JURIDISKE UDFORDRINGER – KLIKOVAND-VÆRKTØJER

Klimatilpasning byder på mange juridiske og økonomiske spørgsmål. Michael Øllgaard tilbyder juridisk sparring og indsamler emner, der er aktuelle for KLIKOVANDs medlemmer. Hvis det er nødvendigt, får vi advokathjælp. Emnet undersøges med fokus på de juridiske udfordringer, notaterne offentliggøres på KLIKOVANDs hjemmeside.

KLIKOVAND faciliterer desuden et erfa-netværk, der mødes to-tre gange årligt for at sparre om aktuelle juridiske udfordringer ved klimatilpasningstiltag. Følg med i kalenderen om et nyt møde er programsat.

Kontakt Michael direkte her >

Der er mange ting, der skal tjekkes, inden kommunen kan give tilladelse til et LAR-projekt. Denne tjekliste hjælper dig trin for trin med at huske de mange ting, der skal undersøges. Tjeklisten gennemgår alt fra jordbundsforhold over sammentænkning med andre projekter, glatførebekæmpelse til tilgængelighed.

Læs mere og find tjeklisten her >

Spildevandskomiteens Skrift 31 beskriver en metode til at bestemme serviceniveau for regnvand på terræn gennem funktionskrav. Men hvordan hænger det sammen med opgavefordelingen mellem kommune og vandselskab? Det satte Novafos og dets oplandskommuner, i samarbejde med Task Forcen, sig for at finde ud af.

Samarbejdet mundede ud i et notat og en tekst der kan bruges til implementering af Skrift 31 i kommunernes spildevandsplaner, så vandselskaber kan finansiere analyser og anlægsprojekter i henhold til skriftets metoder.

Læs mere og find notatet her >

Advokatvurdering af en forsynings erstatningsansvar ved oversvømmelse med kloakvand i en gammel bykerne. Vurderingen er lavet som en fiktiv case.

Læs mere og find casen som pdf her >

Notatet ”Forpligtigelser i forhold til dræn – afkobling af uvedkommende vand fra Blomsterkvartet” er udarbejdet af advokatfirmaet Horten. Det omhandler forsyningernes forpligtigelser og muligheder i forhold til dræn. Med udgangspunkt i et spørgsmål fra Furesø-Egedal Forsyning (nu Novafos) om forsyningens ansvar for dræn og muligheder for frakobling af drænvand i Blomsterkvarteret i Værløse gennemgår Horten reglerne for tilslutning af drænvand til kloaknettet, grundejernes mulighed for at vinde hævd på tilslutning af dræn, ansvar for eventuel lovliggørelse, og forsyningens muligheder for at etablere alternativ afledning af vandet.

Læs mere og hent notatet her >

Gennemgang af 87 afgørelser fra Forsyningssekretariatet i 2014, 2015 og 2016. For hver afgørelse har er der sammenfattet projektets indhold, hvad der er søgt om, forsyningssekretariatets udtalelse, samt afgørende argumenter.

Læs mere og find hele gennemgangen af Forsyningssekretariatets afgørelser her >

KLIKOVAND samlede i 2014 juridiske udfordringer på området for spildevandshåndtering relateret til klimatilpasning. I samarbejde med miljøadvokat Pia Lisbeth Nielsen, MOLT WENGEL Advokatpartnerselskab er det blevet til håndbogen: ”KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål – ret og vrang i klimatilpasningen”. Håndbogen er udgivet i december 2014 og indeholder en lang række bud på praktiske løsninger på de juridiske udfordringer. Hent hele håndbogen som pdf her >

Vandsektorlov II blev den 11. februar 2016 vedtaget af den forligskreds, der under den tidligere regering blev enige om at foretage en række ændringer af Vandsektorloven fra 2009. Målet var især at opnå det beregnede effektiviseringspotentiale i sektoren, som ifølge en evalueringsrapport Miljøministeren havde bestilt i 2013, endnu ikke var realiseret. Loven træder med undtagelse af få bestemmelser i kraft den 1. marts 2016.

Læs mere her >, hvor KLIKOVAND gennemgår ændringerne i den nye lov. Teksten er fra april 2016.

Advokatfirmaet Horten har i august 2017 udarbejdet et notat om ansvar for klimatilpasning af den nye bydel Favrholm ved Hillerød. I forbindelse med planlægningen af den nye bydel Favrholm, skal der tages højde for øget nedbør i fremtiden. Afløbsforholdene tilsiger at vandet skal håndteres lokalt. Hillerød Kommune har ønsket at afklare i hvilket omfang grundejere og Hillerød Forsyning kan forpligtes til at bidrage til klimasikringen af den nye bydel. Hortens konklusion er, at Hillerød Kommune kan etablere en samlet løsning, hvor Hillerød Forsyning forpligtes til at kloakere til et bestemt serviceniveau, og bygherre forpligtiges til at overholde klimatilpasningsmæssige krav i lokalplanlægningen.

Læs mere og hent notatet her >

JURIDISKE UDFORDRINGER – ANDRE VÆRKTØJER

Frederikssund Forsyning har i 2014 fået udarbejdet et juridisk notat om medfinansiering af et projekt i vejareal. Notatet berører også problemstillinger om udtræden af kloakfællesskabet og forholdet til spildevandsplanen. Notatet er udarbejdet af Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Find notatet som pdf her >

HOFOR har hos HORTEN fået udarbejdet et juridisk notat om mulighederne for at inddrage veje, cykelstier, rabatter mv. som skybrudsveje. Notatet kommer blandt andet ind på ejerskab, omkostningsfordeling, drift og brug af de etablerede anlæg.

Find Notat om inddragelse af veje i klima-projekter som pdf her >