Ansvar for klimatilpasning og sikring mod oversvømmelse

Advokatfirmaet Horten har i august 2017 udarbejdet notatet ”Ansvar for klimatilpasning og sikring mod oversvømmelse – sikring af Hillerød imod oversvømmelse fra skybrud efter etablering af den nye bydel Favrholm”. Notatet behandler spørgsmålet om ansvar for klimatilpasning af den nye bydel Favrholm ved Hillerød.

I forbindelse med planlægningen af den nye bydel Favrholm skal der tages højde for øget nedbør i fremtiden. Vandløbene nedstrøms er hydraulisk belastede, og der er stort set ikke potentiale for nedsivning i området, derfor skal alt vand håndteres lokalt. Øget befæstelse vil alt andet lige øge risikoen for nedstrøms oversvømmelser. Hillerød Kommune ønsker at afklare i hvilket omfang grundejere og Hillerød Forsyning kan forpligtes til at bidrage til klimasikringen af den nye bydel.

Horten gennemgår hvilke krav kommunen kan indarbejde i spildevandsplan og lokalplaner. Hortens konklusion er, at Hillerød Kommune kan etablere en samlet løsning hvor Hillerød Forsyning forpligtes til at kloakere til et bestemt serviceniveau, og bygherre forpligtes til at overholde klimatilpasningsmæssige krav i lokalplanlægningen.

Hent notatet som pdf her >

Mere viden om værktøjet

Task Forcen understøttede i 2016 den arbejdsgruppe, der i 2016 arbejdede med vandhåndtering i forbindelse med udvidelse af Hillerød-bydelen Favrholm. Læs mere om det projekt her >

Bemærk at dette notat er skrevet før ændringen af planloven 1. februar 2018, hvor klimatilpasning blev skrevet eksplicit ind i Planloven. Erhvervsstyrelsen har i januar 2019 udgivet vejledningen ”Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion”. Vejledningen beskriver bl.a. hvordan afværgeforanstaltninger kan indarbejdes i lokalplaner og hvornår der skal udarbejdes kommuneplantillæg. Find vejledningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her >