Forsyningers forpligtigelser til at aftage drænvand – Afkobling af uvedkommende vand fra Blomsterkvarteret i Værløse

Dette notat fra advokatfirmaet Horten behandler forsyningernes forpligtigelser og muligheder i forhold til dræn. Med udgangspunkt i et spørgsmål fra Furesø-Egedal Forsyning om forsyningens ansvar for dræn og muligheder for frakobling af drænvand i ’Blomsterkvarteret’ i Værløse gennemgår Horten reglerne for tilslutning af drænvand til kloaknettet, grundejernes mulighed for at vinde hævd på tilslutning af dræn, ansvar for eventuel lovliggørelse, og forsyningens muligheder for at etablere alternativ afledning af vandet, herunder forsyningens muligheder for at reetablere drænene.

Forholdene i Blomsterkvarteret

Et villakvarter i Værløse er blevet drænet i forbindelse med udstykningen for mere end 50 år siden, og vand fra dræn og småsøer ledes flere steder til fælleskloak. Længere nede på samme kloaksystem er forsyningen i gang med at afkoble regnvand, men vand fra Blomsterkvarteret får bassiner til at løbe over ved kraftig regn.

Området er et såkaldt dødislandskab, et område med mange små bakker og små lavninger, der ikke har et naturligt afløb. Lavningerne har ofte ler i bunden, og derfor siver vandet ikke naturligt ned, og der skabes små søer. Ved kraftig regn kan de små søer vokse og give anledning til oversvømmelser, og det er antagelig årsagen til, at de er sluttet til dræn – og dermed kloakledninger – nedstrøms. Forsyningen og kommunen har været usikre på, om problemstillingen skulle løses ved, at kommunen giver påbud til de enkelte grundejere om at afkoble det uvedkommende vand, eller om forsyningen er forpligtet til at aftage vandet og derfor kan arbejde med andre løsninger.

Projektet

Task Forcen er gået ind i projektet, fordi problemstillingen med gamle dræn i ældre villakvarterer findes mange steder, og ansvaret er uafklaret. Egentlig er drænvand normalt ikke forsyningens ansvar, men her er drænledningerne etableret af kommunen i forbindelse med udstykningen, hvilket betyder, at forsyningen tilsyneladende har et ansvar. Derfor har forsyningen brug for at finde en løsning.

Notatet fra Horten berører en lang række generelle problemstillinger af betydning for placering af ansvaret for det uvedkommende vand.

Hent notatet ”Forpligtigelser i forhold til dræn – afkobling af uvedkommende vand fra Blomsterkvartet” her >

Hvad med synbare tilledninger?

I en efterfølgende dialog med Horten har Task Forcen spurgt om begrebet “synbare” tilledninger af dræn til kloakken i forhold til spørgsmålet, om der er grundejere, der kan antages at have vundet hævd på at fortsætte en ellers uretmæssig tilledning af drænvand til kloaknettet.

I den forbindelse skriver Horten, at:

“Hvis der er givet en tilladelse til tilslutning af drænvandet eller kommunen uden en egentlig tilladelse men ved andet samtykke til tilslutningerne har accepteret disse, så er tilledningerne ikke uretmæssige. Så sker tilledningen af drænvand jo i henhold til tilladelse/samtykke fra kommunen, som daværende ejer af kloaknettet.

Så hvis kommunen i sin tid har givet tilladelse til tilslutningerne af drænvand på kloakken, er forsyningen forpligtet til fortsat at modtage dette vand og spørgsmålet om, hvorvidt der er vundet hævd på fortsat tilledning, er ikke relevant. Hævdsbetragtningerne i notatet er alene relevante for det tilfælde, at der er tale om uretmæssige (ikke-accepterede) tilledninger.”