60%
Fonde 16 %
Drift: Kommune og forsyning
Kreativ klimasikring skaber spændende bypark i Viborg >
Forsinkelsesanlæg i skov Kommuner: mindre del
Forsyning: Hovedparten
Naturstyrelsen: Projektbistand
Drift: Ikke oplyst
Billig og effektiv klimatilpasning i Hareskoven >
Nye vandforløb, vejforløb, parker og grønne områder med nye søer og render samt mulighed for oversvømmelse af landbrugsjord. 50 % medfinansieringsprojekt, 50 % forsyningsprojekt.
Forsyning: 100 %
Drift: Projektejere. Forsyningen kan desuden dække tabt høst for en landmand.
Lystrup sikret mod oversvømmelse >
Parkanlæg med bæk, sø og eng, der forsinker regnvand. Kommune: 27 %
Forsyning: 59 %
Cykelpulje: 14 %
Drift: Ikke oplyst
Nyt vådområde klimasikrer store dele af Hjørring >
Vådområde uden for byen til forsinkelse af regnvand Finansieret af amtet med tilskud fra kommunen og den statslige pulje for vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II.
Drift: Kommunen.
Nyt vådområde ved Aarhus har vist sin værdi >

 

Vådområde uden for byen til tilbageholdelse af vand Kommune: 1/3
Vandmiljøplan II: 3/3
Drift: Kommunen
Slyngning af å i Haarby reducerer risiko for oversvømmelse >

 

Naturgenopretning, der forsinker regnvand Kommune: Ca. 10 %
Forsyning: Ca. 90 %
Drift: Ikke oplyst
Ådal i Frederikssund matcher klimaet >

 

Afkobling af regnvand – LAR

Projekt Finansiering Læs mere
Demonstrationshaver – separation Kommune: Projektering og tilskud til anlæg
Forsyning: Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Drift: Grundejere
Fem regnhaver i Gladsaxe spreder inspiration >
Separationsprojekt med faskiner Forsyning har betalt regnvandsledning mm. og tilbagebetalt tilslutningsbidrag, som har dækket omkostningerne.
Drift: Grundejere.
Lokal afledning af regnvand på Bornholm >
Afkobling af regnvand, LAR Forsyning: Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag samt supplerende omkostninger.
Drift: Ikke oplyst
Villavej i Brøndby Strand passer til klimaet >

Rekreative løsninger

Projekt Finansiering Læs mere
Midlertidigt skybrudsoverløb med rekreativ funktion. Forsyning 100%
Drift: Forsyning
Kreativt skybrudsoverløb ved Hellerup aflaster kloaknettet >
Skybrudsbassin som skaterbane Forsyning og kommune har betalt hovedparten.
Tilskud fra fonde/puljer.
Drift: Ikke oplyst
Kun skybrud fylder skaterbanen i Roskilde >
Regnvandsbassin med rekreative funktioner Forsyning: Anlæg og erstatning
Anlægsejer: Skaterramper og belysning
Drift: Ikke oplyst
Regnvands- og aktivitetsbassin i Tommerup >
Afkobling af regnvand med rekreative funktioner Kommune: 7 %
Forsyning: 90 %
Fonde: 3 %
Drift: Ikke oplyst
Klimaløsning åbner Gladsaxe Idrætscenter for alle >
Delvis afkobling af regnvand og udnyttelse til læring og rekreativt. Kommune: 4 %
Forsyning: 2 %
Puljer og fonde: 50 %
Egenfinansiering fra videninstitutioner, offentlige virksomheder, arkitekter og entreprenører, blandt andet som timer: Resten
Drift: Ikke oplyst
Folkeskole ved Roskilde omdannet til klimaskole >

Kombinerede projekter

Projekt Finansiering Læs mere
Separationsprojekt kombineret med rekreative værdier og trafiksanering. Kommune: Trafik og rekreative anlæg
Forsyning: Håndtering af regnvand og spildevand samt tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Private: Anlæg på egen grund
Drift: Ikke oplyst
 

Boligområder i Risskov sikrer badevandet >

Separationsprojekt med rekreative værdier og udbygning af bassinkapacitet. Medfinansieringsprojekt.
Drift: Inkluderet de første 25 år. Derefter kommunen.
Erritsø fik styr på regnen og fremtidssikret en sø >
Regnvandshåndtering og kvarterløft i ét projekt Kommune: 15 %
Forsyning: 8 %
Boligselskaber: 41 %
Fonde og puljer: 35 %
Drift: Ikke oplyst
Oversvømmelser i Fredensborg betød løfte til hel bydel >
Afkobling af regnvand fra andelsboligforening inkl. løsning af kloakproblemer Forsyning: Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, ca. 1/3 af omkostningerne.
Andelsboligforening: Resten.
Drift: Andelsboligforeningen.
Andelsboliger i Valby klarer eget regnvand >
Afkobling af regnvand fra andelsboligforening Forsyning: Ændringer af vejanlæg samt tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, som finansierede anlægget.
Drift: Andelsboligforeningen.
Andelsboligforening i Gladsaxe holder på vandet >

Andet

Projekt Finansiering Læs mere
Nedrivning af parcelhuse og etablering af regnvandsbassiner. Forsyning: 100 %
Drift: Forsyning
Oversvømmede parcelhusgrunde i Odense blev til søer >
Sluseanlæg ved udløb fra å Forsyning: 100 %
Drift: Forsyning
Sluseanlæg ved Aarhus Å minimerer risiko for oversvømmelser >