Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget behandler for tiden forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber og forskellige andre love. Behandlingen sker som opfølgning på det politiske forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor.

Der er kommet bemærkninger og ændringsforslag til lovforslagene fra Guldborgsund Forsyning, Landbrug og Fødevarer, DANVA og Dansk Industri. Bemærkningerne og ændringsforslagene har indtil nu affødt 27 § 20 spørgsmål til Ministeren. § 20 er et spørgsmål om et offentligt anliggende stillet af et folketingsmedlem til en minister.

Spørgsmålene kan læses hér.

Bemærkningerne og spørgsmålene omfatter mest vandselskabernes investeringsmuligheder og afskrivning ved ny anlæg og renoveringer, lånemuligheder, prisfastsættelsen, (magt-) forholdet mellem kommuner og vandselskaber, vandets betydning for produktionserhvervene (pris og kvalitet), eksportmuligheder, teknologiledelse, Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, Skatteministeriets analyse med afsæt i forliget om vandsektoren og ændringernes konsekvenser for beskæftigelsen.

Lovgivningsprocessen kan følges på http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L91/index.htm#dok

P. Michael Øllgaard
KLIKOVAND Jura